Çalışma Ekonomisi 1 Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ücretin tunç kanunu ile ilgili yanlış bir bilgidir?


Emek tıpkı bir ‘mal’ gibi değerlendirilir.

Emeğin ‘doğal’ve ‘piyasa’ olmak üzere iki değeri vardır.

İlk kez David Ricardo’nun 1817 yılında yayınladığı yayında ileri sürülmüştür.

Ferdinand Lasalle, bu kanunu ortaya atanlardan biridir.

Bu kanunu John Stuart Mill ortaya atmıştır.


2.Soru

Tam rekabetçi bir firmada marjinal gelirin malın fiyatına eşit olmasına karşılık, tekelci bir firmada marjinal gelirin fiyattan küçük olması aşağıdakilerden hangi sonucu doğurur?


Tekelci bir firmanın emek talep eğrisinin tam rekabetçi bir firmanın emek talep eğrisine paralel olmasına

Tekelci bir firmanın emek talep eğrisinin tam rekabetçi bir firmanın emek talep eğrisinin sağ tarafında yer alması ve daha eğik olmasına

Tekelci bir firmanın emek talep eğrisinin tam rekabetçi bir firmanın emek talep eğrisinin sağ tarafında yer alması ve daha dik olmasına

Tekelci bir firmanın emek talep eğrisinin tam rekabetçi bir firmanın emek talep eğrisinin sol tarafında yer alması ve daha eğik olmasına

Tekelci bir firmanın emek talep eğrisinin tam rekabetçi bir firmanın emek talep eğrisinin sol tarafında yer alması ve daha dik olmasına


3.Soru

Ücret ’in işçiler tarafından işverenin hediyesi gibi algılanarak onların firmaya olan sadakatlarını arttıcağını ve verimliliklerini yükselteceğini ileri süren model hangi modeldir?


Grev sigortası

Beslenme modeli

İşçi devri modeli

Seçim modeli

Sosyolojik model


4.Soru

 Hangisi Klasik teorilerin karamsarlığı ve Marjinal Verim Teorisinin ütopik varsayımları ile kıyaslandığında ‘gerçekci’ sayılabilecek bir teoridir?


Artık değer teorisi

Maltus un nüfus teorisi

Ücret fonu teorisi

Marjinal verimlilik teorisi

Pazarlık gücü teorisi


5.Soru

Aşağıdaki durumların hangisinde istihdamı arttırmak isteyen oligopolcü firma bunun için ücreti önemli ölçüde arttırmak durumunda kalır?


Emek arz eğrisinin pozitif eğimli kısmının daha dik olması durumunda

Emek arz eğrisinin pozitif eğimli kısmının daha yatık olması durumunda

Emek arz eğrisinin sonsuz esneklikte olması durumunda

Emek arz eğrisinin belli istihdam düzeyinde negatif eğimli olması durumunda

Firmanın eleman transfer etmek istediği rakip firmaların işgücünü korumak için fazla tepki göstermemesi durumunda


6.Soru

Neoklasik modele göre genelde tüm bireyler benzer eğitim talebine sahip olmalıdır buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Eğitimin marjinal maliyeti eğitimin dolaysız maliyetine ve bireyin bilişsel kapasitesine bağlıdır.

Kamu eğitim harcamalarında maliyet-fayda analizi yapılmaz çünkü eğitim harcamalarının toplumsal getirisi hesaplanamaz.

Eğitimin marjinal getirisi işgücü piyasasının koşullarına, eğitime ayrılan kaynaklara ve bireyin yeteneklerine bağlıdır.

Bireyin eğitim talebinin farklılaşmasını iki faktör etkiler bireyin yetenekleri, bilişim kapasitesi ve ailenin refah düzeyi.

Bireyin eğitim kararı sonucunda toplam maliyet, parasal maliyet, toplumsal maliyet ve fırsat maliyetleri ortaya çıkar bunların toplamı ile alternatif yatırımlara ulaşılır.


7.Soru

"İşlerin alternatif çalışma alanlarında olmayan ve arzu edilmeyen özellikler taşıması durumunda bunu telafi etmek amacıyla işçilere yapılan fazladan ödemelerdir."

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İşlerin heterojenliği

Telafi edici ücret farklılığı

İşi öğrenmenin maliyeti

İş aramanın dolaylı maliyeti

Emek göçünün doğrudan maliyeti


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri eksik istihdam kapsamında değerlendirilemez?

I.Kişi, bir önceki işinden % 20 veya daha az kazanıyorsa

II. Kişi, işin gerektirdiğinden daha fazla iş deneyimine ve niteliğe sahipse

III.Kişi, gönüllü olarak yarı zamanlı, geçici veya kesintili istihdamda


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


9.Soru

I- Eksik rekabet

II- Dışsallıklar

III- İlgi eksikliği

IV- Emek hareketliliğini kısıtlayan unsurlar

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ücret farklılıklarına neden olan iş piyasası aksaklıkları arasında yer almaz?


Yalnız I

I ve II

III ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV


10.Soru

Schultz'un da üzerinde durduğu çeşitli eğitim faydaları vardır ve eğitim ayrıca beşeri sermayenin de önemli bir konusudur, buradaki bileşen yapısı aşağıdakilerden hangisidir?


