Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi alkol ve madde bağımlılığında risk etmenlerinden biri değildir


Arkadaş ve akran gruplarına ait olma gereksinimi ve onlardan gelen baskıcı davranışlar

Aile içi sosyal destek mekanizmalarında zayıflık 

Yoksulluk, göç ve kentsel uyum sorunları, başka bir yaşama heves etme hayalleri

Sevgi ve ilgi yoksunluğu içinde büyüyen bireyler

Yaşlılık döneminde olma 


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi duygusal istirmar örneklerinden biridir? 


Çocuğun yaşıtları ile ilişkilerini kısıtlamak veya tamamen engellemek

Çocuğa yapılması kendisi için tehlikeli olacak bir şeyi yaptırmak veya yapmaya zorlamak

Çocuğa zarar verecek durumlarda çocuğu denetimsiz ve savunmasız bırakmak

Başka işler yaptırarak çocuğun eğitim ve hobileri için kullanacağı zamanı harcamak

Çocuğun tıbbi gereksinimlerini göz ardı ederek, gereğinde sağlığı ile ilgili tedbir almayarak kendi haline bırakmak


3.Soru

Başvuran kişi/ailenin durumunun mesleki çalışma sona erdikten sonrane kadar zaman izlenmesi gerekmektedir?


1-3 Ay

2-6 Ay

6-8 Ay

8-12 Ay

12-15 Ay


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Carter ve McGoldrick’in yapmış oldukları aile yaşam döngüsü sınıflandırmalardan biridir?


I. Döngü: Çocuksuz-yeni evli çiftler

II. Döngü: İlk çocuğu 3 yaşın altında olan çiftler

 III. Döngü: İlk çocuğu 5-10 yaş arasında olan çiftler

IV. Döngü: İlk çocuğu on beş-onsekiz yaş arasında olan çiftler 

V. Döngü: 0nbeş-yirmibir yaşlaraı arasında çocuğu olan çiftler. 


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile sosyal uzmanı özellikleri arasında yer alır?


Aile sosyal uzmanı ofis ve kurum odaklıdır.

Ailenin aile işlevlerinin sağlıksız olan alanlara müdahale söz konusu değildir.

Ailenin işlevlerini 5 grupta inceler.

Problem çözme ve destek sağlamaya yönelik uygulamaları olmalıdır.

Aile sosyal hizmet uzmanı durağan bir yapı göstermelidir.


6.Soru

Hangisi gelişigüzel ailelerin özellikleri arasındadır?

 


Ailede kararları alan bir lider vardır

 

Ebeveynlik otoriteye dayanır

 

Grup yerine bireye önem verilir

 

Hoşgörü azdır

 

Aile üyelerinin birbirleri ile olan sınırları iç içe geçmiştir


7.Soru

Aile yaşam döngüsünde ‘’İlk çocuğu ergenlik/ilk gençlik döneminde olan çiftler (İlk çocuk 13-21 yaşları arasında)’’kaçıncı döngüde yer alır?


I. Döngü

 

II. Döngü

 

III. Döngü

IV.Döngü

V. Döngü


8.Soru

  1. Anksiyeteyi azaltan terapi stratejileri
  2. Sosyal yardımlaşma ve işbirliği stratejileri
  3. Bilişsel yeniden yapılandırma stratejileri
  4. Yeni davranışlar öğrenme stratejileri

Yukarıda verilenlerden hangileri Bilişsel-davranışçı terapi teknikleri arasındadır?


Yanlız II

I ve II

I, III ve IV

II, III ve IV 

I, II, III ve IV


9.Soru

.......................diktatör patronlardır, sert ve gergindirler, sesleri soğuk ve yüksektir. İri elleri kalçalarındadır ellerinin işaret parmağı size doğrudur.

Satır'ın yaklaşımına göre noktal ıyere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Yatıştırıcılar

Suçlayıcılar

Hesapçılar

Dağıtıcılar

Benciller


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi alkol ve madde bağımlılığına yolaçabilecek risk faktörlerinden biridir?


Çocuğun çok kardeşli bir ailede yaşıyor olması

Çocukların internette çok fazla zaman geçirmeleri

Arkadaş ve akran gruplarından gelen baskıcı davranışları reddetmeme

Çocukların kitap okumayı sevmemeleri

Ailenin koruyucu davranışlar sergilememesi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ailelerle sosyal hizmetin temel  amaçlarından birisi değildir?


