Afet Yönetimi 1 Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tehlikelerin yol açabileceği ani ya da uzun süreli olumsuz etkilerle ülke, toplum, kurum ve toplulukların, temel yapı ve fonksiyonlarını korumak suretiyle, yaşam koşullarını aynen sürdürerek ya da koşullarını ileriye dönük planlarından vazgeçmeden dönüştürerek, baş edebilme kapasitesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir.


Afete tepkisizlik

Afeti sürdürebilme

Afeti planlama

Afete dayanıklılık

Afeti inceleme


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TAMP çerçevesinde Destek Çözüm Ortaklarının görevlerinden biri değildir?


Operasyon planlarının hazırlık çalışmalarına katılmak

 Gerekli personel, araç, gereç, ekipmanları vb. temin etmek

Operasyonların yürütülmesine destek vermek

Finansal yönetim çalışmaları yapmak

Eğitimli personelin sürekliliğini sağlamak, diğer hizmet gruplarının çalışmalarını desteklemek


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin müdahale aşamasında yapılması gereken faaliyetlerden biridir?


Haberleşme, ulaşım, su, elektrik, kanalizasyon gibi hayati ihtiyaçlarının düzenli biçimde sağlanması 

Barınma ihtiyaçlarına kalıcı çözümlerin geliştirilmesi.

Kamu hizmetlerinin normale döndürülmesi 

Hasar tespitinin başlatılarak ön hasar tespitinin yapılması

 Tüm donanımları ile daha gelişmiş bir yaşam çevresi oluşturulması


4.Soru

I. Koordinasyonda yer alacak kuruluşların katkısının nitelik ve nicelik olarak tanımlanması II. Koordinasyonda yer alan farklı kuruluşların özellikle kilit konumda görevli yönetici ve elemanları arasında kişisel tanışıklığın ve karşılıklı güvenin önceden geliştirilmesi III. Koordinasyonun sağlayacağı fonların ortak kullanım çerçevesinde güvence altına alınması; ortak hizmet ve faaliyetlerin mümkün olduğunca standartlaştırılması Yukarıdakilerden hangileri afete müdahalede koordinasyonu kolaylaştırıcı başlıca faaliyetler arasındadır?


Yalnız I.

I. ve II.

I. ve III.

II. ve III.

I. II. ve III.


5.Soru

BM Acil Yardım Koordinatörünün kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?


ERC

ARC

URC

SRC

PRC


6.Soru

Sosyal yaşamı olumsuz etkileyecek afetler oluşmadan önce olası can ve mal kayıplarına karşı korunma ve oluşacak zararların azaltılmasına yönelik faaliyetler modern afet yönetimi sisteminde ne evresi olarak bilinir?


Tehlike analizi evresi 

Durum analizi evresi

Risk analizi evresi

Tehlike yönetimi evresi

Risk yönetimi evresi


7.Soru

Hayat kurtarma ve koruma bakımından en kritik saatlerde ilk müdahaleyi yapanlar genellikler kimlerdir?


Kamu görevlileri

Afetle mücadele görevlileri

Komşu illerde yaşayanlar

Söz konusu yerleşimde yaşayanlar

Akrabalar


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ön iyileştirme hizmet grupları arasındadır?


Yangın HG

Güvenlik ve Trafik HG

Barınma HG

Haberleşme HG

Enerji HG


9.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planına baktığımızda ulusal ve yerel düzeyde ana görevlendirmeye rastlarız. Aşağıdakilerden hangisi yerel düzeyde yer alan bu koordinasyon içindedir?


AFAD

Kızılay

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

8 Bakanlık Yerel Teşkilatları ve Kızılay


10.Soru

Afet zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların takip edilmesi, afet anında yapılması gereken temel davranışların bilinmesi gibi konular aşağıdakilerden hangi eğitim sürecinin kapsamındadır?


Afetle ilgili ilk yardım 

Hafif arama-kurtarma 

Yangın Söndürme 

Temel Afet Bilinci 

Emniyet ve Tahliye 


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müdahale organizasyonunda, Afet Müdahale Planını uygulamaya koyan servistir?


Finans ve idari işler servisi 

Operasyon servisi 

Organizasyon servisi

Lojistik ve bakım servisi

Bilgi ve planlama servisi 


12.Soru

Afet sırasında ve hemen sonrasında, afetin kayıp ve zararlarını azaltmak, afetten etkilenen nüfusa ve diğer varlıklara acil ve yeterli yardım sağlamak üzere, afet türüne göre ve önceden planlanan, fiziksel, teknik, sosyal, ekonomik, çevresel ve ilgili diğer alanları kapsayan tüm süreç ve uygulamalar olarak tanımlanan unsur aşağıdakilerden hangisidir.


