Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Biyolojik ilişkiler sonucu insan türünün devamını sağlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Çocuk

Aile

Birey

Anne

Baba


2.Soru

  1. Geçici koruyucu aile modeli
  2. Süreli koruyucu aile modeli

  III. Stajyer koruyucu aile modeli

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri koruyucu hizmet bakım türlerindendir?


Yalnız I

I ve II

Yalnız III

II ve III

I, II ve III


3.Soru

"Toplumsal yaşamın birer parçası olan toplumsal ilişkilere katılamama durumu" aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?


Sınırlı kaynaklar

Yaşam ölçütleri

Sosyal sınıf farklılığı

Eşitsizlik

Dışlanma


4.Soru

I. Parçalanmış aileler

II. Aile içi istismar

III. Ailede şiddet

IV. Parçalanmış aileler

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri aile açısından çocuğu suça ite etkenler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve III

III ve IV

I, III ve IV

Hepsi


5.Soru

11 yaşındaki Çocuk (X); babasının tüfeğiyle kardeşini vurmuştur. (X) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


(X); hakkında ceza kovuşturması yapılamaz, ancak, (X)'e özgü güvenlik önlemleri uygulanabilir.

(X)'in alacağı cezada indirime gidilir. 

(X) için hiç bir işlem yapılmaz. 

(X) hakkında yirmi yıl hapis cezası verilir. 

(X) hakkında, derhal kovuşturma yapılır, ancak verilen ceza sekizde bir oranında indirilir. 


6.Soru

Sokak çocukları ve yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Sokakta çalışan çocuğun korunmasına gerek yoktur. 

Çocuğun ‘suç’ ile tanışması bireysel bir sorundur. 

Günümüzde dünya genelinde 5–14 yaş grubunda 180 milyondan fazla çocuğun da tehlikeli işlerde çalıştığı tahmin edilmektedir.

Atauz'a göre; sokağın çocukları çoğunlukla harçlıklarını çıkarmak, aile geçimine katkıda bulunmak amacıyla sokakta çalışan çocukları ifade etmektedir. 

Atauz'a göre; sokaktaki çocuklar, ailesi olmayan, evden kaçmış ya da atılmış veya çalışan çocukları ifade etmektedir. 


7.Soru

Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi kaç yılında imzaya açılmıştır?


1990

1994

2000

2003

2007


8.Soru

Çocukların korunması işinin devlet tarafından düzenlenmesi ilk defa hangi devlet tarafından gerçekleştirilmiştir?


Karahanlılar

Osmanlılar

İlhanlılar

Selçuklular

Gazneliler


9.Soru

Çocuk Koruma Kanunu kapsamında Çocuk Adalet Sisteminde yer alan aktörler ve
işlevler söz konusudur.Bu aktörlerden birine göre ''Davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak ve sonucunu bildirmek, mahkemenin gerekli gördüğü hallerde duruşmada hazır bulunmak, istenilen konularla ilgili çalışmalar yapmak ve görüş bildirmektir''

Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi bu aktörlerden biri olabilir?


Çoçuk Hakimi

Aile Mahkemelerinde Görevli Uzmanlar

Sulh ve Ceza mahkemesi

Kolluğun Çoçuk Birimi

Denetim Görevlisi


10.Soru

Ülkelerarası evlat edinme işlemleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hangi daire başkanlığı tarafından yürütülmektedir?


Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı

Cocuk Hakları Daire Başkanlığı

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı

Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı


11.Soru

C¸ocukların korunması meselesinin devlet tarafından ilk defa düzenli bir şekilde ele alınmasına anadoludaki hangi devlet zamanında rastlanır?


İlhanlılar

Sümerler

Hititler

Osmanlılar

Truvalılar


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimde yer alan biyolojik süreci anlatan ifade arasında yer alır?


Bireyin duygularındaki, kişiliğindeki  ve sosyal çevrelerindeki değişimler

Bireyin başkalarıyla ilişkilerindeki değişimler

Anne-babadan kalıtımla geçen genlerin, beyin gelişimi, boy ve kilo artışları

Çocuğun düşünce ve zekâ değişimleri

Bireyin cinsiyet rol yönelimi


13.Soru

  1. Sosyal çalışmacı
  2. Psikolog
  3. Hemşire
  4. Çocuk gelişimci
  5. Fizyoterapist

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri "Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi"nde bulunması gerekli olan meslek alanıdır?


I, II, III

II, III, IV

I, II, IV

I, III, V

III, IV, V


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir? 


Biyolojik Kökenini Bilme

İsim ve Tabiiyet

Eğitime Ulaşma

Ayrımcılığa uğrama

Kimliğin Korunması


15.Soru

Yetiştirme yurtlarının özelliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


13–18 yas arası korunmaya muhtaç gençlerin himaye edildiği yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Çok sayıda çocuğa, çok sayıda personel tarafından bakım ve eğitim verilmektedir.

Çocuklar kurumda yaşamanın beraberinde getirdiği birçok kurala ve yasağa uymak zorunda kalmaktadır

Yurtlarda, gençlerin barınma, giyim ve beslenme ihtiyaçları reşit olana kadar karşılanmaktadır

Muhtaç çocuklardan orta öğretime devam edenler için 22 yasına kadar, yüksek öğrenime devam edenler için ise 26 yasına kadar korunma kararları uzatılabilir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuk evleri koordinasyon merkezinin görevlerinden biri değildir?


C¸ocuk evine kabul edilen çocuğun uyumu için gerekli mesleki çalışmaları yapmak.

Aynı evde kalması uygun bulunan en küçük ve en büyük çocuk arasındaki yaş farkının en fazla on yaş olmasını sağlamak.

Koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetinden yararlandırılamayacak çocuklara öncelik tanımak.

C¸ocukların sağlık dosyalarının oluşturulmasını sağlamak.

C¸ocukların psikolojik, sosyal ve bedensel yönden gelişimlerinin sağlanması amacıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek.


17.Soru

"Aile üyelerinden biri tarafından aynı ailedeki bir diğer üyenin yaşamını fizik veya psikolojik bütünlüğü veya bağımsızlığını tehlikeye sokan, işiliğine veya kişilik gelişimine ciddi boyutlarda zarar veren eylem veya ihmal” tanımı hangi kavrama aittir?


Aile

Suistimal

Aile içi şiddet

Eğitimde şiddet

Geçimsizlik


18.Soru

1917 yılında, Kurtuluş Savaşı’nda şehit olmuş veya savaşta sakatlanmış kişilerin çocuklarını ülkeye ve insanlığa yararlı bir şekilde ve sağlıklı bir ortamda yetiştirilmeleri amacıyla kurulan sosyal hizmet kurumu aşağıdakilerden hangisidir?


Dâru’ş-Şafaka

Himaye-i Etfal

Darüleytam

Çocuk Islahhaneleri

Hanımlar Heyeti


19.Soru

 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinde, çocukların toplumlarında ve topluluklarda aktif bir rol oynayabilmeleri gerektiğini kabul eden grup aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Hayatta kalma hakkı

Korunma hakkı

Katılım hakkı 

Kimliğin belirlenmesi hakkı

Gelişme hakkı


20.Soru

Çocuk (A)'nın anne ve babası boşanmış, (A)'nın velayeti babası (B)'ye bırakılmıştır. Bu kararları aşağıdaki mahkemelerden hangisi almıştır?


İş mahkemesi 

Çocuk mahkemesi 

Sulh Hukuk Mahkemesi 

Asliye Hukuk Mahkemesi

Aile Mahkemesi