Afet Yönetimi 1 Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma faaliyetleri arasında gösterilebilir?


Tehlike bilgi sistemleri

Plan tatbikatları

Kaynak yönetimi

Müdahale ekiplerinin eğitimi

Komuta merkezi belirleme


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde yapı denetim süreci ve aşamaları doğru sıra ile verilmiştir?


İnşaa aşaması - Proje aşaması - Yapının kullanıma açılması - Denetim aşaması

İnşaa aşaması - Yapının kullanıma açılması - Proje aşaması - Denetim aşaması

Proje aşaması - İnşaa aşaması - Denetim aşaması - Yapının kullanıma açılması 

Proje aşaması - İnşaa aşaması - Yapının kullanıma açılması - Denetim aşaması

Proje aşaması - Yapının kullanıma açılması - İnşaa aşaması - Denetim aşaması


3.Soru

Afet yönetiminin hangi aşamasında afete uğramış toplulukların haberleşme, ulaşım, su, elektrik, kanalizasyon, eğitim, uzun süreli geçici iskân, ekonomik ve sosyal faaliyetler vb. gibi hayati aktivitelerinin minimum düzeyde karşılanabilmesi için gereken tüm çalışmaları yapmak ana hedeftir?


Zarar azaltma

Hazırlık

Müdahale

İyileştirme

Tahmin


4.Soru

Acil yardım ödeneği, imar çalışmaları, alt yapı çalışmaları afet yönetiminin hangi aşamasında yapılan çalışmalara örnektir?


Zarar azaltma aşaması

Hazırlık aşaması

Müdahale aşaması

İyileştirme aşaması

Tahmin aşaması


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tehlikelerin belirlenmesine yönelik Coğrafi Bilgi Sitemi (CBS) veri tabanından biri değildir?


Deprem bilgi sistemi veri tabanı

Jeolojik veri tabanı

Sismolojik veri tabanı

Jeodezik veri tabanı

Fırtına ve Hidro-meteorolojik veri bankası


6.Soru

Türkiye’de afet hazırlığında paydaşlar arası koordinasyon ve işbirliğini sağlama rolü Türkiye Cumhuriyeti ............................... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yerine getirilir.

Boşluğa hangisi gelmelidir?


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı 


7.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yerleşme alanlarında uygulanması gereken zarar azaltma çalışmaları arasında değildir?


Risk analizlerinin yapılması

Kentsel dönüşüm projeleri

Afet sigortası yaptırılması

İllegal yapılaşmanın önlenmesi

 
Afet ile ilgili mevzuatın düzenlenmesi

8.Soru

Yer kabuğunun hareketleri neticesinde “fay” olarak nitelenen yüzey kırıklarında meydana gelen enerji boşalmasına ne denir ?


Deprem

Kuraklık 

Sel 

Nükleer Santral Kazası

Fırtına


9.Soru

Afet ile ilgili olarak aşağıdaki faaliyetlerden hangisi hazırlık aşamasında gerçekleştirilmektedir?


Tehlikelerin belirlenmesi

Müdahale ekiplerin eğitimi

Tehlike bilgi sistemleri

Arazi seçimi ve yapım yönetmelikleri

Yerleşim yerlerinin taşınması


10.Soru

Risk yönetimi altında yer alan çalışmalar arasında en önemli role sahip olan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?


Hazırlık

Müdahale

Başarılı risk azaltma

Zarar azaltma

İyileştirme


11.Soru

I. Fiziksel çevre bileşenleri

II. Sosyokültürel çevre bileşenleri

III. Yönetsel ve hukuksal bileşenler

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri afet risklerinin analizi çalışmalarının yürütülmesi için gerekli bileşenler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi zarar azaltma sürecinde belirlenmesi gereken acil durum faaliyetleri arasında değildir?


Gündüzleri yoğun kullanımda olan alanlara ulaşım olasılıklarının değerlendirilmesi.  

 

Ana tahliye güzerga^hlarının belirlenmesi.

 

İtfaiye, ambulans ve diğer acil durum araçlarının geçebileceği güzergahların belirlenmesi.

Alternatif tahliye alanlarının belirlenmesi.

İkincil güzerga^hların belirlenmesi.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özerk ve esnek yapıları sayesinde afetlerle ilgili çeşitli alanlarda ve kapsamlı çalışmalar yürüterek afet yönetiminin her sürecinde katkı sağlayabilen afet hazırlık çalışmaları paydaşının tanımıdır?


Sivil Toplum Kuruluşları

Bireyler ve aileler

Akademik kuruluşlar

Yerel yönetimler

Kamu kurumları


14.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi ikili, Afet Yönetim Döngüsü içerisinde Risk Yönetimi çerçevesinde değerlendirilebilir?


Zarar azaltma - Hazırlık

Hazırlık - Müdahale

Müdahale - İyleştirme

İyileştirme - Zarar azaltma

Zarar azaltma - Müdahale


15.Soru

  1. Zarar azaltma
  2. Hazırlık
  3. Müdahale
  4. İyilşetirme

Yukarıdakilerden hangileri afet yönetiminde dört ana aşamayı oluşturur?


I ve II

II ve III

I, II ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet örnekleri arasında yer almaz?


Kitlesel göç

Kıtlık

Kuraklık

Sel

Düzensiz yapılaşma


17.Soru

Her tür plan ve uygulama yaklaşımları için başta ekonomik ya da finansal olmak üzere çeşitli desteklerin oluşturulması zarar azaltmayı başarabilmek için kullanılan kriterlerden hangisidir.


Zarar Azaltma Planı İçin Kapasite Oluşturma

Zarar Azaltma Plan Sürecinin Paylaşılması

Zarar Azaltma Plan Sürecinin Kayıt Altına Alınması ve Arşivlenmesi

Zarar Azaltma Planı İçin Kurumlar Arası Koordinasyon Oluşturma

Zarar Azaltma Planı İçin Kaynak Oluşturulması


18.Soru

"Normal düzeni bozan, toplum için olumsuz sonuçlar doğurma olasılığı bulunan fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya çıkması hali" ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?


Afet

Acil durum

Kriz

Risk

Müdahale


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltmanın konularından değildir?


Yerleşim bölgelerinde, kurum ve kuruluşlar için risk profili çıkarılması

Etki analizi ve olası hasarların belirlenmesine yönelik hazırlıkların yapılması

Sürdürülebilir kalkınma için iş yerlerinin afetlere dirençli hale getirilmesi çalışmalarının yürütülmesi

Risk altındaki kritik ve hayati önemdeki tesis ve yapıların yıkılıp yeniden yapılması

Afet senaryolarının üretilmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi


20.Soru

"Afet haberini alır almaz afetin olası etkilerini tahmin edebilmek için hasar tahmini yapmak" aşağıdaki hangi tür bir çalışmaya örnek olarak verilmiştir?


Hazırlık aşaması çalışmaları

Zarar Azaltma C¸alışmaları

Müdahale aşaması çalışmaları

İyileştirme Aşaması çalışmaları

Acil durum çalışmaları