Afet Yönetimi 1 Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TAMP çerçevesinde Ana Çözüm Ortaklarının Ulusal düzeyde (taktik) görevlerinden değildir?


Hizmet grubu organizasyonunu kurmak, yapılacak hizmetin bütününü analiz etmek

Hizmet grubu kapasite geliştirme çalışmalarını yapmak

Operasyon çalışmaları için sabit ve seyyar tesisler ile görevlileri belirlemek

İhtiyaç halinde destek çözüm ortaklarını göreve çağırmak ve bilgilendirmek

Özel sektör ile çalışarak gerekli kaynakları sağlamak


2.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi afetlerin ikincil etkileri arasında yer almaktadır?


Topoğrafyanın değişmesi

Yapıların yıkılması veya hasar görmesi

Kitlesel göç olayları

Altyapı sistemlerinin (enerji hatları, doğalgaz-petrol boru hatları, yollar, köprüler vb.) hasar görmesi

Ekolojik yapının hasar görmesi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TAMP çerçevesinde Destek Çözüm Ortaklarının görevleri arasındadır?


Hizmet grubu sorumlusunun hizmete ilişkin taleplerini yerine getirmek.

Hizmet grubu hazırlık ve planlama çalışmalarını yönetmek.

Hizmet grubu kapasite geliştirme çalışmalarını yapmak.

İhtiyaç halinde destek çözüm ortaklarını göreve çağırmak ve bilgilendirmek.

Özel sektör ile çalışarak gerekli kaynakları sağlamak.


4.Soru

HG oluşturulması; afet öncesi, sırası ve sonrası görev ve çalışmaların belirlenmesi için süreç analizi yapılması; süreç analizine uygun olarak iş bölümü yapılması; çalışmaların niteliğine göre HG ekiplerinin oluşturulması süreci olarak tanımlanan süreç ulusal ve yerel düzeyde HG için plan hazırlamanın hangi sürecidir?


Yönetim süreci

Entegrasyon süreci

Kapasite geliştirme

Analiz süreci

Organizasyon süreci


5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi günümüzde ülkeleri afetlerle ilgili önlemler almaya yönelten unsurlardandır?


Hızlı kentleşme

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri

Nüfusun ve ekonomik varlıkların artması

Yaşanan afetlerin yol açtığı ağır kayıplar

Hepsi


6.Soru

“……. aşaması, genel olarak afetten etkilenen toplulukların yaralarının sarıldığı, topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresinin oluşturulması faaliyetlerini içerir.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?


Araştırma

Bilgilendirme

Düzenleme

İlgilenme

İyileştirme


7.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) olayın etki derecesine göre, 4 müdahale seviyesi tanımlamaktadır.

"Ulusal desteğe ihtiyaç vardır" etkisi hangi müdahale seviyesine aittir?


S1

S2

S3

S4

S5


8.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) olay türü ve ölçeğine göre gereken destek bakımından kaç müdahale seviyesi tanımlamaktadır?


3

4

5

6

7


9.Soru

2013 tarihli Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğine göre illerde afet ve acil durumların yönetiminden kim sorumludur?


Muhtar

Belediye Başkanı

Kaymakam

Vali

Sanayi Odası


10.Soru

Afetlerin korkulan tarafı da ...

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar?


öncesinde ve sonrasında belirsizlikler oluşturmasıdır

sadece ekonomik kayıplara yol açmasıdır

sadece sosyal kayıplara yol açmasıdır

doğa ve insan kaynaklı olarak iki tür olmasıdır

 sonrasında ortaya çıkan yıkım ve kayıplar için bazen çözümün üretilmesidir


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil durum hizmet grupları arasındadır?


Psikososyal Destek HG

Arama ve Kurtarma HG

Hasar Tespit HG

Beslenme HG

Alt Yapı HG


12.Soru

Afete müdahale uygulamalarının etik ve yasal anlamda bazı kuralları vardır aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir.


