Çalışma Ekonomisi 1 Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sermaye ve diğer faktörler sabitken, ücret oranı ve firmanın talep miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren eğri hangisidir?


Piyasa emek talep eğrisi

Ortalama ürün eğrisi

Toplam ürün eğrisi

Toplam gelir eğrisi

Kısa dönem emek talep eğrisi


2.Soru

I. Ürünün üretilmesinde emeğin ne derece verimli olduğu

II. Ürünün piyasa değeri

III. Ürünün tamamlayıcılık niteliği

İnsanlar mal ve hizmetleri bizatihi onlardan sağladıkları fayda sebebiyle talep ederken; emek işverenler tarafından "bir şey üretmek amacıyla" talep edilir. buna göre yukarıdakilerden hangileri emeğe olan talebi belirleyen unsurlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi emek talebinin diğer üretim faktörlerinin fiyatlarındaki değişmelere ne ölçüde duyarlı olduğunun göstergesidir?


Toplam ücret ödemesi

Çapraz ücret esnekliği

Emek talep esnekliği

Türetilmiş talep miktarı

İstihdam miktarı


4.Soru

''Firmanın faaliyet gösterdiği ürün piyasası ne kadar ............................... ise o firmanın emek talebi o derece ..................olacaktır.' Aşağıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden hangi ikili  cümlede boş bırakılan yerlere  getirilirse, cümle emek talebinin esnekliğini etkileyen faktörleri belirtmek açısından doğru bir açıklama olur? 


Rekabetçi-Esnek

Monopolistik-Esnek 

Rekâbetçi-İnelâstik

Oligopolistik-İnelâstik

Rekebetçi-Sıfır Esnek 


5.Soru

Piyasa emek arz eğrisinin pozitif eğimli olmasını sağlayan etmen aşağıdakilerden hangisidir?


Piyasanın genelinde ikâme etkisinin daha baskın olması

Piyasanın genelinde gelir etkisinin daha baskın olması

Piyasanın genelinde bütçe etkisinin daha baskın olması

Piyasanın genelinde fayda etkisinin daha baskın olması

Piyasanın genelinde ölçek etkisinin daha baskın olması


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların işverenlerden istedikleri arasında bulunmaz?


İstihdam güvenliği

Adil davranış

Takdir edilmek

Katılık

Hoş bir ortam


7.Soru

Sermaye ve diğer bütün faktörler sabitken ücret oranı ile firmanın emek talep miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye ne ad verilir?


Emek arz ve talep denge eğrisi

Uzun dönem emek arz eğrisi

Kısa dönem emek arz eğrisi

Kısa dönem emek talep eğrisi

Uzun dönem emek talep eğrisi


8.Soru

Talep edilen emek miktarındaki % değişiminin, ücret oranındaki % değişimine bölünmesiyle aşağıdakilerden hangisi elde edilmektedir?


Ürün talebinin esnekliği

İkame edilebilirlik

Toplam ücret ödemesi

Emek talep esnekliği

Çapraz ücret esnekliği


9.Soru

Aktif Nüfus- (İstihdam Edilenler+ İşsizler) hesaplaması bulunacak sayı aşağıdakilerden hangisini gösterir?


Toplam Nüfus

Eksik İstihdam

Gücenmiş İşgücü

Kurumsal Nüfus

İşgücünde olmayanlar


10.Soru

Emek talebinin diğer üretim faktörlerinin fiyatlarındaki değişmelere ne ölçüde duyarlı olduğunun göstergesi aşağıdaki hangi kavramla açıklanmaktadır?


Çaprazlık

İlişiklik

Bağımsılık

Döngüsellik

Derecelelik


11.Soru

“Belirli bir referans dönemi boyunca, Birleşmiş Milletler Milli Gelir, Muhasebe ve Denge Sistemleri tarafından tanımlanmış iktisadi mal ve hizmetlerin üretim için gerekli olan işgücü arzını besleyen kadın ve erkekler” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Çalışma çağındaki nüfus

Aktif nüfus

İşgücü

İstihdam 

İşveren


12.Soru

3. Çalışma çağındaki nüfus tanımlanırken bir yaş sınırlamasından hareket edilir. buna göre, çalışma çağın alt sınırını belirleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Zorunlu temel eğitimin bitişi

Emek piyasasındaki açık işlerin nitelikleri

Çalışabilir nüfusun yoğunluğu

Genç işsizlik oranı

Kaba doğum oranı 


13.Soru

(I)Aktif olarak iş arayanlar, (II)iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, (III)iş bulma ümidi olmayanlar ve (IV)mevsimlik çalışanlar, yukarıda verilen gruplardan hangileri Türkiye İstatistik Kurumu' nun belirlemiş olduğu işgücüne dahil olmayanlar kapsamındadır?


I ve II

II ve III

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV


14.Soru

Ürün piyasasında ürün arzı sabitken ürün talebinin artması ürün fiyatlarının yükselmesine sebep olacaktır. Ürün fiyatının yükselmesi ise marjinal geliri arttıracağından sonuçta emeğin marjinal ürün geliri
artacak, işveren veri ücret düzeyinde daha fazla işgücü talep ettiği için emek talebi artacaktır şeklinde verilen örnek aşağıdakilerden hangisi için verilmiştir?


İşveren sayısı

Verimlilik değişmesi

Ürün talebindeki değişmeler

Diğer üretim faktörelerinin fiyatları

İkame üretim


15.Soru

Firmaların istihdam kararını verirken firmanın karına bir lira dahi olsa katkı sağlamasına bakmaları biçiminde gerçekleştirilen karar verme sürecinin adı aşağıdakilerden hangisidir?


Marjinal karar alma kuralı

O eylemi yapma tercihi kuralı

Maliyetin karşılaştırılması kuralı

Karın maliyeti aşağıya çekme kuralı

Eylemi yapma ile elde edilecek getiri kuralı


16.Soru

(I)Kişi, işin gerektirdiğinden daha fazla iş deneyimine ve niteliğe sahiptir. (II)Kişi, formel eğitimi dışındaki bir alanda gönülsüz olarak çalışmaktadır. (III)Kişi, işin gerektirdiğinden daha az formel eğitime sahiptir. (IV)Kişi, bir önceki işinden % 20 veya daha az  kazanmaktadır. Yukarıda eksik istihdamın boyutlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV


17.Soru

  1. İşveren sayısı
  2. Ürün talebindeki değişmeler
  3. Verimlilik değişmesi
  4. Hammadde fiyatlarındaki değişmeler

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri emek talebini etkileyen faktörler arasında yer alır?


Sadece IV

II,IV

I,III

I,II,III

I,II,III,IV


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi emek piyasasındaki kategorilerde uluslararası düzeyde genel kabul görmüş standart tanımlar oluşturan kuruluşun kısaltılmış ismidir?


UN

OECD

ILO

OPEC

WHO


19.Soru

Emek piyasasında ''Kısa Dönem Denge İstihdam Düzeyinin  Belirlenmesi''durumunda geçerli olan denge eşitliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru  olarak ifade edilmektedir? 


W=PXMPL

W/P= W

W=TP

W=TPPL

MPL=MRP 


20.Soru

Ücret oranındaki bir değişmeye bağlı olarak sermayenin emek yerine kullanılması nedeniyle emek talebinde meydana gelen değişme aşağıdakilerden hangisidir?


Ölçek etkisi

İkame etkisi

Verimlilik etkisi

Emek talep etkisi

Azalan verimler etkisi