Afet Yönetimi 1 Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yerleşmelerde zarar azaltma yöntemlerinden biri değildir?


İdari tedbilrer

Risk analizi yapılması

Binaların güçlendirilmesi

Kentsel dönüşüm projeleri

İllegal yapılaşmaya izin verilmesi


2.Soru

Afet yönetimini kriz ve acil durum yönetiminden ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?


Yoğun olması

Geniş çaplı olması

Ekonomik olması

Sürekli olması

Çok disiplinli olması


3.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi "afetin oluşturduğu tehlikenin önlenmesi veya bu tehlikenin oluşturduğu risklerin azaltılması ve ortaya büyük kayıpların çıkmasının önüne geçilmesi için yapılması gereken çalışmaların bütününe verilen isim" şeklinde tanımlanmaktadır?


Afet önleme

Tehlike önleme

Zarar azaltma

Kayıpların önüne geçme

Risk azaltma


4.Soru

  1. Toplumun yaşam alanları içerisinde tehlike yaratan unsurlar konusunda bilgilendirilmesi
  2. Toplumun risk azaltma çalışmalarına dahil edilmesi
  3. Bütün bireylerin bir STK'ya kayıtlı olmasının sağlanması
  4. Toplumun gerek yapısal gerekse yapısal olmayan tehlikeler hakkında eğitilerek bir bilinç ve farkındalık oluşturulması

Yukarıdakilerden hangileri toplum tabanlı afet yönetim sistemlerinde yapılması gerekenler arasında sayılabilir?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

II, II ve IV


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma yöntemi olarak fiziksel planlamanın faydalarından biri değildir?


Afetlerin sonuçlarını hafifletmek

Afetzedeleri hukuki haklarını korumak

İkincil tehlikelerin oluşumunu engellemek

Afetlerin etkilerini (ve etki alanını) sınırlamak

Müdahaleyi kolaylaştırmak


6.Soru

  1. Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar olmak üzere farklı alanlarda kayıplara yol açar.
  2. İnsanoğlunun günlük yaşamında ve bu yaşamı sürdürdüğü çevrede zarara neden olur.
  3. Sosyal hayatı kesintiye uğratan ve ani olarak gelişen olaylardır.

Afetin tanımına ilişkin yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma araçlarından biridir?


Binaların yapısal özelliği

İklim

Ekonomi

Yapıları afetler karşısında sigorta ettirme

Yapı malzemeleri


8.Soru

Afetlerin yol açabileceği zararları azaltmaya yönelik tedbirlerin ağırlıklı olarak kentsel alanlar üzerinde yoğunlaşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Dünya genelinde kent nüfuslarının hızla artması

Afet risklerinin kırsal alanlarda yoğunlaşması

Kırsal alanlarda afet riskinin olmaması

Kentlerde illegal yapı sayısını az olması

Kentlerde bina yapılarının güçlü olması


9.Soru

Doğa ya da insan kaynaklı bir çok olayın afete dönüşmesinde hangi faktörler etkilidir? I. Nüfus artışı II. Kentsel alanların kontrolsüz olarak büyümesi III. Kentsel alanların sahip olduğu alt ve üst yapının sağlıklı bir büyüme için yeterli olmaması IV. Kentsel alanları etkileyen afetlerin artık çoklu afetler niteliğine bürünmesi


I ve II

II ve III

I,II,III ve IV

I ve IV

II ve IV


10.Soru

Özgün bir yapıda olmalı, başka ülke veya bölgelerden kopyalanmış planlar olmamalı, yerel özellikler ve planın hazırlanacağı bölge ve yerleşimlerin afet profili gerçekçi bir biçimde ortaya konulmalı, bu bölgeye özgü değerler göz önüne alınmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisini anlatır?


Zarar azaltma planı katılımcıları ve paydaşları

Zarar azaltma planı ve stratejileri için değerlendirme ölçütü oluşturma

Zarar azaltma planı için kapasite oluşturma

Zarar azaltma planı için kaynak oluşturulması

Zarar azaltma plan sürecinin paylaşılması


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Zarar azaltma aşamasının temel amaçlarından birisidir? 


