Anne Baba Eğitimi Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Anne baba konsültasyon hizmetleri aşağıdakilerden hangisi tarafından verilemez?


Psikiyatrist

Psikolog

Psikolojik danışman

Sosyal çalışmacılar

Sınıf öğretmeni


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi demokratik ailenin özelliklerinden değildir ?


Birbirine güven duyan

Birbirlerinin ihtiyacını karşılayan

Birbirlerinin hatalarını görmezlikten gelen

Birbirlerinin gelişmesini engellemeyen

Birbirlerine saygı duyan


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anne baba eğitimi programlarının amaçlarından biri değildir?


Anne babalara çocuk gelişimi hakkında bilgi vermek.

Anne, baba ve çocuk arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasını sağlamak.

Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmek.

Çocuklarının başarısızlıklarına yönelik uygulanacak ceza yöntemleri hakkında bilgilendirmek.

Çocuklarını içinde bulundukları gelişim dönemi özellikleri çerçevesinde değerlendirmelerini sağlamak.


4.Soru

Hangisi Anne Eğitimi Programında konuların ele alınmasında kullanılan tekniklerden değildir?


Rol oynama

Tartışma

Soru-cevap

Gösteri

Hikâye anlatma


5.Soru

Aşağıda verilen cinsel gelişim özelliklerini ilgili oldukları dönem ile eşleştiriniz.

  1. Ağız bölgesinden uyarılma neticesinde elde edilen haz duygusu, cinsel bir doyum olarak nitelendirilmekte ve yaşamın daha sonraki yıllarında elde edilen cinsel doyumun başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 
  2. Cinsiyet farklılıklarını tanıyabilmekte fakat bir kişinin cinsiyetinin değişmez olduğunu düşünmemektedir. 
  3. Anne babanın yanı sıra başka kişilerle özdeşim önem kazanır, yapılan özdeşimler pekiştirilir, cinsel ilgi yerini başka konulara bırakır. 
  4. İkincil ve birincil cinsiyet özellikleri ortaya çıkar ve bireyler bedensel büyüme ve cinsel özelliklerin gelişimi açısından farklılıklar gösterebilir. 

a) Ergenlik dönemi

b) İlk çocukluk dönemi

c) İkinci çocukluk dönemi

d) Bebeklik dönemi


1-a, 2-b, 3-c, 4-d

1-b, 2-c, 3-d, 4-a

1-d, 2-b, 3-c, 4-a

1-c, 2-d, 3-a, 4-b

1-d, 2-a, 3-b, 4-c


6.Soru

"Bence sen yeterinde istemediğin için tembellik ediyorsun. Bak Betül ne güzel ders çalışıyor. Sen anca tavuk gibi yat! Neyse babanın gelmesine kaç saat kaldı?"

Gordon ve Korkut tarafından belirlenen sözel tepki aracılığı ile oluşan iletişim engelleri dikkate alındığında, yukarıdaki metinde hangisi yoktur?


Ahlak dersi vermek

Kıyaslamak

Yorumlamak, analiz etmek

Ad takmak, alay etmek

Konuyu saptırmak


7.Soru

Hangisi doğrusal iletişim modeline örnek olarak verilemez?


Konferans izlemek 

Kitap okumak

Münazara yapmak

Karşıdakinin tepki vermesine izin vermeden konuşma yapmak

Televizyon izlemek


8.Soru

Babasının vefatından sonra, bir çocuk oyuncaklarıyla oynarken babası ile yaptıklarını tekrarlar nitelikte oyunlar kuruyorsa ve babasının konuşmasını canlandırıyor ise ne tür bir yas tepkisi göstermektedir?


Reddetme

Öfke

Hüzün

Alışma ve ileriye yönelme

Fiziksel tepki


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bir travma ya da afet sonrasında öğretmenlerin çocukların yaşantısında önemli yer tutmasının nedenlerindendir?

I. Çocuğun sağlıklı fiziksel ve ruhsal gelişimine ortam yaratmak

II. Çocuğa belirli bilgi ve becerileri öğretmek ve eğitmek

III. Çocuğun gereksinimlerini daha önce fark etmek

IV. Süreklilik, değişmezlik, normallik hissi sağlamak

V. Velilere yardım kaynakları konusunda bilgi vermek


I, II ve III

II, III ve IV

I, III, IV ve V

Yalnız I

Yalnız II


10.Soru

I- Düşündüğünü okuduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü

II- Kendi duygularını olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü

III- Kendi arzularına göre bir şeyi isteme ya da reddetme özgürlüğü

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri insanın temel özgürlüklerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III 

II ve III

I , II , III


11.Soru

Verdener’e göre çift yönlü iletişimlerin ilkeleri vardır. Buna göre bu ilkelerin en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?


