Afet Yönetimi 1 Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Mevcut yapı denetim mevzuatının yürütüldüğü kanun aşağıdakilerden hangisidir?


2005 yılında yürürlüğe giren Deprem Yönetmeliği

2001 yılında yürürlüğe giren 4708 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği

2000 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

2002 Yapı Denetim Kanunu

2003 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik


2.Soru

Hizmet Grubu (HG) kaynak-envanter tespiti; HG işbirliğinin düzenlenmesi; saha destek ekiplerinin ve destek kaynakların intikal planlaması; HG Dakika Sıfır (afet anı) planlaması; HG acil durum iletişim bilgilerinin tespiti; Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin teşkili, HG raporlama ve haberleşme usullerinin tespiti gibi aşamalar Plan hazırlama süreçlerinin hangisine aittir?


Organizasyon Süreci

Kapasite Geliştirme Süreci

Entegrasyon Süreci

Planlama süreci

Analiz Süreci


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet öncesi korunmaya yönelik çalışmalardan biri değildir?


Kayıp ve zararların azaltılması

Afetlerin etkilerini haritalamak

Tahmin ve erken uyarı

Afetlerin etkilerini anlamak

Yeniden yapılanma


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ideal bir “İyileştirme Çalışması - Planı” adımlarından biri değildir?


Halkın katılımı

Organize olmak

Amaçları ve hedefleri belirleme

Eylem planı hazırlama

Ülke ekonomisini canlandırma


5.Soru

Afetler arasında aşağıdakilerden hangisi tür olarak diğerlerden farklıdır?


savaş

kitlesel göç

çatışma

sel

terör


6.Soru

Zarar Azaltma çalışmalarının başarısını etkileyen temel faktör nedir?


Toplumun dirençlilik yapısı

İş gücü kaybı

İmar affı çıkartılması

Fayın yapısı

Risk yöntemi


7.Soru

I. Afete hazırlık aşamasında, geçici barınma sürecini planlayacak ve yürütecek, idari teknik yetki ve uzmanlığa sahip, yerel koordinasyon yapısını oluşturmak.

II. Dağıtım kriterlerini belirlemek; gıda güvenliği için denetim yaptırmak ve soğuk hava depoları kurdurmak; talep edilen ihtiyaçları ilan etmek ve tedarik zinciri kurmak.

III. Afetzede nüfusun muhtemel ihtiyaçlarını ve yerel özellikleri dikkate alan, aynı zamanda kalıcı iskana geçişi kolaylaştırıcı bir geçici barınma stratejisi oluşturmak.

Yukarıdakilerden hangileri geçici barınma planlamasında, yerel olarak yapılacak başlıca çalışmalar arasında değildir?


Yalnız I.

Yalnız II.

I. ve II.

I. ve III.

II. ve III.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsamakta, entegre planlama yaklaşımı ve modüler yapısıyla afet sırasındaki operasyon risklerini en aza indirecek sistemin adıdır?


Afet Hazırlık Planı

Türkiye Afet Müdahale Planı

Afet ve acil durum planı

Arama Kurtarma Planı

Türkiye Erken Müdahale Planı


9.Soru

  1. Tahmine dayalı uyarı sistemlerinin kurulması
  2. Yetkililerin ve risk altındaki nüfusun eğitimi
  3. Acil durum müdahale politikalarının standartlarınnın belirlenmesi ve organizasyonu
  4. Yerel, bölgesel düzeyde eğitim standartlarının belirlenmesi ve tatbikatlar ile desteklenmesi

Yukarıdakilerden hangileri topluma dayalı afete hazırlık çalışmalarını yürütme ve geliştirme hedefleri arasındadır?


Yalnız I

Yalnız III

Yalnız IV

I ve II

II ve IV


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet önleme ve zarar azaltma planlarının geliştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerden biri değildir?


Kaynak tahsisinin yetersizliği

Mali altyapı eksiklikleri

Teknik altyapı eksiklikleri

İdari altyapı eksiklikleri

Sektörler arası işbirliğinin sağlanması


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afete müdahalenin süresindeki farklılıkların sebeplerinden biri değildir?


