Afet Yönetimi 1 Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bir toplumun, sürdürülebilir bir iyileştirmede izlemesi gereken 6 prensipten biri değildir?


Afetzedelerin hayat kalitesini koruyabilmek

 Yerel ekonomik canlanmayı sağlamak

 Çevresel kaliteyi koruyabilmek

Afete dayanıklılığı arttırmak ve afet risklerini azaltmaya katkıda bulunmak

Sosyal statü farklarını dikkate almak


2.Soru

Aşağıda verilen afetin tanımı ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?


Teknoloji kaynaklı olabilir.

Normal hayatı ve insan faaliyetlerini durdurur veya kesintiye uğratır.

İnsan kaynaklı olabilir.

Tüm toplumu fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak etkiler.

Toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı bir durumdur.


3.Soru

  1. olay türü
  2. maliyet
  3. etki derecesi

Afet sonrası müdahale için ihtiyaç duyulan destek durumu ve yardım talepleri, yetkili makamlarca, hangi kıstaslara göre belirlenmez?


I

II

III

I, II

I, III


4.Soru

Afetlerde alınabilecek önlemleri, afete maruz bölge sınırlarını, haritaları ve afetzede listelerini içeren teknik rapora ne ad verilmektedir?


Hasar tespit raporu

Bilirkişi raporu

Genel hayata etkililik raporu

Afet etüt raporu

Risk haritası


5.Soru

Acil Yardım ya da Acil Durum hizmetleri çalışmaları için ülkemizde belirlenen yasal süre afetin meydana gelmesinden başlayarak kaç gündür?


5

10

15

20

25


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi koordinasyonun amacına ulaşabilmesi için açıklığa kavuşturulması gereken konulardan biri değildir?


Koordinasyon amaçlı karar, yöntem, standart ve uygulamalara katılmadaki isteklilik

Faaliyet gerçekleştirilecek coğrafi/fiziksel alan sınırları

Hizmetten yararlanması planlanan nüfusun (hedef grubun) tanımı ve özellikleri

Hizmetin tek başına mı ya da ortak faaliyete katkı olarak mı gerçekleştirileceği

Koordinasyonda yer alacak kuruluşların katkısının nitelik ve nicelik olarak tanımlanması


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afete müdahalede koordinasyonu kolaylaştırıcı başlıca faaliyetlerden biri değildir?


Koordinasyonda yer alacak kuruluşların katkısının nitelik ve nicelik olarak tanımlanması,

Karar verme süreçlerinin yerel düzeyde ve yerel katılımcılar da dahil edilerek gerçekleştirilmesi,

Faaliyet için yeterli kurumsal bilgi ve tecrübe, eleman, donanım ve mali kaynağın varlığı

Koordinasyonda yer alan farklı kuruluşların özellikle kilit konumda görevli yönetici ve elemanları arasında kişisel tanışıklığın ve karşılıklı güvenin önceden geliştirilmesi

Koordinasyonun sağlayacağı fonların ortak kullanım çerçevesinde güvence altına alınması; ortakhizmet ve faaliyetlerin mümkün olduğunca standartlaştırılması,


8.Soru

Bir olayın afet olarak tanımlanabilmesi ile ilintili değildir?


Ani olarak gelişen olaylar

Sosyal hayatı kesintiye uğratmaması

Doğrudan ya da dolaylı olarak insanın günlük yaşamında kesintilere neden olması

Doğa ya da insan kaynaklı bir olayın afet haline dönüşmesi

İnsan yaşamında ve faaliyetlerinde ciddi kesintiler yaratan etkiler oluşturması


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Afet Müdahale Planı’nın hazırlama sürecindeki “Analiz süreci”nin adımlarından biridir?


Hizmet grubunun oluşturulması: Hizmet grupları ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluş ve destek çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır.

Finansman temini: Kapasite artırımı için projeler ve Finansman takviminin belirlenmesi.

Tüm hizmet grupları planlarının bütünleştirilmesi,

Hizmet grubu ekiplerinin kurulması: Yapılacak çalışmaların niteliğine göre ekipler teşkil edilerek her bir ekibin organizasyon, planlama ve yönetim şeklinin belirlenmesi gerekmektedir.