Tehlikelerden korumak

Rehberlik etmek

Danışmanlık vermek

Tedavi sunmak

Rehabilitasyon sağlamak


12.Soru

Kişinin parasını yönetme, kendi parasını kendisinin yönetmesine izin vermeme, kişinin kendi kazancını sağlanmasına izin vermeme gibi ekonomik amaçlı eylemler hangi tür istismarın göstergeleridir?


Ekonomik

Cinsel

Duygusal

Fiziksel

Sosyal


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 


Her aile için o aileye özgü bir yaşantı düzenlemek ve böylece ailenin yaşama bakışını değiştirme konusunda özel bir çaba harcanmalıdır.

 

Yaşantısal yaklaşımda bireyin yaşadığı süreçle ilgili ortaya çıkan duygularını dışa vurmasının sağlanması çok önemli bir terapötik hedeftir.    

 

Yaşantısal aile danışmanlığı sorunları çözmeye değil, duygusal esenliğe önem vermektedir

 

Aileyle çalışan profesyonel her zaman aileden biri olarak  görülür. Kendi yaşantısını aileye göre sürdürür.

 

Aile üyelerinin durumlarını görme biçiminin değiştirilmesi, etkileşim biçimlerinin değiştirilebilmesini de sağlayacaktır


14.Soru

Yetişkin çocuklara sahip olma evresinde, ebeveynlerin yetişkin çocuğun evden ayrılış sürecini sağlıklı atlatabilmesi için gerekli olan unsurlardan biri değildir?


Değişimi sağlıklı yönetebilmek

 

Eş olma ilişkisinin kalitesinin artırılması

 

Çocuk sorumluluğunun azalması ile ortaya çıkan zamanı birlikte geçirebilmek

 

Eş olarak birlikte iletişim ve paylaşımı artırabilmek

 

Eşlerin bu süreci kendi istek ve arzularını gerçekleştirmek için bireysel kullanmaları


15.Soru

“Sen zaten tembelin tekisin”, “zaten başarsaydın şaşardım” gibi ifadeler, aşağıda yer alan Ailede yapılan iletişim hatalarından hangisine iyi birer örnektirler?


Yargılalamak, eleştirmek

Alay etmek

Sürekli öğüt vermek

Ad takmak, alay etmek

Sürekli soru sormak, sınamak, sorgulamak


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile kurumunun sosyal işlevlerindendir?

 


Aile üyelerinin birbirini koruması

 

Aile içerisinde karşılıklı sevgi ortamı yaratmak

 

Ekonomik ihtiyaçları karşılamak

 

Cinsellik

 

Çocukların eğitimini planlamak


17.Soru

“Okulunu bitirmezsen sana harçlık yok”, “ödevini bitiremezsen televizyonu unut”, “terliksiz dolaşırsan hastalanırsın” örneği aile içindeki hangi iletişim hatasıdır?


Sıklıkla Emir Cümleleri Kurmak

Gözdağı Vererek Konuşma Biçimi

Sürekli Öğüt Verme

Yargılamak, Eleştirmek

Sürekli Soru Sormak, Sınamak


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi literatürde yaşlı ihmali ve istismarına ilişkin yapılan tanımlamalar arasında yer almaz


Kültür ihmali 

Fiziksel istismar 

Duygusal istismar 

Aktif fiziksel ihmal 

Bireysel haklarının ihlali 


19.Soru

“…Bu yaklaşım danışmanlığın insancıl kanadını temsil eder. Temel vurgu ise burada ve şimdi deneyimidir. Kişilerarası etkileşimsel dinamiklerden daha çok duygusal deneyimlere odaklanır.” Bahsedilen aile danışmanlığı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

 


Yaşantısal aile danışmanlığı

 

Kurgusal aile danışmanlığı

 

Yapısal aile danışmanlığı

 

Bowen aile danışmanlığı

 

Stratejik aile danışmanlığı


20.Soru

Bireyler stresli olduklarında iletişimlerinde aşağıdaki hangi örüntüye başvurmazlar?

 


Yatıştırma

 

Suçlama

 

Alışveriş yapma

 

Hesap yapma

 

Dağıtma