Afet Yönetimi 1 Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı hangi yıl uygulamaya girmiştir?


2011

2012

2013

2014

2015


2.Soru

Olası bir afet halinde; Yangın, Tahliye-Yerleştirme, Güvenlik-Trafik, Defin hizmetleri ile hangi kurum ilgilenmelidir?


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı


3.Soru

Aşağıdakileden hangisi afet sonrası yeniden yapım aşamasında barınmaya ilişkin yaşanan maliyet sorunlarındandır?


Uluslararası kredilerle kaynak çözümlerine gidilmesi

Afet konutlarını inşa edecek kamu arazisi bulma / kamulaştırma sorunları

Eski konut tiplerinin analiz edilmemiş olması

Kiracı afetzedelerin durumundaki belirsizlik

Sosyal-kültürel, ticari yaşamın düşünülmemiş olması


4.Soru

Büyük, fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâllere ne denir?


Afet

Acil durum

Kriz

İyileştirme 

Müdahale


5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)’nın hedefleri bir arada verilmiştir?

 1. Hayat kurtarmak,
 2. Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek,
 3. Müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek,
 4. Halk sağlığını korumak ve sürdürmek,


I ve II

II ve III

III ve IV

I, II ve III

Hepsi


6.Soru

Afete müdahale süreçlerinde barınma uygulamalarına göre, aşağıdakilerden hangisi acil barınma (sığınma) olanaklarındandır?


Çadırkent

Okul

Kamp

Konteyner

Karavan


7.Soru

Yapılacak iş ve işlemlerin, kimler tarafından hangi aşamada yapılacağı, bürokratik, idari vb. sıkıntıların nasıl aşılacağı ve zamanları ile ilgili bir ....................... hazırlanmalıdır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Rapor

Eylem planı

İmar planı

Strateji planı

Rekreasyon planı


8.Soru

Ülkemizde doğa kaynaklı afet can kayıplarında ilk üç sırayı hangileri alır?


Çığ,don ve heyelan

deprem, heyelan,sel

Yanardağ patlamaları,sel,fırtına

Deprem,orman yangını,sel

Kasırga,çığ,sel


9.Soru

Modern afet yönetimi kavramında, aşağıdakilerden hangisi, Risk Yönetimi içerisinde değerlendirilir?


Etki Analizi.

İyileştirme.

Haritalama.

Yeniden Yapılanma.

Müdahale.


10.Soru

En küçük yerleşme birimi olarak kabul edilen köylerde, toplam hane sayısının yüzde kaç oranında konut yıkılmış veya bir daha kullanılamayacak derecede ağır hasar görmüşse, bu afet “genel hayata etkili” olarak kabul edilmektedir?


%5

%10

%15

%20

%25


11.Soru

 1. Su temini, sanitasyon ve hijyen teşvikine ilişkin asgari standartlar
 2. Gıda güvenliği ve beslenmede asgari standartlar
 3. Barınak, yerleşim ve gıda dışı maddeler için asgari standartlar
 4. Sağlık faaliyetlerinde asgari standartlar

Yukarıdakilerden hangileri Sphere Projesi’nde yer alan asgari standartlar arasında sayılabilir?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


12.Soru

Japonya’nın Kobe kenti afet sonrası yeniden yapılanma sürecinin aşamaları sıralamasında, aşağıdakilerden hangisi sürecin aşamaları arasında yer almaktadır?


Hasar tespiti.

Vergi indirimleri için kararlar.

Konutların yapılması.

Yapılaşmaya ilişkin kısıtlamalar.

Kentsel donatıların inşası.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzüne ait her türlü verinin, mekân ile ilişkileri kurularak bilgisayar ortamına aktarılması ve bu verilerin istenilen şekilde harita, grafik ve tablo olarak görsel hale getirilmesi gibi işlemleri kapsayan ve afetlerle ilgili çalışmalarda ve afet yönetiminde kullanılabilecek önemli sistemlerden birinin kısaltmasıdır?


ABS

BBS

CBS

DBS

EBS


14.Soru

Acil yardımın ihtiyaca uygunluğu hangi destek mekanizmaları dikkate alınarak belirlenmektedir?


Ekonomik

Sosyal

Ekonomik ve sosyal

Sosyal ve kültürel

Ekonomik, sosyal ve kültürel


15.Soru

Tehlike, risk ve zarar görebilirliğin değerlendirilme sürecinde yapılması gereken soruların hepsi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?

 1. Bir topluluğun karşılaştığı tehlikelerin özellikleri, sıklığı ve potansiyel şiddeti nedir?
 2. Bu tehlikelere karşı en duyarlı ve savunmasız olan belirli coğrafi alanlar ve topluluklar nerelerdir?
 3. Tehlikeye maruz ve etkilenebilecek topluluklara ait bilgiler nelerdir? (nüfus, altyapı, konut, hizmet vb.)
 4. Olası tehlikelerin etkilerine karşı koyma ve baş etme becerilerinin değerlendirilmesi.


I ve II

II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV

Hepsi


16.Soru

Afet kültürünün oluşturulmasında kritik bir role sahip olan, toplumun her kesimine ulaşarak afet bilincinin oluşturulmasında ve afetlerle ilgili bilgilerin paylaşılmasında en önemli araç aşağıdakilerden hangisidir?


Kamu kurumları

Yerel yönetimler

Medya

Bireyler ve aileler

Akademik kuruluşlar


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde, okullarda ya da kamu kurumlarında afet planlaması hazırlık faaliyetlerinden biri değildir?


Otomatik söndürme sistemleri

Acil çıkış yollarının belirlenmesi

Tahliye tatbikatları

Aile Toplantısı

Duman dedektörleri


18.Soru

Müdahalenin etkinliğini arttıracak pek çok hazırlık faaliyeti ve stratejisi bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetlerden biri değildir?


Mevcut kaynakların nasıl kullanılacağı,.

Acil müdahale gerektiren durumlarda hızlı değerlendime süreci.

Tahliye prosedürleri.

Erken uyarı sistemlerinin kurulması

Havaalanları, limanlar gibi tesislerin acil durum planlarını etkinleştirme prosedürleri


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TAMP çerçevesinde Ana Çözüm Ortaklarının ulusal düzeydeki görevleri arasındadır?


Operasyon planlarının hazırlık çalışmalarına katılmak.

Gerekli personel, araç, gereç, ekipmanları vb. temin etmek.

Operasyonların yürütülmesine destek vermek.

Hizmet grubu organizasyonunu kurmak, yapılacak hizmetin bütününü analiz etmek.

Operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek.


20.Soru

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği kapsamında, afet ve acil durum hizmetlerini yürütmek üzere illerde aşağıdakilerden hangisinin başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri kurulur?


Kaymakam

Vali

Müsteşar

Bakan

Muhtar