Yöneylem Araştırması 2 Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir karar probleminin temel elemanlarından birisi “Karar Seçenekleri”dir. Bu temel elemanla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi doğru anlam ifade etmez?


Karar seçenekleri kontrol edilebilir girdilerdir
Bir karar problemi sınırsız sayıda karar seçeneği içerebilir
Karar seçenekleri bazen nitel terimlerle ifade edilebilir
Bir karar probleminde sadece bir tane karar seçeneği vardır ve bu seçenek her zaman niceldir
Karar seçenekleri yöneticilerin seçim yapabileceği alternatiflerdir

2.Soru

 1. Sipariş veya Üretim Hazırlık Maliyeti
 2. Elde Bulundurma Maliyeti
 3. Stok Tükenme Maliyeti
 4. Satın Alma Maliyeti
 5. Kontrol Sistemini Sağlama Maliyeti

Yukarıda verilenlerden hangileri envanter sistemi kararlarına ilişkin yaygınca kullanılan maliyet türlerindendir?


I ve II

II, III ve IV

III, IV ve V

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


3.Soru

 1. Satın Alma
 2. Sipariş Verme
 3. Elde Bulundurma
 4. Talep Miktarı
 5. Toplam Maliyet

Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) modelinde dönem başına (gün, hafta, ay ve yıl) toplam envanter masrafları (TM) yukarıda verilen maliyetlerden hangilerinin toplamına eşit olacaktır?


I ve II

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V


4.Soru

 1. Yuvarlama
 2. Sayımlama
 3. Dal-Sınır Algoritması
 4. Simpleks Algoritması
 5. Küme Örtme

Yukarıda verilenlerden hangileri tamsayılı programlama problemlerinin çözümü için geliştirilen yöntemlerdendir?


I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

II, IV ve V

III, IV ve V


5.Soru

Tam bilgi altında yapılacak toplam beklenen getiriden, tam bilgiye ulaşmadan önsel olasılıklar ile belirlenen beklenen değerin çıkarılmasıyla bulunan değere ne ad verilir?


Önsel kararın eniyi beklenen değeri
Beklenen fırsat kaybı kriteri
Tam bilginin beklenen değeri
Beklenen değer kriteri
Fırsat kaybı kriteri

6.Soru

f(x) = 3x2+ 6x-1 fonksiyonunun en küçük noktasını bulunuz.


-2

-1

0

1

2


7.Soru

 1. Tüm kısıtlar ve amaç fonksiyonunun, her biri doğrusal birer fonksiyondur.
 2. Tüm fonksiyonlarda yer alan her terim birinci dereceden ifadelerden oluşur.
 3. İki değişkenin çarpımı yer almaz.
 4. Bir değişkenin üssünün olduğu terimlerin yer almaz.

Doğrusal karar modellerine ilişkin yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


I

III

I ve II

II, III ve IV

I, II, III ve IV


8.Soru

 1. Belirlilik
 2. Oranlılık
 3. Toplanabilirlik
 4. Bölünebilirlik

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrusal karar modeli geliştirilebilmesi için gereken özelliklerdendir?


I

IV

I ve II

II, III ve IV

I, II, III ve IV


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar analizi karar verme işleminin adımlarından biri değildir?

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.


Bir olayı incelemek, bir olayı aydınlatmak, bir gerçeği ortaya çıkarmak, herhangi bir konuda karara ya da sonuca varmak amacıyla materyal derlemek.

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Problemi tanımlama veya yapılandırma

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Problemi çözmek için birden fazla çözüm yolu tasarlama

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Tasarlanan çözüm yollarının olanaklı çözümlerini tahmin etme

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Tahmin edilen sonuçları kendi aralarında kıyaslayarak en iyisini veya en ekonomik olanını seçmektir.

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

10.Soru

1.) Aşağıdakilerden hangisi doğrusal olmayan karar modeline örnek olarak verilebilir ?


3/5 x1 + 5x2 ≤ 15

X1 + x2 < 10

X1,x2 ≥ 0 Kısıtları altında

Enb x0 = 3x1+4x2

√3 x1 + 2x2 <18

X1 - x2 < 10

X1,x2 ≥ 0 Kısıtları altında

Enb x0 = 3x1 - 4x2

3-1 x1 – x2 ≤ 6

X1 + 2x2 < 20

X1,x2 ≥ 0 Kısıtları altında

Enb x0 = 2x1 - 4x2

x1 . x2 ≤ 10

3X1 -2 x2 < 18

X1,x2 ≥ 0 Kısıtları altında

Enb x0 = x1+4x2

(6x1 – 4x2 )/2 < 24

4X1 + 5x2 < 20

X1,x2 ≥ 0 Kısıtları altında

Enb x0 = 3x1+x2


11.Soru

Bir işletme; bir, iki ,üç veya dört yeni bayi açmayı düşünsün. Her bir duruma karşı gelecek beklenen karlar ise, x, açılacak bayi sayısı olmak üzere,

Kar fonksiyonu f(x) = x2 - x + 6 ise en büyük kar ne kadar dır ?


