Afet Yönetimi 1 Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda verilen afetlerin sadece olduğu yeri etkilemediğini gösteren kanıtlardan hangisi doğrudan veya dolaylı olarak insan müdahalesinin olmadığını gösterir?


Kesintiye uğrayan sanayi üretiminin başka bölgelerde ve ülkelerde ciddi parça tedariği oluşturması 

İç savaş sonucu oluşan zorunlu göçler

Komşu ülkenin baraj gibi su kaynaklarını kontrol edememesi sonucu ülkede sel oluşumu 

Nükleer santralde yaşanan kaza ile oluşan radyoaktif sızıntının ülke sınırlarını aşıp birtakım olumsuz etkilere neden olması

Yanardağ patlaması sonucu zararlı gaz bulutlarının diğer ülkelerdeki insanları etkilemesi


2.Soru

Olay sonrası kriz yönetiminin ilk evresidir ve arama-kurtarma, ilk yardım gibi sıcak saatlerde yürütülen faaliyetlerden başlayarak hasarların tespit edilmesi ve toplum güvenliğinin sağlanması gibi faaliyetleri içerisinde barındıran afet yönetimi aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Zarar azaltma

Hazırlık

İyileştirme

Müdahale

Risk alma


3.Soru

 1. Daha esnek kaynak kullanımı
 2. Kaynak çeşitliliğinin az olması
 3. Kaynak kullanım planlamasının önündeki kısıtların azlığı
   
  Yukarıdakilerden hangileri afet öncesi zarar azaltma çalışmaları kapsamında gerçekleşir?


Yalnız I

I ve III 

I ve III

II ve III

I, II ve III


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin hazırlık aşamasında yapılması gerekenlerden çalışmalardan biridir?


Ülke/Bölge için deprem kayıt şebekeleri ve afet erken uyarı ve kontrol sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi

Afet yönetimi süreç ve uygulamalarıyla ilgili yasal düzenlemelerin (mevzuatın) gözden geçirilmesi ve ihtiyaç halinde yeniden düzenlenmesi

İl düzeyinde “Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlarının” hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesi

Afet tehlikesi ve riskinin makro ve mikro ölçekte yeniden belirlenmesi, geliştirilmesi ve tehlike haritalarının hazırlanması

İhtiyaç duyulan bilimsel ve teknik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması


5.Soru

Plan ve stratejilerin her aşamasında geri dönüşler yapılabileceği düşünüldüğünde; ortaya çıkan ya da çıkması muhtemel aksaklıklar ile ilgili çeşitli düzeltme ve değişiklikler yapılabilmesi için aşağıdaki plan hazırlama kriterlerinden hangisi yerine getirilmelidir?


Zarar azaltma planı için kapasite oluşturma

Zarar azaltma plan sürecinin kayıt altına alınması ve arşivlenmesi

Zarar azaltma planı için misyon ve vizyon oluşturma

Zarar azaltma planı için kaynak oluşturulma

Zarar azaltma planı ve stratejileri için değerlendirme ölçütü oluşturma


6.Soru

1939 Erzincan Depremi ile başlayan ve 1944 Bolu-Gerede depremi ile biten sismik süreçte peşi sıra meydana gelen depremler aşağıdakilerden hangisinde eksiksiz sıralanmıştır?


1939 Erzincan - 1942 Niksar - 1943 Adapazarı - 1943 Tosya - 1944 Bolu 

1939 Erzincan - 1943 Adapazarı - 1943 Tosya - 1944 Bolu 

1939 Erzincan - 1942 Niksar - 1943 Tosya - 1944 Bolu 

1939 Erzincan - 1942 Niksar - 1943 Adapazarı - 1944 Bolu 

1939 Erzincan - 1943 Adapazarı - 1944 Bolu 


7.Soru

Aşağıdakilerden hangileri iyileştirme ve yeniden inşa faaliyetlerinin ana hedefleri arasındadır?

I. Barınma ihtiyaçlarına kalıcı çözümlerin geliştirilmesi

II. Kamu hizmetlerinin, eğitim, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin normala döndürülmesi

III. Afete uğramış toplulukların hayati ihtiyaçlarının düzenli biçimde sağlanması

IV. Merkezi düzeyde afet yönetimi ile ilgili planların hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesi


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV


8.Soru

Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü'nü hangi kurum hazırlamıştır?


