Yöneylem Araştırması 2 Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Dal sınır algoritması, tamsayılı programlama problemlerinin çözümü için kullanılan, sayımlama temelinde bir yöntemdir.
  2. Sayımlama yöntemi özellikle, problemde yer alan değişkenlerin 0-1 tamsayılı olduğu durumda kullanılmakta fakat işlem yükü sebebiyle çok pratik bulunmamaktadır.
  3. Yuvarlama yönteminde problem, tamsayı koşulu yokmuş gibi çözülür.
  4. Yuvarlama yönteminde elde edilen çözümün tamsayı olmaması durumunda, değişkenlerin aldığı değerler en yakın iki (alt ve üst) tamsayıya yuvarlanır.
  5. Yuvarlama yönteminin sakıncası, yuvarlama işlemi sonucunda, değişkenlerin aldığı değerlerin, problemin kısıtlarını sağlamayabileceğidir.

Yukarıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

I, III ve IV

II, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


2.Soru

Bir firmanın toplam maliyeti minimum kılan sipariş miktarı 600 birimdir. Bu firmanın yıllık talebinin 90000 birim, sipariş masrafının 25 TL ve elde bulundurma masrafının da 25TL olduğu biliniyorsa firmanın stoksuzluk maliyeti kaç TL dir?


20
25
30
35
40

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar probleminin temel elemanlarından birisi değildir?


Amaçlar

Karar seçenekleri

Doğa durumları

İstisnalar

Karar çıktıları


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kuyruk sistemi bileşenlerinden birisi değildir?


Kaynak
Gelişler
Kuyrukta bekleme
Hizmet alma
Kuyruktan ayrılma

5.Soru

  1. En iyi noktası araştırılan fonksiyon birden fazla değişken içerebilir.
  2. Kısıtlı modeller kısıtları eşitlik halinde olan ve olmayan şeklinde gruplanabilir.
  3. Çok değişkenli fonksiyonlarda da, fonksiyonu enbüyükleyen veya enküçükleyen noktaların bulunabilmesi için türev alma işlemine başvurulmaktadır.
  4. Birden fazla değişkenli fonksiyonlarda, kısmi türev almak gerekmektedir.

Çok değişkenli modellerin eniyi çözümlerinin bulunmasına ilişkin yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


III

I ve II

III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


6.Soru

Bir bisiklet tamircisi, bozuk bir bisikleti 20 dakikada tamir etmektedir. Tamirciye onarılması için 8 saatte 10 bozuk bisiklet getirilmektedir. Birim zamanda tamir edilen bisiklet sayısı kaçtır?


10/4
10
20
3
5/4

7.Soru

AHS ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

AHS, karar vericinin veya karar vericilerin, deneyim ve diğer uzmanlık bilgilerinden hareketle, problemde yer alan ölçüt ve ağırlıkları değerlendirdiği ve karar sürecinde kullanılmak üzere göreli önem değerlerini olabildiğince tutarlı ve kullanılabilir biçimde tahmin ettiği bir yaklaşımdır.


Amaç tutarlılık ve kullanılabilirliktir.

Tamamen nitel bir yöntemdir.

Ölçüt ve ağırlıklar etkisizdir.

Temelde görelilik önemlidir.

Deneyim ve uzmanlık önemsizdir.


8.Soru

I. İkili karşılaştırmalar ile ölçütlerin ağırlıkları hesaplanır.

II. En iyi seçenek belirlenir, seçenekler sıralanır.

III. Karara etki eden ölçütler, uzman görüşleri yardımıyla belirlenir.

IV. Seçenekler her bir ölçüt açısından yine ikili karşılaştırmalar yardımıyla değerlendirilir.

Yukarıda öncüllerde verilen işlemlerin doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


III-I-IV-II

II-III-I-IV

IV-I-III-II

I-II-IV-III

IV-I-II-III


9.Soru

x1 ≤ Y7 şeklinde geliştirilmiş olan modelde x ve y değişkenleri 1 değerini almaktadır bu durum aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


X1 ve Y7'ye depo açılması için süreç araştırılmaktadır

X1'e depo açılacak ancak Y7'ye açılmayacaktır

X1 ve Y7'ye depo açılmayacaktır

X1 ve Y7'ye depo açılacaktır

X1'e depo açılmayacak ancak Y7'ye depo açılacaktır


10.Soru

Projede yer alan tüm faaliyetlerin başlangıç ve bitiş sürelerini ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi kritik yol yönteminin hangi temel elemanıdır?


