Afet Yönetimi 1 Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir afete tepki gösterecek ilk unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Çevre illerde yaşayan halk

Arama kurtarma

Afet bölgesinde yaşayan halk

İtfaiye teşkilatı

Polis teşkilatı


2.Soru

Afete müdahalede temel kurumsal paydaşlar, kendine özgü rolleri, karşılıklı ilişki ve faaliyet bütünlüğü çerçevesinde, önceden belirlenmiş koordinasyon ve işleyiş ilkeleri temelinde hareket etmektedirler.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi afete müdahalede kurumsal paydaşlardan biri değildir?


Afete maruz kalanların yakınları

Merkezi Yönetim

Yerel Yönetimler

Özel sektör kurum ve kuruluşları

Akademik kurum ve kuruluşlar


3.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi afet sonrası yeniden yapım aşamasında barınmaya ilişkin yaşanan birimlerin tasarım ve fiziksel sorunları arasında yer almaktadır?


Yer seçimi ve yerleşim kararlarının bilimsel yaklaşım ürünü olmaması

Kiracı afetzedelerin durumundaki belirsizlik

Ulaşım, taşınma maliyetleri

Afetzedeleri etkin kılacak bir sistemin düşünülmemiş olması

Yerel beceri ve yapı ürünü dışlanmasından kaynaklanan kullanım maliyeti sorunları


4.Soru

Aşağıda sıralanan Evrensel ölçülerde etkin afet yönetimi uygulayabilecek bir kuruluşun özelliklerinden değildir?


Açık ve hesap verebilir olması

Toplumun imka^n ve kaynaklarını harekete geçirebilen

İşbirliği ve koordinasyon sağlamada yeterli olan

Tutarlı ve değişiklşklere karşı koruycu

Afet yönetimini planlayıp uygulayabilen


5.Soru

Hasar tespit çalışmaları sonucu yıktırılması ve boşaltılması gereken yapılar hakkındaki rapor hangi makama verilir?


Ulaştırma ve alt yapı bakanlığı

Ticaret bakanlığı

Ulaştırma ve alt yapı bakanlığı

il veya ilçenin en büyük mülki amirine

Çevre ve şehircilik bakanlığı


6.Soru

I. Önceden hazırlıklı olunmaması

II. Organizasyon eksikliği

III. Kalıcı konut arazilerinin bulunma zorluğu

IV. İnşaat ihalelerinin gecikmesi

Yukarıdakilerden hangileri afet sonrası yeniden yapım aşamasında barınmaya ilişkin yaşanan yönetsel-yasal sorunlardandır?


I. ve II.

II. ve III.

I. II. III.

I. II. IV.

I. II. III. IV.


7.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı TAMP planlama sürecine göre aşağıdakilerden hangisi entegrasyon sürecinin içinde yer almaktadır?


Senaryo çalısması

Hizmet grubunun olusturulması

Hizmet grubunun kaynak-envanter tespiti

Masa başı ve saha tatbikatlarının yapılması

Hizmet grubu ekiplerinin kurulması


8.Soru

".............. yerel düzeyde, uygulamaya dönük, yetki, görev, sorumluluk ve kaynak (insan gücü, ekipman, fiziki, teknik, mali kapasite) eşleştirmesine dayalı, hazırlanması ilgili kademenin sorumluluğunda olan, kısa süreli planlardır." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?


Olaya özel planlar

Operasyon planları

Afetle müdahale planı

Lojistik planları

Yönetim planları


9.Soru

  1. Yerel Yönetimler
  2. Özel sektör kurum ve kuruluşları
  3. Akademik kurum ve kuruluşlar
  4. Sivil toplum kuruluşları

Afete müdahalede kurumsal paydaşları arasında yukarıdakilerden hangileri sayılabilir?