Afete müdahale insan odaklı olmalıdır

Afetin olumsuz etkileri en aza indirilmelidir

Afete müdahalede uluslararası davranış kurallarına (IFRC Code of Conduct) uyulmalıdır

Afet ortamını görmezden gelme

Hesap verebilirlik sağlanmalıdır


13.Soru

I. Binaların güçlendirilmesi.

II. Afet sigortası yaptırılması

III. İllegal yapılaşmanın artırılması

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yerleşme alanlarında uygulanması gerekli başlıca zarar azaltma yaklaşımları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Afete müdahale aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?


Mal güvenliği

Kamu güvenliği

Taşınmazların güvenliği

Can güvenliği

Kişi güvenliği


15.Soru

Hizmet grubunun kaynak-envanter tespiti TAMP'ın hangi aşamasında gerçekleşir?


Organizasyon

Analiz

Kapasite geliştirme

Enterasyon

Değerlendirme


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afet ve acil durum yönetimi kapsamında yapılması gereken başlıca faaliyetlerden değildir?


Merkezi ve il düzeyinde afet planlarının hazırlanması ve geliştirilmesi,

Bölgesel seviyede ihtiyaç merkezlerinin belirlenerek, malzeme stoklarının yapılması,

Alarm ve erken uyarı sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi

Afet riski bulunan bölgelerde yaşayanların başka bölgelere nakledilmesi

Topluma yönelik faaliyetlerin (organizasyon, eğitim) yürütülmesi,


17.Soru

Afet yönetimi sürecinin ilk aşaması  afet öncesi safhasıdır. Afet öncesi çalışmalar afet yönetiminin risk yönetimi evresi olarak bilinmekte olup;  hangi faaliyetleri içermektedir.


Zarar azaltma ve hazırlık aşaması faaliyetlerini

Sosyal bilinç oluşturma faaliyetlerini

Eğitim faaliyetlerini

Afet riskleri araştırma ve sosyal bilinçlenme faaliyetleri

Eğitim ve risk tespit faaliyetler.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi AMP hazırlık ve uygulama süreçlerinde, yasal dayanak ve toplum desteği bakımından dikkat edilmesi gereken başlıca konulardan biri değildir?


Afet lojistik yönetim sistemleri ile ilgili standartlaştırmanın olmaması ve afet türüne göre ihtiyaç duyulabilecek asgari destek malzemesi ve miktarının standartlaştırılmaması,

Afete müdahalede kurumsal paydaşlar arası bilgi paylaşımının ve kaynakların etkin kullanımının mevzuatta karşılığının olması, yoksa gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,

Afete müdahalede etkili işbirliği sağlamak üzere, özel ve sivil kuruluşların akreditasyonunun (yeterlik/uygunluk onayının) geliştirilmesi,

Afete müdahalede kamu yönetiminin yönlendiriciliği ve koordinasyonunda çok paydaşlı katılım, karar alma, uygulama ve iletişim mekanizmalarının, ortak çalışma ilkeleri ve kılavuzlarının geliştirilmesi,

Afete müdahale çalışmalarının kamu yönetimi tarafından yeterli ve düzenli biçimde, vatandaşın her zaman ulaşabileceği şekilde paylaşılması; medya kuruluşlarının kamu yönetimi tarafından bilgilendirilmesinde yöntem ve mekanizmaların çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afete hazırlık kapsamında devletin, kurum ve kuruluşların  yapması gereken hazırlıklar kapsamındadır?


Kamuoyunun Bilinçlendirilmesine Yönelik Yapılan Kampanyalar ve Halk Eğitimleri 

Alarm ve erken uyarı sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi 

Topluma yönelik faaliyetlerin (organizasyon, eğitim) yürütülmesi 

Bölgesel seviyede ihtiyaç merkezlerinin belirlenerek, malzeme stoklarının yapılması 

Merkezi ve il düzeyinde afet planlarının hazırlanması ve geliştirilmesi 


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Afet Müdahale Organizasyonunda yer alan bakanlıklardan biri değildir?


Ekonomi Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı