Afet Yönetimi 1 Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Normal düzeni bozan, toplum için olumsuz sonuçlar doğurma olasılığı bulunan fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya çıkması hali aşağıdakilerden hangisidir?


Afet

Acil durum

Kriz

İlk yardım

Afet yönetimi döngüsü


2.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çağdaş ve etkin bir afet yönetim sisteminin esaslarına göre afet öncesinde yapılması gerekenler arasındadır?


Mümkün olan en fazla sayıdaki insanı kurtarmalı ve sağlıklarına kavuşmalarını sağlamalıdır.

Afetin doğurabileceği ekonomik, sosyal, çevresel ve psikolojik kayıpların en düşük düzeyde olmasını sağlamalıdır.

Toplumun her kesiminin olayların etkilerinden en az zararla kurtulabilmesi için gerekli bilgilerle donatılmasını sağlayacak eğitim programlarını uygulamalı ve yeterli personeli yetiştirmelidir.

Afetlerin doğurabileceği ek tehlike ve risklerden insan canını ve malını korumalıdır.

Afetten etkilenen toplulukların hayati ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa zamanda karşılamalı ve hayatın bir an önce normal hale gelmesini sağlamalıdır. 


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin doğrudan (Birincil) etkileri arasında yer almaktadır?


Radyoaktif sızıntılar

Kimyasal sızıntılar

Salgın hastalıklar

Enerji hatlarının hasar görmesi

Kanser hastalıklarının artışı


4.Soru

Yardımların çoğunun sadece yakın çevreden geldiği ve altın saatler olarak bilinen durum ilk kaç saat için söylenmektedir?


5 saat

24 saat

36 saat

48 saat

72 saat


5.Soru

Çağdaş afet yönetimi yaklaşımı afet öncesi alınması gereken önlemleri ve hazırlıkları hangi çerçevede değerlendirilmektedir?


Risk Yönetimi

Afet öncesi hazırlık

Afet sonrası müdahale

Risk azaltma

Zarar azaltma


6.Soru

Zarar Azaltma yaklaşımlarının önündeki temel engel olan dirençsizlik, toplumun sahip olduğu hangi durum sonucunda ortaya çıkmaz ?


Afetlere hazırlık çalışmalarının ilgili kurumlarca yeterli bir biçimde desteklenmemesi

Toplumsal bilgi ve farkındalığın olmayışı

Farklı mal ve varlıkların yetersiz korunumu

Yapıların zayıf ve eksik tasarım ve inşaa süreçleri

Güçlendirilmiş çevresel politikalar ve toplumsal farkındalıklar yaratmak 


7.Soru

Afetlerde, kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin katılımının sağlanması, afet yönetim anlayışlarından hangisinin kapsamında yer alır?


Toplum tabanlı olması

Çağdaş olması

Bütünleşik olması

Sürekli olması

Önlem amaçlı olması


8.Soru

  1. Doğrudan tehlikenin kendisi
  2. Toplumun maruziyet düzeyi
  3. Dirençsizlik düzeyleri

Afet olaylarının insan yaşamı ve çevre üzerindeki can ve mal kaybı ile çevresel bozulma riskleri yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır?


I ve II

Yalnız I

II ve III

I, II, II

I ve III


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesine yönelik yapılması gereken çalışmalar olarak tanımlanan afet yönetimi aşamalarından biridir?


İyileştirme aşaması

Zarar azaltma aşaması

Kriz yönetimi

Müdahale aşaması

Hazırlık aşaması


10.Soru

Afetlerin tekrar tekrar yıkımlara neden olmaması nasıl mümkün kılınabilir?


Borçlanmayı azaltarak 

Çevreyi daha da yeşillendirerek

Zararı azaltıp dirençli toplum oluşturarak

Ekonomiyi güçlendirerek

Sivil toplum örgütlerini bilinçlendirerek


11.Soru

Günümüzde de değişikliklerle güncellenen ve halen kullanılan “Afet Kanunu” hangi yılda çıkarılmıştır?


1943

1959

1999

1958

1944


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tehlikelerin belirlenmesine yönelik CBS veri tabanı gruplarından biri değildir?


Veri paylaşım sistemleri

Jeolojik veri tabanı

Sismolojik veri tabanı

Jeodezik veri tabanı

Fırtına ve Hidro-meteorolojik veri bankası


13.Soru

Afet hazırlık çalışmalarında paydaşlardan hangileri yatırım ve faaliyetlerini risk azaltma ve hazırlık çerçevesinde gerçekleştirerek afetlerin etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunurlar?


Akademik Kuruluşlar 

Yerel Yönetimler

Kamu Kurumları

Medya

Özel Sektör


14.Soru

Tehlikelerin belirlenme-sine yönelik CBS veri tabanı başlıca dört ana gruba ayrılmaktadır aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz.


Jeolojik Veri Tabanı

Sismolojik veri tabanı

Fırtına ve Hidro-meteorolojik veri bankası

Etnografik veri tabanı

Jeodezik veri tabanı


15.Soru

Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun”un çıkartılmasına sebep olan afet aşağıdakilerden hangisidir?


1924 Erzurum depremi

1942 Niksar depremi

1943 Samsun depremi

1944 Uşak depremi

1944 Bolu depremi


16.Soru

Bireylerin yapılarını ve yaşam alanlarını afetler karşısında bir çeşit garanti altına alması hangi zarar azaltma araçlarındandır?


Yapı denetimi

Sigorta

Veri tabanı oluşturma

Mevzuat

Potansiyel risk azaltma


17.Soru

Deprem kaynaklarının belirlenmesinden sorumlu veri tabanı aşağıdakilerden hangisidir?


Sismolojik veri tabanı

Jeodezik veri tabanı

Jeolojik veri tabanı

Fırtına ve hidro-meteorolojik veri bankası

Fiziksel veri tabanı


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet olduktan sonra yapılması gereken zarar azaltma çalışmalarındandır?


Daha sınırlı kaynak kullanımıKaynak kullanımında kısıtların az olması

Daha esnek kaynak kullanımı

Kaynak kullanım planlamasının önündeki kısıtların azlığı

Kaynak çeşitliliğinin fazla olması


19.Soru

Boşluk aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle doldurulabilir?

Dirençsizliği ortadan kaldıracak çalışmalar …. yapılması gerekli zarar azaltma çalışmalarının tümünü içerir.


Afet esnasında

Afet öncesinde

Afet sonrasında

Afet hazırlığında

Afetten bağımsız olarak


20.Soru

Bir ülkede belirlenmiş herhangi bir tehlike (özellikle doğa kaynaklı tehlikeler; deprem, sel, çığ düşmesi, toprak kayması vb.) için farklı ölçeklerde haritalar hazırlanması beklenmektedir.

Bu haritaların ülke, bölge ve kent haritaları şeklinde olanlarına ne ad verilir?


Ulusal ölçekli harita

Büyük ölçekli harita

Kıta ölçekli harita

Küçük ölçekli harita

Geniş harita