Proje tanımı

Faaliyet tanımı

Faaliyet ilişkileri

Proje programlama

Projeyi izleme


11.Soru

Durum i’den durum j’ye ulaşılırken durum j’den durum i’ye ulaşılmaz ise durum i 'ye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Yutucu durum

Geçici durum

Tekrarlayan durum 

Dönemsel durum

Dönemsel olmayan durum


12.Soru

Otomobil üreten bir fabrikada bulunan montaj hattı hangi tür sistemlere örnek olarak verilebilir?


Tek kuyruk, paralel düzenlenmiş çoklu servis sistemi
Çoklu kuyruk, paralel düzenlenmiş çoklu servis sistemi
Tek kuyruk, seri düzenlenmiş çoklu servis sistemi
Tek kuyruk, tek servis sistemi 
Karma düzenlenmiş kuyruk ve servis sistemi

13.Soru

Bir fotoğraf atölyesinde 5 fotoğrafçı çalışmakta ve atölyeye saatte ortalama 24 müşteri gelmektedir. Gelen müşteri boş fotoğrafçı yoksa geri dönmektedir. Her fotoğrafçı her müşterisine ortalama 5 dakika ayırırsa, atölyenin doluluk olasılığı nedir?


0,51
0,65
0,74
0,81
0,90

14.Soru

Bir işin tamamlanması için zaman ve kaynak harcaması gerektiren hareketi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


düğüm

olay

faaliyet

yol

şebeke


15.Soru

Aşağıdaki ifadelerin hangisi anlam olarak yanlıştır?


Kesikli stokastik sürecin özel türü markov zinciridir
Bir stokastik süreçte eğer T={0, 1, 2, …..} tamsayılar kümesi ise, bu sürece sürekli zaman stokastik süreç denir
Markov zinciri sürecinde verilen durumların sadece bir kümesi vardır ve süreç verilen zamanda bu durumlardan sadece birinde olabilir
Markov sürecinde si’den sj’ye geçiş olasılığı sadece si durumuna bağlıdır
Markov sürecinde verilen durumdan bir sonraki duruma geçişe adım denir

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir envanter yönetimi modelinde söz konusu değildir?


Stoksuzluk maliyeti
Satın alınan malların maliyeti
Maliyet unsurlarının sadece birinin minimum olmasının sağlanması
Stok bulundurma maliyeti
Sipariş maliyeti

17.Soru

Karar vericinin yargılarına göre olaylar için atadığı oranlara ne ad verilir?


Beklenen değer

Subjektif olasılıklar

Beklenen getiri

Önsel karar

Karar seçeneği


18.Soru

Bir sistemin kendisi yerine onun gibi davranan eşdeğerine ne denir?


sistem

model

uyuşum

benzeşim 

matematiksel


19.Soru

Asya otel işletmesinin mutfağına 1 Mayıs günü 200 adet şişe kola ve 1000 adet şişe su gelmesi beklenmektedir. Mutfağın aylık kutu kola tüketiminin 125,50 litre ve su tüketiminin 455,25 litre olduğuna ilişkin yönetime bilgi verilmiştir. Bu duruma göre Asya otelin satın alma ve tüketim değişkenleri hangi programlamayla ifade edilmiştir?


Karma tamsayılı

Bütünüyle tam sayılı 

Kesikli tamsayılı

Aralıklı tam sayılı

Kesirli tamsayılı


20.Soru

Bir şirketin elde emniyet stoku tutmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Meydana gelecek dalgalanmaları karşılamak ve stoksuzluk maliyetini en aza indirmek
Dalgalanmalara aldırmadan stoksuzluk maliyetini artırmak
Stoksuzluğun önünü açmak
Müşteri talebini stoktan karşılamamak
Müşteri talebini stoktan karşılamak