Yöneylem Araştırması 2 Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I – Kullandığımız analiz yöntemi geriye tümevarımdır , II – En son olanaklı olay ve karar düğümleri ilk önce analiz edilir , III – Her olasılık için optimal faaliyet ağaç çizelgesiyle belirlenir. Karar ağacı problem çözümü için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I
I – II
I – III
II - III
I – II – III

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin ellerinde stok bulundurmaya yönelten nedenlerden biri değildir?


Ölçek ekonomileri
Süreç içi malzemeler
Belirsizlikler
Spekülasyon
Lojistik

3.Soru

Karar vericinin olanaklı doğa durumunu belirleyebilirken olayın gerçekleşme olasılıkları hakkında hiçbir bilgi veya yeterli bilgiye sahip olmadığı karar ortamına ne denir?


Risk

Belirsizlik

Doğa durumları

Olasılık

Beklenen durumlar


4.Soru

Karar tablosuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Karar tablosunun satırları gelecekte oluşabilecek olayları gösterir

Karar tablosunun sütunları karar seçeneklerini gösterir

Karar tablosunu oluşturmak için problem sonsuz sayıda karar seçeneği içerebilir

Satır ve sütun kesişiminde ortaya çıkan değerler olasılık değerleridir

Doğa durumları, karar vericinin kontrolü dışında olanaklı rassal olaylardır


5.Soru

Bir ilaç firmasının ürettiği tansiyon ilaçlarına olan yıllık talep 500000 adettir. Bu ilaçların birim satın alma maliyetleri 6,5 TL ve ilacın bir yıl boyunca elde bulundurma maliyeti, satın alma maliyetinin %20 ‘sidir. Planlı stoksuzluğa izin verilen bu ilaçların stoksuzluk maliyetleri 8 TL’dir. Firma bu ilaçların her siparişi için 13 TL masraf yapmaktadır. Firmanın yılda 250 gün çalıştığı biliniyorsa, maksimum stok düzeyi (MSD) aşağıdakilerden hangisidir?


1000
1506
2900
2933
3000

6.Soru

f(x) = 2x3- 24x -10 fonksiyonunun en büyük ve en küçük noktaları hangi x değerleri için vardır ?


 (0,2)

 (-2,2)

(2,-2)

 (-1,2)

 (-1,-2)


7.Soru

Bir noktadan diğerine geçilebilecek alternatif noktalar bulunduğunda, başlangıç noktasından bitiş noktasına oluşabilecek güzergahlar içinden en düşük toplam mesafeli olanını bulma biçimindeki problem aşağıdaki problem tiplerinden hangisine ilişkindir?


Küme Örtme Problemi

Gezgin Satıcı Problemi

En Kısa Yol Problemi

Sırt Çantası Problemi

Kritik yol problemi


8.Soru

Bir mağaza yıl içinde 300 gün çalışmaktadır. Mağaza için yıllık talep 9600 birim ürün ve sipariş miktarı 160 birim ürün olduğunda iki sipariş arasında geçen süre (envanter devir hızı) kaç gün olmalıdır?


1
2
3
4
5

9.Soru

f(x) = 4x12 + 5x22 + x1.x2 fonksiyonunun Hessian matrisini bulunuz.


[¦(8&1@10&1)]

[¦(8&0@10&0)]

[¦(4&5@8&10)]

[¦(8&1@0&10)]

[¦(8&1@1&10)]


10.Soru

I – Eşit olabilirlik karar kriteri yetersiz neden ilkesine dayanır , II – Karar verici her bir karar seçeneğine aynı olasılığı atayarak o her bir seçenek için beklenen değeri hesaplar , III – Beklenen değeri en iyi olan seçenek optimal seçenek olur , IV – Karar verici her bir doğa durumunun olasılığını; biri, doğa durumları sayısına bölerek bulur. Eşit olabilirlik (Laplace) kriteri için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I – II
I – III
II – III
I – II – III
I – II – III -IV

11.Soru

Birim kapasite kullanım miktarları ve seçilmeleri halinde ortaya çıkacak birim katkıları bilinen belirli sayıda nesneden hangilerinin, eldeki kapasiteyi aşmadan ve toplam katkıyı enbüyükleyecek şekilde, seçilmeleri gerektiğine dönük problemler, aşağıda verilen problem tiplerinden hangisine ilişkindir?


