Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir çocuğun fiziksel olarak istismar edilip edilmediğini anlamak için sorulması gereken sorular arasında yer almaz?


Çocuk yaşına göre diğerlerinden daha mı sık yaralanıyor?

Çocukta birden çok yara var mı?

Yaralanmalar kan akışıyla mı sonuçlanıyor?

Yaralanmalar gelişim çağındaki bir çocuk için olanaksız görünen türden mi?

Yaralanmalar için verilen açıklamaların bir anlamı var mı?


2.Soru

Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan
sahip olduğu,belirli   hakları tanımlayan evrensel bir kavramdır.Aşağıdakilerden hangisi bu kavramlardan biri değildir?


Barınma 

Sağlık

Cinsel sömürü

Fiziksel Sömürü

İstihdam sağlama


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi evlat edinme şartları ile ilgili olarak yanlış bir bilgidir?


Küçüğün, evlat edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması

Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az on sekiz yaş büyük olması

Evlat edinen ile edinilen arasında en fazla 30 yaş fark olması,

Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması

İlgili kanunlar gereği küçüğün ana ve babasının rızasının bulunması


4.Soru

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 3. maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde tanımlanan refakatsiz çocuklara, aynı Kanun’un 66. maddesi gereğince hizmet veren merkezler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmektedir?


Refakatsiz Sığınmacı Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri

Sokakta Yaşayan Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri

Suç Mağduru Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri

Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri

Gebe Çocuklar ve Çocuk Annelere Yönelik Çocuk Destek Merkezleri


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi evlat edinme şartlarından birisi değildir? 


Evlat edinen ile edinilen arasında en fazla 30 yaş fark olması

Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması

İlgili kanunlar gereği küçüğün ana ve babasının rızasının bulunması

Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş bulunmaları

Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az on sekiz yaş büyük olması


6.Soru

Yetiştirme yurtlarında kalan gençlerden öğreninine devam etmeyenlerin koruması en fazla kaç yaşına kadar uzatılabilir?


18

20

22

25

30


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları sözleşmesi ilkelerinden birisi değildir?


Ayrımcılığın önlenmesi

Eşitlik,

Çocuklara sevgi

Çocuğun kendisiyle ilgili süreçlere katılımı ve görüşlerinin alınması

Çocuğun ailesiyle iletişiminin sağlanması


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, amacı yargılama olan çocuk hakları ile ilgili ulaslararası metindir?


Çocuk Hakları Sözleşmesi

Riyad Kuralları

Pekin Kuralları 

Havana Kuralları

Avrupa Konseyi Çocukların Evlat Edinilmesine Dair Sözleşme


9.Soru

Kağıtçıbaşı, 1975 ve 2003 yıllarında gerçekleştirdiği  “Türkiye’de Çocuğun Değeri ve Aile Değişimi Modeli” adlı çalışmasında, 1975 yılından 2003 yılına kadar çocuğun hangi alandaki değerinde azalma yönünde bir değişim gözlemlemiştir?


Manevi değerinde

Psikolojik değerinde

Sosyal değerinde

Ekonomik değerinde

Fiziksel değerinde


10.Soru

I. Eşitlik

II. Çocuklara sevgi ve hoşgörü

III. Çocuğun yüksek yararının gözetilmesi

IV. Ayrımcılığın önlenmesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ilkelerini oluşturan boyutlar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

Hepsi


11.Soru

Aile ile ilgili olarak  aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Aile kurum olarak devamlılık ve evrensellik özelliği gösterir. İki kişinin kurduğu bir birlik olarak toplumdaki diğer birlikler içinde en geçici ve değişken olanıdır.

Aile sürekli ve aynı zamanda geçici bir doğaya sahiptir

Aile sosyal kurallarla çevrilidir.

Aile; üyelerinden diğer birliklerde görülmeyen devamlı ve çok sayıda isteklerde bulunur. Aile üyelerinden beklediği görev; yaşam boyu devam etmektedir.

