Afet Yönetimi 1 Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yer seçimi çalışmaları aşağıdaki hangi kurumun görevlileri tarafından hazırlanır ve imza altına alınır?


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü

Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü

Sivil Savunma Dairesi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afete Müdahale Planının oluşturulma amaçlarından biri değildir?


Zamanında müdahale 

Medya kuruluşlarının kamu yönetimi tarafından bilgilendirilmesini engelleme

İşleyiş, standart ve kuralları kapsayan kılavuz oluşturma

Etkili ve sonuç alıcı müdahale

Sorumlu tüm kurum ve kuruluşların görev, yetki, sorumluluk ve denetim esaslarını belirtme


3.Soru

Aşağıdakilerin hangisi "genel hayata etkililik" in belirlenmesinde göz önüne alınan faktörlerden biridir?


Ölü sayısı

Yaralı sayısı

Çalışamayan kamu binaları saysı

Yıkılan ya da hasar gören konut sayısı

Kullanımı durdurulan fabrika sayısı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afete müdahale süreçlerinden 'müdahaleye hazırlık' süreci ile ilgilidir?


Temiz su temini, geçici barındırma, psikososyal destekleri içerir.

Afetin meydana gelmesinden başlayarak 15 günlük bir süreye yayılan çalışmadır.

Afete yönelik genel planlamanın önceden hazırlanması ve tatbikatların yapılmasını içerir.

Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve geçim sorunlarının hafifletilmesini sağlar.

İlk değerlendirme ve hızlı değerlendirme aşamalarını kapsar.


5.Soru

Afete müdahale süreçlerinde afetten etkilenen insanların onurla yaşama hakkı, güvenlikleriyle ilgili korku ve kaygılarına karşı korunma hakkı ve insani yardım alma hakkı başta olmak üzere temel haklarına özen gösterilmesi için mutlaka önlem alınmasını gündeme getiren, dönüm noktası oluşturacak bir gelişme dünyada hangi yıl nerede yaşanmıştır?


1977 Benin

1989 Çernobil

1994 Ruanda

1997 Siera Leone

1999 Bosna


6.Soru

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) hangi işlemleri kapsamaktadır?


aktarılan verilerin analiz edilmesi ve güncellemesi;

aktarılan verilerin kullanılan özel programlar vasıtasıyla depolanması;

aktarılan verilerin sınıflandırılması;

aktarılan verilerin birbirleri ile karşılaştırılması;

hepsini 


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyileştirme çalışmalarını kolaylaştıran unsurlardan biridir?


Siyasi irade

Eylem planı hazırlama

Kurallar, mevzuatlar, politikalar 

Uygulama, gözden geçirme, revize etme

Gelişme ve kalkınma imkânlarını fark edememe


8.Soru

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği (Resmi Gazete 18.12.2013/28855) uyarınca, illerde afet ve acil durumların yönetiminden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?


Valiler

Milletvekilleri

Belediye Başkanları

Kaymakamlar

Muhtarlar


9.Soru

Ülkemizde zorunlu deprem sigortası sistemi hangi kuruluşun desteği ve teşviği ile kurulmuştur?


Dünya Bankası

Avrupa Merkez Bankası

Türkiye Merkez Bankası

Deprem Araştırma Enstitüsü

Uluslararası Para Fonu


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TAMP çerçevesinde Ana Çözüm Ortaklarının Ulusal düzeydeki görevlerinden biridir?


Destek çözüm ortakları, diğer hizmet grupları, koordinasyon birimleri ile AADYM’ ler ile koordinasyon sağlamak

Afetin meydana gelmesi halinde mevcut güç ve kaynakların, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak

Afet anında operasyonda çalışacak personeli görevlendirmek,

Hizmet grubu organizasyonunu kurmak, yapılacak hizmetin bütününü analiz etmek

Operasyon çalışmaları için sabit ve seyyar tesisler ile görevlileri belirlemek


11.Soru

  1. Afetin türü
  2. Afetin büyüklüğü
  3. Afete hazırlık durumu
  4. Nüfusun zarar görebilirliği

Yukarıdakilerden hangileri afete müdahelenin süresine etki etmektedir?


I, II, III

II, III, IV

II ve IV

I, III, IV

I, II, III, IV


12.Soru

Aşağıda sıralanan seçeneklerden hangisi acil durum yönetiminin aşamalarından biri değildir?


Erken uyarı sistemleri

Zarar azaltma

Hazırlık

Müdahale

İyileştirme


13.Soru

Haberleşme Hizmet Grubu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulusal Afet Müdahale Organizasyonunun hangi grubunda yer almaktadır?


Ön İyileştirme Hizmet 

Lojistik ve Bakım

Bilgi ve Planlama

Acil Durum ve Hizmet

Finans ve İdari İşler


14.Soru

TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) kapsamında, afete müdahalede yerel düzeyde koordinasyon vali tarafından, vali yardımcıları ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (İAADYM) ile sağlanır, destek birimler olarak aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Basın sözcüsü

Hijyen sorumlusu

Hukuk sorumlusu

İrtibat sorumlusu

Güvenlik sorumlusu


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Kızılay Derneği'nin koordinasyonundan sorumlu olduğu hizmet gruplarından biridir?


Beslenme

Zarar Tespit

Psikososyal destek

Hasar tespit

Defin hizmetleri


16.Soru

Afete ilk olarak  tepki gösterecek olan grup aşağıdakilerden hangisidir?


afet bölgesinde yaşayan halk

Sivil Toplum Kuruluşları (STK)

AFAD

Kızılay 

işletmeler


17.Soru

Ulusal ve yerel düzeyde Hizmet Grubu (HG) için plan hazırlama süreci kaça ayrılır?


2

3

4

5

6


18.Soru

I. Tehlike

II. Maruziyet

III. Dirençsizlik

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri afet riskini oluşturan veya arttıran etmenler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


19.Soru

Su baskınına uğrayan ev sahipleri ..................... çalışmalarını desteklerken, arazisinin yerleşime kapatılmasına ve yeşil alana dönüştürülmesine karşı çıkabilirler.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Onarım

Yıkım

Islah

Nakil

Düzeltme


20.Soru

Deprem sonrası ilk kaç saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir afet çantası hayat kurtarabilir?


12

18

24

72

96