8

9

14

21

23


12.Soru

Bir şirketin ürettiği ürünlere olan yıllık talep 72.000 birimdir. Bu ürünün birim satın alma maliyeti 5 Lira ve birim ürünün bir yıl boyunca elde bulundurma maliyeti 1 Liradır. Planlı stoksuzluğa izin verilen bu ürünün stoksuzluk maliyeti 0,50 ve şirket her siparişi için 10 Lira masraf yapmaktadır. Şirketin yılda 300 gün çalıştığı düşünülmektedir. Buna göre şirketin optimal sipariş miktarı nedir?


2000
2070
2079
2090
2099

13.Soru

Bir kitap mağazası yılda 9000 adet çocuk kitabı satmaktadır. Bu mağaza her seferinde basım evinden 1500 çocuk kitabı siparişi vermektedir. Yapılan araştırmaya göre, çocuk kitaplarının ortalama yıllık talebi 1000 adettir. Bir kitabın stokta bir yıl boyunca tutulma maliyeti 0,8 TL, stoksuzluk maliyeti ise 0,4 TL’dir. Bu mağazanın stoksuz kalmaması için en uygun servis düzeyini bulunuz?


0,67
0,78
1
1,5
2

14.Soru

Bir karar probleminin mantıksal yapısını gösteren, aşamalı karar vermede yeterli olan, karmaşık seçeneklerin elemanlarının anlamlı bir düzenlemesini sağlayan şemaya ne ad verilir?


Karar ağacı çizelgesi
Karar tablosu
Karar düğümü
Karar ortamı
Kararın doğa durumları

15.Soru

Karar ağacı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Karar düğüm daire şeklinde gösterilir

Olay düğümü kare şeklinde gösterilir

Getiriler ağaçta çizgi ile gösterilir

Karar ağacında kullanılan analiz yöntemi tümdengelimdir

Karar ağacı çizimi soldan sağa oluşturulur


16.Soru

Bir işletme yöneticisi belirli bir ürüne olan müşteri talebinin aylık 200 birim olacağını öngörmektedir. Bu ürünün satın alma fiyatı 100 Lira ve yıllık elde bulundurma maliyeti de yaklaşık 10 Liradır. İşletme yöneticisi ürünü sipariş ettiğinde 40 Lira masraf yapmakta ve tecrübesine göre her sipariş miktarı da 150 üründür. İşletme yöneticisinin şu anda izlediği envanter yönetimine göre yıllık toplam maliyet nedir?


240000
241000
241390
241590
260000

17.Soru

 1. f (x), dışbükey bir fonksiyon ise yerel en küçük nokta aynı zamanda bütünsel enküçüktür.
 2. f (x) içbükey bir fonksiyon ise yerel enbüyük nokta aynı zamanda bütünsel enbüyüktür.
 3. Doğrusal fonksiyonlar hem içbükey hem de dışbükeydirler.
 4. Dışbükey fonksiyonların toplamı da dışbükey, içbükey fonksiyonların toplamı da içbükeydir.

Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


I

I ve III

II ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


18.Soru

x1+2x2≤5; 2x1≤4; x1,x2=Tamsayı kısıtları altında Enb x0=x1+5xmodelinin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?


5

6

7

10

11


19.Soru

Bir karar vericinin her bir doğa durumunun gerçekleşme olasılığı hakkında yeterli bilgiye sahip olması durumuna ne ad verilir?


Belirlilik
Karar tablosu
Risk
Belirsizlik
Amaçlar

20.Soru

Karar tablosu oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi gerekmektedir?


Problemin sonlu sayıda karar seçeneği içermesi ve tek kriterli olması.
Problemin tek karar seçeneği içermesi ve çok kriterli olması.
Problemin sonsuz sayıda karar seçeneği içermesi ve tek kriterli olması.
Problemin sonsuz sayıda karar seçeneği içermesi ve çok kriterli olması.
Problemin sonlu sayıda karar seçeneği içermesi ve çok kriterli olması.