Uygulanmış ve uygulanmamış olan afet yönetimi çalışmalarının belirlenmesi

Kısa, orta ve uzun vadeli zarar azaltma planlarının hazırlanması

Mevcut zarar azaltma önlemlerinin değerlendirilmesi

Sigorta ve benzeri ekonomik kaynak oluşturma çalışmalarının düzenlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması

Toplumu afet öncesi korumaya yönelik erken uyarı alt yapısının kurulması


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma araçlarından birisi değildir?


Mevzuat

Sigorta

Veri tabanı oluşturma

Yapı denetimi

Fiziksel çevre bileşenleri


13.Soru

Afet riskini engellemek veya azaltmak amacıyla insanların tehlikelere karşı, zamanında ve gerektiği gibi davranmalarına imkân tanıyacak şekilde haberdar edilmesini sağlama olarak tanımlanan kavram hangisidir?


Tahmin

Hazırlık 

İkaz

Erken uyarı 

Uyarı 


14.Soru

"Herhangi bir afete müdahale ve sonrasındaki iyileştirme süreçlerinin en etkin şekilde yapılabilmesi için gerekli acil durum eylem planlarının hazırlanması, ekiplerin oluşturulması, gerekli malzemelerin sağlanması ve bu plan doğrultusunda eğitim ve uygulamaların yapılmasını kapsayan süreç" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Zarar azaltma

Hazırlık

Müdahale 

Kurtarma

Hasar tespit


15.Soru

2005-2015 yılları arasındaki zarar azaltma etkinlik onyılı aşağıdaki organizasyonların hangisinde alınan karlarla başlamıştır?


Yokohoma konferansı

Kobe Konferansı

Incheon Konferansı

Şangay Forumu

Sendai Konferansı


16.Soru

Afet yönetim döngüsünün hangi aşaması yapılacak tüm çalışmalar afet anında olaya müdahale ve yeniden yapılanma operasyonlarını, normal yaşama dönme çabalarını kolaylaştırmayı ve insan hayatını kurtarma çabaları için gerekli tüm faaliyetleri içerir?


Hazırlık 

İyileştirme

İyilştirme - Müdahale

Müdahale

Zarar azaltma


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet olmadan önce yapılması gereken zarar azaltma çalışmalarındandır?


Kaynak kullanımında kısıtların fazla olması

Daha sınırlı kaynak kullanımı

Kaynak çeşitliliğinin az olması

Kaynak çeşitliliğinin fazla olması

Kaynak kullanım planlamasının önündeki kısıtların fazlalığı


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma çalışmalarında gerekli olan ve zarar azaltma politika, strateji ve planlarının başarısını da doğrudan etkileyen kriterlerden biridir?


Yapı denetimi

Yapı inşası izni alma

Konuyla ilgili misyon ve vizyon oluşturma

Yapı yıkım izni alma

riskli yapıları belirleme


19.Soru

Afet ve acil durum hallerinde; arama, kurtarma, tıbbi ilk yardım, tedavi, defin, salgın hastalıkları önleme, yiyecek, içecek ve giyecek temini, acil barındırma, ısıtma, aydınlatma, ulaştırma, enkaz kaldırma, altyapıyı asgari seviyede çalışır hale getirme, akaryakıt gibi acil hizmet ve ihtiyaçların karşılanması ve bu konularda yapılacak her türlü iş, işlem, tahsis, kiralama, satın alma, hibe ve kamulaştırma gibi faaliyetlere ne ad verilmektedir?


Afet yönetimi

Acil durum

Acil durum yönetimi

Kriz yönetimi

Acil yardım


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğa kaynaklı afetler grubunda yer almaz?


Tsunami

Endüstriyel yangınlar

Çığ

Kuraklık

Deprem