Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ailelerde sosyal hizmetin ilkeleri arasında yer alır?


Ailelere yardım etmek için en iyi yer onların evidir.

Aileler değişme ve değişmemeyi dengelemeye çalışır.

Aile üyelerinin davranışları en iyi döngüsel nedensellik ile açıklanabilir.

Aile daha büyük sosyal sistemlere aittir ve birçok alt sisteme karşılık gelir.

Hepsi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Aile tedavisi ve danışma faaliyetlerinde sosyal hizmet uzmanınca ele alması ve incelemesi gereken temel kavram ve açıklaması doğru olarak verilmiştir?


Kural: Alt sistemleri organize eden sistem içinde sabit ilişkilerin oluşmasına yol açan ara eylemsellik kalıplarıdır.

İlişki: Kişiler arasında oluşan duygu ve düşünce güdümünde davranışlarda şekillenen bir mesaj iletimi, arzu istek ve gereksinimlerin yanıt bulmasına yönelik bir alışveriş sürecidir.

Yapı: Bireylerin davranışlarını yönlendiren ve sınırlandıran ilişki anlaşmalarıdır. 

Kalıp: Bir sosyal yapıda yer alan sözlü ve sözel olmayan davranışlarıdır. 

İletişim: Sistemin kendi düzenekleriyle koruduğu iç durumdaki dengedir. 


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şiddet eğilimli bireylerin genellikle sorun-çözme ve çatışmayı çözmeye yönelik becerilerinden yoksun olması ile ilgili bir etmendir?


Sosyoekonomik etmenler

Psikolojik etmenler

Sosyokültürel etmenler

Çocukluk çağında da aile içi şiddete maruz kalma

Topluluk etmeni


4.Soru

Ailenin işlevleri en genel anlamda aşağıdakilerden hangisini kapsamamaktadır?

 


Biyolojik (üreme, cinsellik ve neslin devamı gibi)

 

Sosyal (statü sağlamak, çocukların eğitimini planlamak, eğitim vermek, boş zaman faaliyetlerini gerçekleştirmek gibi)

 

Psikolojik (aile üyelerinin birbirini koruması ve karşılıklı sevgi ortamı yaratmak gibi)

 

Ekonomik (ekonomik ihtiyaçları karşılamak, çalışma gibi)

 

Fizyolojik ( aile bireylerinin birbirlerine fiziksel yönden benzemesi)

 


5.Soru

Özellikle sorun yaşayan ailelerdeki iletişim kalıplarının doğrudan değil dolaylı olduğunu vurgulayan aile terapisti aşağıdakilerden hangisidir? 


Lawrence Schonfeld

Louis Rappaport 

Kirst Ashman 

Virginia Satir

Charles Zastrow


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi alt sistemleri organize eden sistem içinde sabit ilişkilerin oluşmasına yol açan ara eylemsellik kalıplarıdır?

 


İletişim

 

Yapı

 

Kural

 

Kalıp

 

İlişki


7.Soru

 1. Okul öncesi çocuğa sahip aile
 2. Okul çağında çocuklu aile
 3. Ergenlik çağında çocuğu olan aile                                                              Yukarıda Becvar’a göre ailenin yaşam döngüsü aşamalarından bazıları verilmiştir. Bu aşamaların karşılığındaki duygu sorunları hangisinde doğru olarak verilmiştir?


 1. Çocuğun aile dışında ilişkiler kurmasına izin verme
 2. Yeni kişiliği kabul etme
 3. Çocuğun bağımsızlığına izin vermek için aile sınırlarında esnekliği artırma
 1. Yeni kişiliği kabul etme
 2. Çocuğun aile dışında ilişkiler kurmasına izin verme
 3. Çocuğun bağımsızlığına izin vermek için aile sınırlarında esnekliği artırma
 1. Çocuğun bağımsızlığına izin vermek için aile sınırlarında esnekliği artırma
 2. Yeni kişiliği kabul etme
 3. Çocuğun aile dışında ilişkiler kurmasına izin verme
 1. Yeni kişiliği kabul etme
 2. Çocuğun bağımsızlığına izin vermek için aile sınırlarında esnekliği artırma
 3. Çocuğun aile dışında ilişkiler kurmasına izin verme
 1. Çocuğun aile dışında ilişkiler kurmasına izin verme
 2. Çocuğun bağımsızlığına izin vermek için aile sınırlarında esnekliği artırma
 3. Yeni kişiliği kabul etme

8.Soru

Bireyler çevreleriyle kurdukları etkileşim sonucu kim olduklarına ve yasam amaçlarına karar veriler, başka bir deyişle, bir kimlik oluştururlar. Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimciliğin temel özelliklerinden biri değildir?