I, II ve III

I, III ve IV

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afetlerin Dolaylı (İkincil) Etkilerinden birisi değildir?


radyoaktif veya kimyasal sızıntıların uzun vadede çevre, ekoloji ve insan yaşamı üzerinde etkileri 

yangınların uzun vadede çevre, ekoloji ve insan yaşamı üzerinde etkileri 

ekoloji ve insan yaşamı üzerinde etkileri

can kayıpları ve yaralanmalar

sosyal ve politik huzursuzluklar


11.Soru

Türkiye Afet Müdahale planında, ulusal düzeyde müdahale yönetimi için minimum düzeyde hiyerarşi, maksimum düzeyde etkinlik, olay türü ve boyutuna göre modüler yapıya sahip müdahale organizasyonu için  dört servis Ulusal Afet Müdahale Organizasyonu olarak belirlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu servislerden biri değildir?


Lojistik ve bakım

Basın, güvenlik ve hukuk

Bilgi ve planlama

Finans ve idari işler

Operasyon


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Müdahale Yöntem ve Stratejileri arasında yer almaz?


Arama kurtarma ekiplerini kurulması ve eğitimi

Barınma ve sığınma alanlarının belirlenmesi

Alarm ve erken uyarı sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi

Tahliye presedürleri

Mevcut kaynakların nasıl kullanılacağı


13.Soru

Hangisi afete müdahale ile ilgili değildir?


Afetin kayıp ve zararlarını azaltma

Afetten etkilenen nüfusa
ve diğer varlıklara acil ve yeterli yardım sağlama

Afetten önceden planlanan  fiziksel uygulamalar

Teknik uygulamalar

Politik uygulamalar


14.Soru

Ülkemizde kamu yönetimi, afete müdahale süreçlerini aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla koordine etmektedir? 


İçişleri Bakanlığı 

Valilikler 

Belediyeler 

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri

Sivil toplum kuruluşları 


15.Soru

Ulusal düzeyde Müdahale organizasyonu yapısı şemasına göre aşağıdakilerden hangisi ön iyileştirme Hizmet grupları arasında yer almaktadır?


Haberleşme Hizmet Grubu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Hasar Tespit Hizmet Grubu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yangın Hizmet Grubu Içişleri Bakanlığı

Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu

Tahliye ve Yerleştirme Planlama Hizmet Grubu Içişleri Bakanlığı


16.Soru

Afete müdahale tüm kamu yönetim alanlarında ilgili kurumlar tarafından yürütülürken, kurumlardaki işleyiş süreçlerinin müdahalenin değişken, tek elden yönlendirme, hızlı karar alma ve etkili koordinasyon gerektiren olağandışı durumuna uygun olarak düzenlenmesi söz konusudur. Ülkemizde kamu yönetimi, afete müdahale süreçlerini her kademede aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla koordine etmekte ve yönlendirmektedir?


İl Kriz Koordinasyon Merkezleri

Acil Durum Yönetimi Kriz Merkezleri (AYM)

İçişleri Bakanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri (AADYM)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)


17.Soru

....................................., Yerel düzeyde, uygulamaya dönük, yetki, görev, sorumluluk ve kaynak (insan gücü, ekipman, fiziki, teknik, mali kapasite) eşleştirmesine dayalı, hazırlanması ilgili kademenin sorumluluğunda olan, kısa süreli planlardır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Afet Müdahele Planlama

Operasyon Planları

Olaya Özel Planlar

Organizasyon Süreci

Analiz Süreci


18.Soru

AFAD’ın Aile Afet Çantası içerisinde bulunması gereken malzemelerle ilgili önerisine göre aşağıdakilerden hangisi "diğer malzemeler" başlığı altında yer almaktadır?


Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Sabun ve Dezenfektanlar

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı gıdalar

Zorunlu Deprem Poliçesi


19.Soru

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hangi bakanlığa bağlıdır? 


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı


20.Soru

Günümüzdeki afet yönetiminin ve müdahalenin şekillenmesi ülkemizde aşağıdakilerden hangisi çerçevesinde olmuştur? 


Sivil Savunma Hizmetleri 

Yerel yönetimler 

İçişleri Bakanlığı 

Bireysel girişimler 

Uluslararası girişimler