Yatırım bileşenidir.

Lüks mal bileşenidir

Tüketim bileşenidir.

Harcama maliyeti bileşenidir.

Geleceğe dair tüketim bileşenidir..


11.Soru

Günümüzde ekonomik ve sosyal politikaların temelinde "ücret" konusu vardır ücret geniş kitleleri yakından ilgilendiren önemli bir konudur, aşağıdakilerden hangisi "ücret" için yanlıştır?


Ücret emeğin fiyatıdır.

Ücret çok geniş kesimleri ilgilendiren bir konu ve göstergedir.

Emeğin fiyatı olan ücretin temel belirleyicisi emek arzı ve talebidir.

Ücret değişik konuları içinde barındıran emek piyasasının dengesine bağlı toplumsal bir kavramdır.

Özellikle gelişmiş ülkelerde çalışanların yaklaşık %90'ı ücret ve maaş geliri ile geçimlerini sağlamaktadır


12.Soru

Tam rekabetçi emek piyasaları ve sendikalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sendikalar ücret pazarlığı yapar.

Sendikalar kurumsal engeller yaratır.

Tam rekabetçi emek piyasalarında sendika yoktur.

Sendikalar işçilerin aynı özelliklere sahip olmasını sağlar.

Sendikalar az üyeli ise grev yapamaz.


13.Soru

Tam rekabet piyasalarında kısa dönemde denge ücretinden sapmalar olabilse de uzun dönemde arz ve talep güçlerinin piyasayı tekrar denge ücretine getireceğini ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Tek ücret kanunu

Ücret katılığı

Talep fazlası

Ücret dengesi

Arz fazlası


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işçilerin ücretlerinin farklılaşmasına neden olabilecek emek piyasası aksaklıklarından biridir?


Emek hareketliliğini kısıtlayan unsurlar

İşçilerin beşeri sermayelerinin farklı olması

Bazı işlerin telafi edici ücret farklılıklarını gerektirmesi

İşçilerin bireysel tercihlerinin farklı olması

İşlerin beceri gereklerinin farklı olması


15.Soru

Emek piyasasında tam rekabetçi bir firmaya nazaran eksik rekabetçi bir firmanın emek talep eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Eksik rekabetçi firmanın emek talep eğrisi tam rekabetçi firmanın emek talep eğrisinden daha diktir ve onun solunda yer alır

Eksik rekabetçi firmanın emek talep eğrisi tam rekabetçi firmanın emek talep eğrisinden daha yatıktır ve onun solunda yer alır

Eksik rekabetçi firmanın emek talep eğrisi tam rekabetçi firmanın emek talep eğrisinden daha diktir ve onun sağında yer alır

Eksik rekabetçi firmanın emek talep eğrisi tam rekabetçi firmanın emek talep eğrisinden daha yatıktır ve onun sağında yer alır

Eksik rekabetçi firmanın emek talep eğrisi tam rekabetçi firmanın emek talep eğrisi ile aynı esnekliktedir fakat onun sağında yer alır


16.Soru

Ücret düzeyinin asgari geçim düzeyinin üstüne çıkmayacağını savunan Ferdinand Lasalle klasik ücret teorisine aşağıdakilerden hangisinin adını vermiştir?


Klasik Teori

Doğal Ücret Teorisi

Ücretin Tunç Kanunu

Ücret Fon Teorisi

Artık Değer Teorisi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasalarının özellikleri arasında yer almaz?


İşlerin ve işgücünün heterojen (farklı) oluşu 

Sendikaların olmayışı

Piyasaların şeffaf olması

İş piyasasında çok sayıda işçi ve işverenin olması

Piyasadaki bütün işlerin işçilerin rekabetine açık olması


18.Soru

Emek göçünde göçmen işçilerin aynı mahallelerde yaşamalarının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Doğrudan maliyeti azaltmak. 

Dolaylı maliyeti azaltmak. 

Emek hareketliliğini sağlamak. 

Psikolojik maliyetleri azaltmak. 

Daha yüksek getiriler elde etmek. 


19.Soru

Beşeri sermaye modeline göre birey eğitime yaptığı ilave yatırımın marjinal getirisini, bu ilave yatırımın marjinal maliyetiyle karşılaştırır, birey eğitime yaptığı yatırım harcamalarına ne zaman devam eder?


Bireyin marjinal geliri işgücü piyasası koşullarını şekillendirene kadar harcamaya devam eder.

Birey eğitim talebi karşılanıp sahip olduğu gelir buna bağlı olarak iki katına ulaşana kadar arttığında da harcamaya devam eder.

Birey kamu eğitim harcamalarının artırılması durumunda ve maliyet-fayda analizi sonuçları pozitif olduğunda harcamaya devam eder.

Birey ilave eğitim yatırım harcamasına marjinal getirisi, marjinal maliyetine eşit olana kadar devam eder.

Birey kamu eğitim harcamalarının artırılması durumunda ve maliyet-fayda analizi sonuçları pozitif olduğunda harcamaya devam eder.


20.Soru

Firmanın cari ücretin üzerinde hiçbir işçi istihdam etmemesi durumunda emek talep esnekliği değeri kaçtır?


0

1

1'den küçük

1'den büyük

Sonsuz