Afetin türü

Afetin büyüklüğü

Ülkenin ve yerleşimin afete hazırlık durumu

Afetten etkilenen nüfusun sosyo-ekonomik durumu

Etkili müdahale için gereken kaynakların yerel olarak varlığı


12.Soru

Afete müdahale aşamalarından; günlük hayatın afet öncesindeki olağan akışı olmasa da, yeni koşullarda normalleşmesine, istikrar kazanmasına yardımcı olan geçiş dönemi olan aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Acil yardım

Ön iyileştirme

İnsani yardım

Orta ve uzun vadede gerçekleştirilen iyileştirme

Kalkınma


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Park'a göre iyileştirme aşamasında yer alan faaliyetlerden biri değildir?


Geçici barınma hizmetleri

Devam eden sağlık sorunlarının giderilmesi

Sosyo - ekonomik sorunların çözümlenmesi

Afetzedelere psikolojik destek sağlanması 

Afetzedelerin yaşadıkları bölgeden veya kişisel özelliklerinden kaynaklanan duruma özel sorunların çözümlenmesi.


14.Soru

"İnsanların ve yaşam çevrelerinin maruz kaldıkları tehlikeyle baş edebilme kapasitesinin yeterli olmaması; fiziksel, sosyal, ekonomik, çevresel kayıp ve zarara uğrayabilecekleri korunmasızlık durumudur". Tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Acil durum

Zarar görebilirlik

Afet

Risk

Kriz


15.Soru

Müdahale organizasyonunda, Afet Müdahale Planını uygulamaya koyan servis olarak tanımlananan ve olay türü ve müdahale seviyesi dikkate alınarak iki alt servise ayrılan servis aşağıdakilerden hangisidir?


Operasyon servisi

Lojistik servisi

Bakım Servisi

Bilgi ve planlama servisi

Finans ve idari işler servisi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yer seçim raporu hazırlanırken görev alan kişilerden biri değildir?


Jeoloji mühendisleri

Harita mühendisleri

İnşaat mühendisleri

Mimarlar

Belediye başkanları


17.Soru

iyileştirme aşamasını kolaylaştırabilecek unsurlardan hangisi; toplumun ihtiyaçlarını gidermek
için uygun araçları, inanılır ve güvenilir olarak kullanma becerisi olarak tanımlanır?


Otorite

Öncelik

Siyasi irade

Vizyon

Finansman


18.Soru

Aşağıdakilerden hangileri Afet Müdahale Planları çerçevesinde afete hazırlık aşamasında, önceden gerçekleştirilmesi gereken başlıca hazırlıklardan değildir?


Afete müdahale faaliyetlerinde etkinlik ve uygulama bütünlüğü sağlamak üzere ülke, il, ilçe, kurum afet müdahale planlarının uyum içerisinde hazırlanması ve düzenli güncellenmesi

Afete müdahale planlarının her tür ve ölçekteki tehlikeleri kapsaması, afet türü ve etkilenebilecek ortamın özellikleri dikkate alınarak geliştirilmesi, düzenli tatbikatlarının yapılması

Geçim sorunlarının hafifletilmesi afetzedelerin işlerini görebilecek, hayatlarını sürdürebilecek duruma gelmelerine yardımcı olacak gerekli tüm önlemlerin bilgi, beceri, donanım, hibe, kredi vb. geliştirilmesi

Afete müdahaleye yönelik genel planlamanın yanı sıra afet türüne göre özel müdahale gerektiren durumlar (kitlesel yaralanmalı kaza, yangın, kimyasal olay, salgın hastalık vb.) için olaya özel planların önceden hazırlanması ve tatbikatının yapılması

Afete müdahale kapsamında, merkezi ve yerel düzeyde kamu hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşların kendi içlerinde ve birbirleriyle koordine faaliyet gerçekleştirmesi; koordinasyonun yasal, idari düzenleme ve standartlarla desteklenmesi


19.Soru

DPTP, 2000’e göre kapsamlı bir afete hazırlık stratejisi aşağıdaki unsurlardan hangisini içermez?


Eğitim ve tatbikatlar

Hazırlık planları

Müdahale yöntem ve stratejileri

Sosyal faaliyetler

Topluma dayalı afet hazırlığı


20.Soru

Ülkemizde kamu yönetimi afete müdahale süreçlerini aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla koordine etmektedir?


Valilikler

T.C İçişleri Bakanlığı

Sivil Toplum Örgütleri

Bakanlıklar

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri