Anne Baba Eğitimi Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi travmatik yaşantı geçiren çocuklar için oyunun rollerinden biri değildir?


Güven duygusu sağlamak

Gruba olumlu bağ kurmak

Yalıtılmışlık hissini güçlendirmek

Dayanıklılık duygusunu sağlamak

Oto-kontrol duygusunu geliştirmek


2.Soru

Çocuk haklarıyla ilgili ilk gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


Uluslararası çocuklara yardım birliğinin kurulması

Birleşmiş milletlerin kurulması

UNESCO’nun kurulması

Fransız ihtilali

İnsan hakları evrensel bildirgesinin yayınlanması


3.Soru

Çatışmalarda kullanılan yollardan hangisi kaybet-kaybet taktiğidir?


Geri çekilme

Zorlama

Alttan alma

Uzlaşma 

Yüzleşme


4.Soru

Konuşulanların anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmak ve izlenimleri dile getirmek istendiğinde kullanılan, yapıcı olduğunda son derece geliştirici bir tepki verme biçimi hangisidir?


Ben dilinin kullanılması

Etkili geribildirim vermek

Duyguların kişileştirilmesi

Soru sormak

Asgari düzeyde teşvik


5.Soru

I – Nesli devam ettirme 

II- Çocuk bakımı ve eğitimi

III- Çocuğun toplumsallaştırılması

Yukarıdakilerden hangisi ve ya hangileri ailenin işlevlerindendir?


Yalnız II

I ve II

I , II , III

Yalnız III

I ve III


6.Soru

I-) Açık Uçlu sorular

II-) Belirsiz Sorular

III-) Kapalı uçlu sorular

 Yukarıdakilerden hangisi/hangileri soru sorma biçimlerindendir?


Yalnız I 

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fallik dönemde ortaya çıkabilecek cinsiyete özgü çatışmalardan biri değildir?


Oedipus karmaşası

Elektra karmaşası

Kastrasyon korkusu

Girişimciliğe karşı suçluluk

Cinsel kimlik sapması


8.Soru

Hangisi kapalı uçlu bir sorudur?


Hangi kitapta yazıyordu?

Peki nasıl buraya kadar geldin?

Bu tepkisine ne sebep olmuş?

Biraz daha çay ister misin?

Buna nasıl bir açıklama yaptı?


9.Soru

Öğretmenlerin cinsel eğitim konusunda anne babalara yönelik düzenleyeceği yetişkin eğitimi programının hangi aşamasında anne babaların çocukların cinsellikle ilgili soruları karşısında ne yapacakları, nasıl davranacakları, ne yanıt vermeleri gerektiği, konusunda ilgili içerik düzenlenir?


Planlama

İhtiyaç saptama

Uygulama

Değerlendirme

Güdüleme


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim sürecine aile katılımının sağladığı faydalardan biri değildir?


Ebeveynlerin eğitim programlarının içeriğini belirlemesine olanak tanır.

Öğrencilerin akademik başarılarını arttırır.

Okulda çocuğun tutumunu ve performansını geliştirir.

Problemli davranışları azaltır ve okuldan ayrılma oranlarını düşürür.

Okul-toplum ilişkilerinin sürekli olmasını sağlar.


11.Soru

-Ne olduğunu anlayamadım bile, birden ortaya çıkıverdi.

-Eee sonra?

Bu diyalogda dinleyici hangi ilkeyle tepki vermiştir?


Etkili geribildirim vermek

Duyguların kişiselleştirilmesi 

Asgari düzeyde teşvik

Etkin dinlemeyle tepki verme

Soru sorma


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anne baba eğitimi programlarının etkili olabilmesi için gerekli olan Powell'ın tanımladığı koşullardan birisidir?


İçerik uzmanların eğitim ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanır.

İçerik hazırlanırken sadece öğrencilerin eğitim ihtiyaçları üzerine odaklanılır.

Eğitim programları hedef kitenin sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerine uygun olmalıdır.

Eğitim programının tüm içeriğini hedef kitle belirler. 

Anne ve babanın eğitim  cinsiyet rolleri gereği birbirinden farklı olmalıdır


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi travmatik yaşantının ortaya çıkardığı fiziksel tepkilerden biridir?


Korku

Sakarlık

Dehşet

Çaresizlik

Ümitsizlik


14.Soru

Bireylerin cinsel gelişimi ne zaman başlar?


Döllenme sırasında

Doğum sırasında

Bebeklikte

Ergenlikte

Yetişkinlikte


15.Soru

Aile katılımında ve aile rehberliğinde öğretmen rolüne ilişkin verilenlerden hangisi doğru değildir?


Öğretmen çocuk gelişiminde anne baba kadar sorumluluk sahibidir.

Öğretmenler öğrencilerin kişilik gelişimlerini sağlayıcı anlayış ve davranışları sergilerler.

Öğretmenler gerektiğinde aile danışması yapabilir.

Öğretmenler anne babaları nerelerden ne tür bilgi alabilecekleri konusunda bilgilendirir.

Aile katılım programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında aktif ro alabilirler.


16.Soru

Özellikle olumsuz duygular yaşadığımız durumlarda bu duyguyu hissettiğimiz kişiye onun davranışını ve var olan durum hakkında bilgi verdiğimiz, bu durum ve davranıştan nasıl etkilendiğimizi içeren iletişim yöntemine ne denir ?


Ben dili

Sen dili

Duyguların kişileştirilmesi

Asgari düzeyde teşvik etmek

Soru sormak


17.Soru

Öğretmenlerin cinsel eğitim konusunda anne babalara yönelik düzenleyeceği yetişkin eğitimi programının hangi aşamasında anne babaların çocukların sorularına gerekli cevapları oluşturup oluşturamayacakları, yeterli bir anlayışın gelişip gelişmediği, varsa eksikliklerin, engellerin neler olduğu üzerinde hep birlikte düşünülür?


Planlama

İhtiyaç saptama

Uygulama

Değerlendirme

Güdüleme


18.Soru

I- Yeme Bozukluğu

II-Şiddet ve Saldırganlık Eğitimi

III- Madde Kullanımı

Zayıf iletişim becerilerine sahip olan bireylerde yukarıdakilerden hangisi veya hangileri gözlemlenir?


I ve II

I ve III  

II ve III

Yalnız III

I , II , III


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocukların travma sonrası gösterdikleri belirtilerden geçici ve kısa süreli olanları ifade eder?


Kronik belirtiler

Akut belirtiler

Stres bozukluğu

Gecikmeli başlangıç

Duygu durum bozukluğu


20.Soru

İnsan hakları tarihine bakılarak başlangıç olarak kabul edilen olay aşağıdakilerden hangisidir?


Fransa ihtilali

Hürriyetin büyük beratı

Bağımsızlık bildirisi

İnsan hakları bildirisi

İnsan hakları evrensel bildirisi