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı

JICA Türkiye Ofisi

T.C. Sayıştay Başkanlığı


9.Soru

Afet yönetimi döngüsünde yer alan hangi iki aşama Risk Yönetimi şeklinde isimlendirilmektedir?


Zarar Azaltma ve İyileştirme Aşamaları

Zarar Azaltma ve Hazırlık Aşamaları

Hazırlık ve Müdahale Aşamaları

Müdahale Ve İyileştirme Aşamaları

İyileştirme ve Hazırlık Aşamaları


10.Soru

Ülke genelinde afet yönetimi ile ilgili faaliyetleri düzenleme, yönlendirme, koordine etme, destekleme ve denetleme rolü aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?


Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Kızılay

Yeşilay

Sağlık Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afete hazırlık çalışmalarında yer alan paydaşlardan biri değildir?


Kamu kurumları

Yerel yönetimler

Sivil toplum kuruluşları

Akademik kuruluşlar

Kriz masaları


12.Soru

Afetlerin önleme, zarar azaltma,hazırlık, müdahale ve iyileştirme evrelerinin tümünü içeren afet yönetimi bunu hangi özelliğinden almıştır?


Bütünleşik olması

C¸ağdaş olması

Toplum Tabanlı olması

Can kaybı ve yaralanmaları önlemeyi amaçlaması

İş sürekliliğini, hizmetlerin devamını vesürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı hedeflemesi


13.Soru

I. Deprem

II. Sel

III. Orman yangınları

IV. Tsunami

Yukarıda verilen seçeneklerden hangileri doğa kaynaklı afetlerdendir?


I-II

II-III

I-II-IV

II-III-IV

I-III-IV


14.Soru

 1. Kuraklı
 2. Orman yangını
 3. Biyolojik kaza
 4. Trafik kazaları

Yukarıdakilerden hangileri insan kaynaklı afetlere örnek olarak gösterilebilir?


I ve II

I ve III

II ve III

II, III ve IV

I, II ve IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kriz ve acil durum yönetimi için söylenemez


Kriz hali şartları süresince uygulanan geçici bir yönetim biçimidir.

Acil durumlar yerel imkânlarla üstesinden gelinen, afetler ise gelinemeyen olaylardır.

Acil durum yönetimi süreklidir.

Kriz yönetimi sürekli değildir.

Krize veya acil duruma neden olan sebeplerin ortadan kalkması ile normale dönüşün sağlanması ile süreç tamamlanır.


16.Soru

Afetin ortaya çıkardığı zararın büyüklüğü ve yaygın olması neye bağlıdır?

I. Afetin şiddetine,
II. Etkilediği alanın genişliğine 

III. Afetten etkilenen toplulukların başedebilme kapasitelerine 


Sadece I

Sadece II

Sadece III

II ve III

I,II ve III


17.Soru

Afet yönetiminin, kriz ve acil durum yönetiminden en önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir?


Geniş kapsamlı olmasıdır.

Kısa süreli olmasıdır.

Sürekli olmasıdır.

Farklı kurumları içermesidir.

Yalnızca AFAD tarafından ilan edilir.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin oluşturduğu birincil etkiler içerisinde yer almaz?


Yapıların yıkılması veya hasar görmesi

Altyapı sistemlerinin (enerji hatları, doğalgaz-petrol boru hatları, yollar, köprüler vb.) hasar görmesi

 Topoğrafyanın değişmesi

Ekolojik yapının hasar görmesi

Radyoaktif veya kimyasal sızıntıların ve yangınların uzun vadede çevre, ekoloji ve insan yaşamı üzerinde etkileri


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapı denetimi süreci ve aşamalarından biri değildir?


Proje aşaması

Risk analiz aşaması

İnşaa aşaması

Yapının kullanıma açılış aşaması

Kullanım sonrası denetim aşaması


20.Soru

Aşağıdaki ifade hangi kavramı tanımlamaktadır?

Genel olarak afetin oluşturduğu tehlikenin önlenmesi veya bu tehlikenin oluşturduğu risklerin azaltılması ve ortaya büyük kayıpların çıkmasının önüne geçilmesi için yapılması gereken çalışmaların bütününe verilen isim olarak tanımlamak doğru olacaktır.


Afet Döngüsü

Zarar Azaltma

Yara Sarma

Erken Uyarı

Kriz Yönetimi