İletişim amaçlıdır.

İletişim devamlıdır.

İletişim ilişkiseldir.

İletişimlerin bazı etik doğruları vardır.

İletişim öğrenilir ve geliştirilebilirdir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi /hangileri cinsel eğitimde anne baba ve öğretmenlerin dikkat etmesi gereken temel ilkelerdendir?

 I. Çocukların cinselliğe ilişkin ilgi ve merakı sonucunda sorduğu sorulara kaçamak, geçiştiren, gerçekçi olmayan ve uzun, ayrıntılı yanıtlar vermemelidir.

II. Çocuğa çok sıkı ve dar giysiler giydirerek cinsel organlarına dokunarak uyarılmalarına sebep olmamalıdır. 


III. Küçük yaşlardan itibaren çocukların kendi cinsiyetine özgü davranışları sergilemelerine çaba göstermelidir.  


IV. Çocukların oyunlar yoluyla cinsiyet farklılıklarını anlamalarına izin vermeli, çocuğun kendi cinsiyetine özgü rolleri kazanması teşvik edilmelidir. 


V. Çocuklar çeşitli eğitici, geliştirici oyunlara, sosyo-kültürel ve sportif etkinliklere yönlendirilmeli, katılmaları sağlanmalıdır.


I, II

III, IV, V

I, III, V

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V


13.Soru

Etkili bir dinleyici hangisini yapmaz?


Müdahale etmeden sessizce dinler.

Anlatılmak istenenin ne olduğunu anlamaya çalışır.

Karşılık vermeden önce düşünür.

Dinlerken ne diyeceğinin provalarını yapar.

Sözel olmayan mesajları gözler.


14.Soru

Anne- babaların okulda ve sınıf içindeki uygulamalara aktif katılmasını sağlayan etkinlikler aile katılım programlarının hangi düzeyinde gerçekleştirilmektedir?


1. Düzey

2. Düzey

3. Düzey

4. Düzey

5.Düzey


15.Soru

Çocukların korunmasına yönelik Türkiye’nin katıldığı ilk uluslararası çalışma aşağıdakilerin hangisidir?


Birleşmiş milletler genel kurulu

NATO toplantısı

Balkan kongresi

İnsan hakları kongresi

Uluslararası af örgütü kongresi


16.Soru

Cenevre çocuk hakları bildirgesi ülkemizde hangi yıl kim tarafından imzalanmıştır?


1931 Mustafa Kemal ATATÜRK

1941 İsmet İNÖNÜ

1952 Adnan MENDERS

1999 Bülent ECEVİT

2003 Abdullah GÜL


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/ hangileri çocuklar güven ya da yaşamları üzerindeki kontrol duygularını kaybettikleri durumlarda öğretmenlerin yapabileceklerindendir?

I-Çocuğun yaşantı ve duyguları hakkında bilgi toplamak

II-Olumsuz davranışlarda sınıfın bir köşesinde yalnız bırakmak

III-Çocuğa kendisini ifade etmesine olanak tanımak

IV-Çocuğun konuşup rahatlaması için ısrarcı olmak

V-Okulu çekici hale getirerek normalleşmeye katkı sağlamak


I, II, III

III, IV, V

I, III, V

II, IV

I, V


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkili tepki verebilme becerilerindendir?


Söz kesmemek

Sözel olmayan mesajları gözlemek

Yargılamamak

Hata düzeltmek

Son sözü söyleme


19.Soru

İletişimin niteliğini artırmak için uygulanabilir?


Karşındaki kişiyi değerlendirmek

Durumu kontrol etmek

Belli taktikler izlemek

Tepkisiz olmak

Dediklerini anlamaya çalışmak


20.Soru

Aşağıda verilen cinsel gelişime yönelik görüşler ile bu görüşlerin ait olduğu yaklaşımların doğru eşleşmesi hangisidir?

  1. Psikanalitik yaklaşım
  2. Sosyal öğrenme yaklaşımı
  3. Bilişsel yaklaşım

a) Bireyler cinsiyetine ilişkin davranışları, ödüllendirme ve cezalandırma yoluyla kazanırlar

b) Birey temel gereksinimlerinde yeterince doyum sağlayamaz ya da bağımlılık ölçüsünde sağlarsa o gelişim dönemine saplanır.

c) Çocuğun cinsel kimliğinin ortaya çıkamasında farkındalığının gelişimi önemli rol oynar.


1-a, 2-b, 3-c

1-b, 2-a, 3-c

1-c, 2-b, 3-a

1-b, 2-c, 3-a

1-a, 2-c, 3-b