Hizmet grubu saha destek ekiplerinin intikal planlaması: Afet bölgesine gidecek ekiplerin bölgeye nasıl ulaşacaklarının planlanması,


10.Soru

..............., genel tanımla, afete zamanında, hızlı, etkili ve sonuç alıcı müdahalenin yapılabilmesi için hazırlanan; müdahale aşamaları, yönetim sistemi, yönetim ekibi, yönetim merkezi, yönetim araçları ile ilgili işleyiş, standart ve kuralları kapsayan kılavuz dokümandır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Afete müdahale organizasyonu

Afete müdahale planı

Afet lojistik yönetim sistemleri

Operasyon Planları

Olaya Özel Planlar


11.Soru

Aşağıdaki veri tabanlarından hangisi deprem kaynaklarının belirlenmesini içerir?


Sismolojik Veri Tabanı

Jeodezik Veri Tabanı

Jeolojik Veri Tabanı

Fırtına ve Hidro-meteorolojik Veri Bankası

Ulusal GPS Ağı


12.Soru

Ulusal ve yerel düzeyde HG için plan hazırlama süreci kaç bölümden oluşmaktadır?


1

2

3

4

5


13.Soru

Hangi tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 5902 sayılı kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu ve Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kaldırılmıştır?


9 Temmuz 2014

9 Temmuz 2015

9 Temmuz 2016

9 Temmuz 2017 

9 Temmuz 2018 


14.Soru

  1. Hazırlık - Erken uyarı sistemlerinin kurulması / Zarar azaltma - Tehlike Risk haritalama ve analiz mikro bölgeleme
  2. Hazırlık - Bilgi ağı altyapı sistemi geliştirme / Zarar azaltma - Acil iletişim ve yardım servislerinin belirlenmesi
  3. Hazırlık - Senaryo-strateji-plan-kaynak geliştirme / Zarar azaltma - Acil Durum ve Afet Yönetimi Komuta Merkezinin belirlenmesi

Yukarıda verilmiş olan Hazırlık ve Zarar Azaltma faaliyetlerinden hangileri doğru eşleştirilmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

II-III


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası yeniden yapım aşamasında barınmaya ilişkin sürdürülebilir olmama sorunlarından biridir?


Temel yapı yetersizliği

Ulaşım ve taşınma maaliyetleri

Tasarım sorunları

Sağlık ve eğitime ödenek ayrılmaması

Organizasyon eksikliği


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deprem konusunda ailelerin hazırlamaları gereken aile afet planlarına yönelik planlama adımlarından birisidir?


İlkyardım malzemelerinin kontrollerinin yapılması

Gerekli araç gereçlerin temini ve kontrolünün sağlanması

durumun raporlanması

Afet zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların takip edilmesi

Olağan çıkış yolları ile hemen aklımıza gelemeyecek olan alternatif çıkış yollarının belirlenmesi


17.Soru

"Günlük hayatta her alanda karşılaşılabilen, can, mal ve çevre kayıplarına yol açabilecek, özel bilgi ve donanım sahibi ekip ve kuruluşlar tarafından yerinde, hızlı, standart, profesyonel müdahaleyi gerektiren olay" Tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Afet

Müdahale

Acil durum

Riskli durum

Önlem


18.Soru

Aşağıdaki afetlerden hangisi afete müdahalede koordine çalışmanın ilk örneklerindendir?


Lizbon Depremi (1755)

Messina - İtalya Depremi (1908)

Kanto - Japonya Depremi (1923)

Xining - Çin (1927)

Büyük Şili Depremi - Şili (1960)


19.Soru

Afet sonrasında illerde hasar bakımından yıktırılması ve boşaltılması gereken binaların sözü edilen yıkım işlemlerinin yapılması aşağıdakilerden hangisinin yetkisindedir?


Valilik

Belediye başkanlığı

İl özel idaresi

AFAD

İl genel meclisi


20.Soru

Afet Çantası'nda bulunması gereken gıda konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Afet Çantası'nda karbonhidrat içeren gıda olmalıdır.

Afet Çantası'nda su kaybını önleyen gıda olmalıdır.

Afet Çantası'nda düşük kalorili gıda olmalıdır. 

Afet Çantası'nda çabuk bozulmayan gıda olmalıdır. 

Afet Çantası'nda vitamin içeren gıda olmalıdır.