Küme Örtme Problemi

Gezgin Satıcı Problemi

En Kısa Yol Problemi

Sırt Çantası Problemi

Könisberg Köprü Problemi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar vericiye kazanç beklentisi terimlerinde bilgi edinim fırsatının ne kazandırabileceğinin bir değerlendirmesini sağlar?


Optimal seçeneğin değeri
Fırsat kaybı
Beklenen değer
Tam bilginin beklenen değeri
Karar düğümleri

13.Soru

Verilen fonksiyonda yerine konduğunda karşılığı hesaplanabilen ve o fonksiyon için anlamlı olan bütün  değerleri kümesine ne ad verilir?


Değer kümesi
Veri kümesi
Tanım kümesi
Değişkenler kümesi
En büyük değerler kümesi

14.Soru

Envanteri tamamlanmış ürünlerin stoğuna ne ad verilir?


Nihai mallar
Bileşenler
Hammaddeler
Ara malı
Süreç içi malzemeler

15.Soru

İyimserlik katsayı (Hurwics) kriterine göre iyimserlik katsayısı α’nın alabileceği değerler aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?


α=1
α=0
0≤α≤1
0<α<1
α>1

16.Soru

Bir fırın Ramazan ayı boyunca yumurtalı ve yumurtasız olarak iki tür pide ve köy ekmeği yapımını öngörmektedir. Bu ürünlerin yapımına ilişkin başlangıç yatırım tutarı, nakit giriş değerleri ve olasılıklar aşağıda verilmiştir:Ürünler Yatırım (I) Bugünkü nakit giriş OlasılıkKöy ekmeği 3500 TL - 1,0 5000 TL 0,4 4200 TL 0,5 -300 TL 0,1Yumurtalı pide 3000 TL - 1,0 5200 TL 0,5 4000 TL 0,4 -1000 TL 0,1Yumurtasız pide 2500 TL - 1,0 5800 TL 0,6 3000 TL 0,2 -500 TL 0,2Beklenen net bugünkü değere göre fırıncı hangi ürünlerin yapımını üstlenmelidir?


Köy ekmeği
Yumurtalı pide ve köy ekmeği
Yumurtalı pide
Yumurtasız pide
Yumurtasız pide ve köy ekmeği

17.Soru

  1. Problemin belirlenmesi
  2. Gerekli verilerin elde edilmesi ve sistemin analiz edilmesi
  3. Modelin geliştirilmesi
  4. Modelden çözüm elde edilmesi, modelin geçerliliğinin sınanması
  5. Modelin uygulanması ve karar

Yukarıda verilenlerden hangileri Yöneylem Araştırması Yaklaşımının adımlarıdır?


I ve II

I, III ve IV

II, III ve IV

I, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


18.Soru

Bir şirketin ürettiği ürünlere olan yıllık talep 72.000 birimdir. Bu ürünün birim satın alma maliyeti 5 Lira ve birim ürünün bir yıl boyunca elde bulundurma maliyeti 1 Liradır. Planlı stoksuzluğa izin verilen bu ürünün stoksuzluk maliyeti 0,50 ve şirket her siparişi için 10 Lira masraf yapmaktadır. Şirketin yılda 300 gün çalıştığı düşünülmektedir. Optimal sipariş miktarı 2079 olduğuna göre optimal planlanan stoksuzluk miktarı ne olmalıdır?


1186
1286
1386
1486
1586

19.Soru

1.İyimserlik kriteri

2.Maksimum olasılık kriteri

3.Beklenen fırsat kaybı kriteri

4.Eşit olabilirlik

Yukarıdakilerden hangileri belirsiz altında karar verme kriterlerindendir?


1 ve 2

1 ve 3

2 ve 3

2 ve 4 

1 ve 4


20.Soru

  1. Karar problemlerinde tamsayılı değişkenlerin yer alması durumunda, doğrusallık bozulmaktadır.
  2. Tamsayılı değişkenler olduğunda, uygun çözüm alanı artık dışbükey bir küme değildir ve eniyi çözümün bir uç noktada olduğu teoremi de bu sebeple geçersiz olmaktadır.
  3. Bazı durumlarda modelde yer alan değişkenlerin bir kısmının tamsayı olması gerekirken bir diğer kısmı sürekli değişken olarak tanımlanabilir.
  4. Tüm değişkenlerin tamsayı olması gereken durumlarda bütünüyle tamsayılı programlama söz konusudur.
  5. Bazı değişkenlerin tamsayı bazılarının sürekli olabildiği durumlarda karma tamsayılı programlama söz konusudur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

II, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V