 


Sembollerin ve anlamlarının önemi

 

Toplumsal ve bireysel benlik kavramı

 

Rol, rol oynama, rol geçişi ve rolde zorlanma kavramları

 

İnsan varlığının pasif tepki verenler değil, aktif katkı veren olarak ele alınması

 

Sosyalleşmenin önemi ve anlamı


9.Soru

Aile tedavisi ve danışma faaliyetlerinde sosyal hizmet uzmanınca incelenmesi gereken temel kavramlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sistemin kendi düzenekleriyle koruduğu iç durumdaki denge yapıdır. 

Birbirine bağlanan art arda gelen olayların yapısallaşması iletişimdir. 

Bireylerin davranışlarını yönlendiren ve sınırlandıran ilişki anlaşmaları kalıptır. 

Kişiler arasında oluşan duygu ve düşünce güdümünde davranışlarda şekillenen mesaj iletimi, arzu istek ve gereksinimlerin yanıt bulmasına yönelik alışveriş süreci ilişkidir. 

Bireylerin davranışlarını yönlendiren ve sınırlandıran ilişki anlaşmaları yapıdır. 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile sistemi kuramsal yaklaşımlarından biri değildir?


Yaşantısal aile danışmanlığı

Yapısal aile danışmanlığı

Bowen aile danışmanlığı

Stratejik aile danışmanlığı

Minuchin aile danışmanlığı


11.Soru

............................ daima başkalarının onayını almaya çalışan “evet efendim”cilerdir. Karşısındakini memnun etmeye çalışırlar ve özür dilerler.

Satir'in aile yaklaşım kuramına göre boşluklu yere hangisi gelmelidir?


Suçlayıcılar

Hesapçılar

Dağıtıcılar

Yatıştırıcılar

Benciller


12.Soru

UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) yoksulluğu, insani gelişme için zorunlu olan fırsatlardan (hayat boyu sağlık, yaratıcı bir hayat, ortalama bir hayat standardı, özgürlük, kendine güven, saygınlık) mahrum olma şeklinde tanımlamaktadır. Buna göre hangisi zorunlu olan fırsatlar içerisinde yer almaz?


Hayat boyu sağlık

Ortalama bir hayat standardı

Özgürlük

Kendine güvenmeme

Saygınlık


13.Soru

Sosyal hizmetin odağı aşağıdakilerden hangisidir?


Birey

Grup

Aile

Toplum

Ulus


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yapısal aile danışmanlığı alanında bir klasik sayılan ‘Aileler ve Aile Terapisi’ adlı kitabın yazarıdır?

 


Virginia Satir

 

Murray Bowen

 

Salvador Minuchin

 

Jay Haley

 

Mary Richmond


15.Soru

Hangisi Aileye yönelik müdahale becerileri geliştirmeyi hedefleyen mesleki beceri boyutlarından bir kuramsal yaklaşım değildir?

 


Yaşantısal aile danışmanlığı

 

Psikososyal Aile danışmanlığı

 

Yapısal aile danışmanlığı

 

Bowen aile danışmanlığı

 

Stratejik aile danışmanlığı

 


16.Soru

Aile sistemini değerlendirmenin ikinci önemli diyagramlı aracı kim tarafından geliştirilmiştir?


Murray Bowen

Zastrow

Kirst-Ashman

Duyan

Ann Hartman


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kadının şiddet ortamında kalmasına neden olan toplumsal değer sisteminin unsurlarından biri değildir


Geleneksel kadınlık rolü 

Evin ve evliliğin mahremiyeti 

Kadının çalışması 

İki ebeveynli aile idealdir 

Kadının kendini suçlaması 


18.Soru

Türkiye’de aile yapısının dönüşümü sürecinde etkili olan demografik dönüşüm özelliklerindendir?

 


Kentleşme

 

Ekonomik yaşamda sanayi ve hizmet sektörlerinin ön plana çıkması

 

Kadının ücretli istihdam sürecine dahil olması

 

Evlilik içi doğurganlık kontrolünün artması

 

Kişi başına düşen gelirin artması

 


19.Soru

Kişinin sosyal, psikolojik ve ekonomik ihtiyaçlarını gidermeme olarak tanımlanan şiddet türü aşağıdakilerden hangisidir?


Fiziksel istismar

Duygusal istismar

Ekonomik istismar

İhmal

Kendi kendini ihmal


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ihmal veya istismar değildir?


Fiziksel istismar

Cinsel istismar

Duygusal istismar

Akrabalarını ihmal

Kendi kendini ihmal