Aile; sosyal kuralların ve kanuni yasaların şekillendirdiği bir sosyal düzendir. Evlilik kurumu, kesin kurallarla belirlenmemiştir ve  bir hukuki anlaşma değeri taşımaz.


12.Soru

  1. Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
  2. Hasta Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
  3. Sokakta Yaşayan Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
  4. Refakatsiz Sığınmacı Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
  5. Madde Bağımlısı Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri

Yukarıda verilen çocuk destek merkezlerinden hangisi ya da hangileri "Suçun Nevisine ve Çocuğun Durumuna Göre Oluşturulan Çocuk Destek Merkezleri"ndendir?


I, II, III

I, III, IV, V

II, III, IV, V

II, IV

III, IV, V


13.Soru

Yetiştirme yurtlarında kalan gençlerden yükseköğrenimine devam edenlerin koruması en fazla kaç yaşına kadar uzatılabilir?


18

20

22

25

28


14.Soru

Çocuk adalet sisteminde görev yapan kurumlar arasında koordinasyonu sağlayan kurum aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Adalet Bakanlığı 

Milli Eğitim Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çalışma Bakanlığı

Sanayi Bakanlığı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi korunmaya ve yardıma muhtaç bir çocuk tespit edildiğinde yapılacaklardan biri değildir?


En yakın karakola götürülür ve Emniyet Müdürünün talimatları alınır ve bu talimatla işlemler yürütülür.

C¸ocuk S¸ube Müdürlüğünde görevli bir sosyal çalışmacı bulunuyorsa sosyal çalışmacı tarafından ön görüşmeleri yapılır.

Herhangi bir suça maruz kalıp kalmadığı araştırılır.

C¸ocuğun bir suça maruz kalmadığı tespit edilirse varsa ailelerine ya da kanuni temsilcilerine bilgi verilir.

Suça maruz kalmadığı tespit edilen çocuk ailesi veya kanuni temsilcilerine ulaşılamazsa, çocuk Aile, C¸alışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirilir.


16.Soru

I. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

II. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

III. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

IV. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri korunmaya ihtiyacı olan çocukları da göz önüne alarak hazırlanmış mevzuatlar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

Hepsi


17.Soru

"Çocukların hem bakımlarının hem de mesleki eğitimleri bu kurumlarda bir arada gerçekleştirilmektedir. Çok sayıda çocuğun barındığı bu yapıların ortaya çıkardığı çok sayıdaki sakıncalar nedeniyle bu tür hizmetler zamanla daha küçük ve sevimli binalarda sürdürülmeye başlanmıştır. Bahsedilen kurum türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ev Tipi Kurumlar

Açık Kurumlar

Okul Tipi Kurumlar

Site Tipi Kurumlar

Kışla Tipi Kurumlar


18.Soru

Çekirdek aile: Anne baba ve evlenmemiş çocuklarından oluşan, günümüz toplumsal yapının en çok görülen aile tipidir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen aile tipinin özelliklerinden değildir?


Çekirdek aileyi oluşturan eş ve çocuklar aynı  evde otururlar.

Bağımsız bir geliri paylaşırlar

Karı koca ilişkileri genelde eşitlikçidir.

Sorumluluk ve yükümlülükler aile üyeleri arasında paylaşılır

Çekirdek aileyi oluşturan eş ve çocuklar ayrı bir evde otururlar.


19.Soru

Ebeveyn ve çocuklardan oluşan aile tablosunun değişime uğramasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Değişen toplum düşünceleri

Değişen toplum öncelikleri

Değişen toplum dinamiği

Artan toplum baskısı

Değişen aile yapısı


20.Soru

“…Bu ailelerde zor bir üye olduğunda ya da aile büyük değişimler geçirdiğinde genellikle “inkâr” ortaya çıkar. Sürekli sakinlik ve huzur istendiği için problem büyüyünceye kadar müdahale edilmez, aksine yadsınır.”

Bahsedilen aile türü aşağıdakilerden hangisidir?

 


Açık Aile

 

Senkronize Aile

 

Büyük Aile

 

Modern Aile

 

Kapalı Aile