Afeti planlama

Afete müdahale

Afeti sürdürme

Afeti sonlandırma

Afete tepkisizlik


13.Soru

Afete müdahalenin süresinde hangisi etkili değildir?


Afetin türüne

Afetin büyüklüğü

Ülkenin ve yerleşimin afete hazırlık durumuna

Afetten etkilenen nüfusun zarar görebilirlik
düzeyine

Etkili müdahale için gereken kaynakların
yerel olarak yokluğu


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Afet Müdahale Planı’nın hazırlama sürecindeki “Kapasite geliştirme süreci”nin adımlarından biridir?


Hizmet grubunun oluşturulması: Hizmet grupları ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluş ve destek çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır.

Hizmet grubu destek kaynaklarını intikal planlaması: Afet bölgesine gidecek araç, gereç, teçhizat, alet ve ekipmanın bölgeye nasıl ulaştırılacağının planlanması,

Senaryo çalışması: Senaryo çalışmalarına göre hazırlıkların planlanması

İhtiyaç duyulan konularda mevzuat değişikliği için yapılacak çalışmalar

Bakanlıkların afet ve acil durum yönetim merkezlerinin teşkili: Bakanlıkların afet ve acil durum yönetim merkezlerinin standartlara uygun hale getirilerek sürekli 24 saat esasına göre çalışır halde tutulması,


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğal afete uğramış olan yerlerde  geçici olarak barınma yerlerinden birisi değildir?


Çadırlar

Barakalar

Parklar

Prefabrik yapılar

Kamuya ve özel sektöre ait misafirhaneler


16.Soru

OKS/Modüler sistem uyarlamasına göre aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?


Operasyon servisi – hizmeti yapan

Bilgi ve planlama servisi – hizmete destek olan

Lojistik ve bakım servisi – planlayan

Finans ve idari işler servisi – hizmeti yapan

Bilgi ve planlama servisi – hizmetin finansmanını sağlayan


17.Soru

Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi, mevcut ve olası tüm afet risklerini, her türlü afet ve acil durumu, afet yönetiminin tüm süreçlerini kapsamaktadır. Bu belgede, afet yönetimine ait stratejik öncelikler belirlenmiştir. Aşağıdaki seçenekleriden hangileri bu öncelikler dendir? I. Afet yönetimi sisteminin teorik altyapısını oluşturmak II. Kurumsal altyapıyı güçlendirmek III. Afet yönetim kapasitesini güçlendirmek IV. Afet risklerini önleme ve azaltmaya odaklanmak V. Afet bilincini arttırmaya yönelik eğitimler vermek


I, III

II, III, IV

II, IV, V

I, III, IV, V

II, III, IV, V


18.Soru

  1. Müdahale çalışmaları için duyulabilecek ihtiyacın en alt seviyede tutulabilmesi için gerekli ön hazırlıkların yapılması
  2. Yangını söndürmek
  3. İlkyardım hizmeti sağlamak
  4. Mevcut risklerin afetler olmadan önce azaltılması
  5. İnsanların olası tehlikelerden korunması
  6. İnsanları enkazlardan çıkarmak

Yukarıdakilerden hangileri, afet yönetiminin amaçları arasında yer alır?


I-II-III

II-IV-VI

I-IV-V

III-IV-V

IV-V-VI


19.Soru

Senaryo çalışması; senaryo sonuçlarına göre kapasite geliştirme kararlarının alınması; kapasite artırımı için finansman temini; organizasyon ve analiz süreçleri sonrası planların kağıda dökülmesi süreci olarak tanımlanan süreç ulusal ve yerel düzeyde HG için plan hazırlamanın hangi sürecidir?


Kapasite geliştirme süreci

Organizasyon süreci

Analiz süreci

Yönetim süreci

Entegresyon süreci


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afete hazırlık çalışmaları kapsamında gerek bireysel gerekse kurumsal düzeyde alınması gereken eğitimlerden biri değildir?


Herhangi bir afetten kaçabilme

Afetle ilgili ilkyardım

Yangın Söndürme

Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) tehlikeleri önleme:

Temel Afet Bilinci