Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Afet ve acil durumlarda tüm sistemin çalışmasında en üst kararları alma ve operasyonu yürütme sorumluluğunu kim taşır?


Belediye Başkanı

AFAD Koordinatörü

Haberleşme hizmet grubu

Hizmet grupları

Destek çözüm ortakları


2.Soru

Aşağıdaki sorulardan hangisi veya hangilerini cevaplıyor olmak bir iş yerinde çalışanların acil durum planlanına hakim olduğunu gösterir?

  1. İlkyardım için görevli olan kişinin kim olduğunu bili­yor musunuz?
  2. Acil durumda hiyerarşik görev silsilesini bi­liyor musunuz?
  3. Acil durumda herkesin görev tanımından haberdar mısınız?
  4. Her gün işe başlarken görevinizi ve çalışma esnasında karşılaşabileceğiniz acil durumla­ra karşı bilinçli misiniz?


Yalnız I

II ve III

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV


3.Soru

 Sağlık afet ve acil durum planlarının birbirine benzememesinin sebepleri şunlardan hangileridir?

  1. Afetler ve etkileri hiçbir zaman birbirinin aynısı değildir.
  2. Olayların meydana geldiği toplumlar birbirinin aynısı değildir.
  3. Olayların meydana geldiği toplumların içinde yaşadığı sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi yapı birbirinin aynı değildir.
  4. Toplumların maddi olanakları birbirinin aynı değildir.


I ve II

III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV


4.Soru

HAP kapsamında  yönetim işlevi, olay yönetiminin tüm sorumluluğunun üstlenilmesi, acil müdahalenin başlangıcından sonlandırılmasına kadar tüm stratejik direktiflerin verilmesini kapsayan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?


Planlama şefi 

Yönetim 

Operasyon şefi 

Lojistik şefi 

Finans şefi 


5.Soru

"AFAD" Kısaltmasının açılımı nedir?


afet ve acil durum

afet ve acı durum

afet ve acil duruş

afat ve acil duruş

afet ve aciz durum


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hastane Afet ve Acil Durum Planının temel hedefleri arasında yer almaz? 


Afet risk azaltma 

Afeti önleme 

Afete hazırlık 

Afete müdahale 

Halk sağlığını koruma


7.Soru

Tehlikeli sınıfına giren bir işyerinde acil durum planı en geç kaç yılda bir yenilenir?


4

2

1

6

5


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre sağlık afet ve acil durum planlarından biri değildir? 


Bütünsel Yaklaşım 

Tüm Olayları İçeren Yaklaşım

Çok Sektörlü ve Kesişen Sektörleri Göz Önüne Alan Yaklaşım

Sistemin ve Yerelin Tüm Basamaklarını/Katmanlarını İçeren Yaklaşım

Dışsal Yaklaşım


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil durum plan rapor içeriği başlıkları arasında yer almaz?


Belirlenen acil durumlar

Risk analizi örnekleri

Acil durumlar için belirlenmiş “güvenli yer”


Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler

Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planında Afete Hazırlık Çalışmalarının alt başlığı arasında yer alır?


Kamu, Özel ve Diğer Sağlık Kurumu ve Kuruluşlarının Sayıları

Personel Eğitimlerinin Düzenlenmesi

Başhekimliği Lojistik Bilgileri

Kamu, Özel ve Üniversite Sağlık İnsan Kaynağı

İldeki Hava Ambulans Bilgileri


11.Soru

29 Temmuz 2015’te yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği'ne göre, tehlikeli işyerlerinde kaç çalışana kadar bir ilkyardımcı bulunmalıdır?


20

10

15

5

30


12.Soru

I. Mekan- bina

II. İnsan

III. Eğitim sürekliliği

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir afet durumunda okullar için tehlike altındaki unsurlardan değildir?


Yalnız I

II ve III

Yalnız II

I ve III

Hepsi


13.Soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi afet planlamasında dikkate alınması gereken ana özelliklerden biri değildir?


Gerçekçi ve kabul edilebilir olmalı.

 

Tehlike ve Risk analizi yapılmıs olmalı.

 

Bilimsel kriterlere uygun bir sekilde yapılmıs afet senaryoları esas alınarak hazırlanmalıdır

 

Farklı gruplar ve kuruluşlar arasında en uygun yardımlaşma, işbirliği ve koordinasyon esaslarını belirlemelidir

 

Yapılmış olan planlar asla değiştirilmez.


14.Soru

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standard’ına göre, bir işletmede aşağıda verilen unsurlardan hangisi acil durum planında dikkate alması gereken unsurlardan biri değildir?


Muhtemel kazaların ve acil durumların tanımlanması

Acil durumda yönetimi üstelenecek kişinin belirlenmesi

Tahliye yöntemleri

Resmi makamlarla iletişim

Akrabaların tahliye edilmesi


15.Soru

I. Afete neden olabilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya
olası etkilerinin azaltılması

II.Eğitim ve tatbikatlarla farkındalığın ve becerinin artırılması

III. İlk yardım ve güvenli tahliye işlemlerinin
aksatılmadan uygulanmasını sağlamak

IV.  Afet sonrasında iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlayacak örgütlenme modelleri ile imkân ve kaynakları sağlamaktır 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri okul afet ve acil durum yönetimi planlamasının alt hedeflerindendir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelecekteki belirli bir zaman içerisinde oluşma olasılığı bulunan bir tehlikeye, bu tehlikeye maruz varlıkların ve bunların zarar görebilirliklerine bağlı olarak, verebileceği zararları/kayıpları ifade etmektedir?


Tehlike

Zarar

Afet

Acil durum

Risk


17.Soru

İL-SAP’ın başlıklarındaki birçok bilgi iller tarafından yerel düzey sağlık hizmet grubu operasyon planında kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?


Müdahale Planlaması

Raporlama Usulleri

Kapasite Tespiti

Hizmet Grubu Teşkili

Afet Durumunda Kullanılacak Alternatif Hasta Bakım Alanları


18.Soru

Afet öncesi dönemde yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda engellenebilen tehlike ve riskler terim olarak ne anlama gelmektedir?


Önleme

Engelleme

Riski azaltma

Tehlike azaltma

Problem Çözme


19.Soru

I. Afet riskini azaltma

II. Afete hazırlık

III. Afetleri önleme

IV. Afete müdahale

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Hastane Afet ve Acil Durum Planı'nın (HAP) amaçları arasındadır?


I-II

II-III

III-IV

I-II-IV

II-III-IV


20.Soru

Acil durum müdahale yöntemine göre, ilkyardım ve tahliye gerektirecek olay ve kazalarda, ilkyardım ekibinde olan bir işyeri çalışanının yapması gereken ilk iş nedir? 


112’yi aramak ve ambulans çağırmak

İş güvenliği uzmanına haber vermek

İlk müdahaleyi yapmak

İlgili amire bilgi vermek

Kaza raporu hazırlanmasına yardımcı olmak