Çalışma Ekonomisi 1 Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Beşeri sermaye ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  1. İşçiler ve işverenler rasyoneldir ve tam rekabetçi işgücü piyasası etkin çalışır
  2. Ücret beşeri sermayenin bir fonksiyonudur
  3. Beşeri sermaye yatırımı fiziksel sermaye yatırımına benzer
  4. Beşeri sermaye yatırımı, verimlilik ve ücret/kazanç düzeyi arasında, doğru orantılı ve kuvvetli bir ilişki vardır.
  5. Beşeri sermaye, ilave yatırımın ilave üretim azalmasına  yol açtığı bir üretim aracıdır.


I,II,III,IV

I,II,IV,V

I,III,IV,V

I,II,III,V

II,III,IV,V


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim talebiyle ilişkili değildir?


Eğitim sorunları genelde öngörülemeyen ve kişinin kararından bağımsız olarak ortaya çıkan sorunlardır.

Okula gitmenin maliyeti önceden kestirilebilir.

Okul masrafları cari bütçeden ya da tasarruflardan ya da kamu kaynaklarınca veya gönüllü yardım kuruluşlarınca karşılanabilir.

Eğitim genellikle birikimli bir sürece karşı gelir.

Eğitim talebi için yaş önemlidir.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir eylemi yapmakla elde edilecek gelirin ve maliyetin karşılaştırılması esasına dayanır?


Marjinak karar alma kuralı

Emeğin marjinal ürünü

Üretim fonksiyonu

Ücret oranı

Emek miktarı


4.Soru

''Tekelci firma  firmanın ürününe olan talep eğrisi aynı zamanda           ......................................................eğrisi olacaktır.'' şeklinde verilen bir ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi getirilmelidir? 


Piyasa talep eğrisi 

Bireysel talep eğrisi 

Arz eğrisi 

Marjinal Ürün Hasılatı Eğrisi 

Emek Talebi eğrisi


5.Soru

Tam rekabette emek piyasası dengesini gösteren grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Tam rekabet piyasasında kararsız bir denge vardır

Piyasa ücreti W2’ye yükseldiğinde L1 kadar işçinin çalışması dengenin kararlı olduğunu gösterir

Piyasa ücreti W2’ye yükseldiğinde L2 kadar iş gücünün çalışmak istemesi işsizliğin artmasına yol açacaktır

Piyasada işsizliğin olmaması için WTR düzeyindeki ücrete L1 kadar iş gücü talebi gerekir

Piyasada artan işgücüne karşılık ödenen ücret kademeli olarak artmaktadır


6.Soru

İlave işçinin istihdam edilmesi ile para birimi cinsinden toplumun sağladığı ekstra üretimi gösteren değere ne ad verilir?


Ortalama ürün değeri

Marjinal ürün geliri

Marjinal ürün değeri

Ortalama ürün geliri

Toplam gelir


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi parasal ücretlerin; sendikalar, toplu sözleşme düzeni veya işverenlerden kaynaklanan sebeplerle azalamaması haline verilen adıdır?


Denge Ücret

Talep Fazlası

Ücret Katılığı

Arz Fazlası

Tek Ücret Kanunu


8.Soru

I. İşlerin Heterojenliği
II. İşgücünün Homojenliği
III. Emek Piyasasındaki aksaklıklar
Yukarıdakilerden hangileri ücret farklılığına yol açan nedenlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I ve III


9.Soru

Ayrımcılık yapılması suretiyle işçi ücretlerinde farklılığa neden olunmasıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


Ayrımcılığın en önemli sonucu, eşit üretkenliğe sahip kişi ve gruplar arasındaki ücret farkını yok etmesidir.

Ayrımcılık uygulamada ücret ayrımı ve meslek ayrımı olarak iki şekilde görülür.

Ayrıma tabi tutulan grupların belli mesleklerde yoğunlaşması istihdam ayrımının sonucudur.

Emek piyasasında ayrımcılık sadece işverenler tarafından yapılır.

Emek piyasasında kadınlar, göçmenler ve azınlıklar ayrımcılıktan yoğun olarak etkilenirler.


10.Soru

Endüstrideki üretimin büyük bir kısmının az sayıda firma tarafından yapıldığı piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?


Tam rekabetçi piyasa

Tekelci firma piyasası

Emek piyasası

Oligopolcü piyasa

Marjinal ürün piyasası


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi emek talebinin ücret değişmelerine karşı duyarlılığının bir göstergesidir?


Ücret esnekliği

Türetilmiş talep kanunları

Emek talep esnekliği

Toplam ücret ödemesi

Çapraz ücret esnekliği


12.Soru

Bir piyasada .........  .......... ; ya emek arzı sabitken emek talebinin artması ya da emek talebi sabitken
emek arzının azalması nedeniyle olabilir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru olur?


Talep fazlası

Arz fazlası

Ücret katılığı

Ücret dengesi

Marjinal ürün değeri


13.Soru

"İşlerin ve İşgücünün homojen ve çok sayıda olduğu, şeffaflık ve emek hareketliliğinin tam olduğu, sendikaların olmadığı bir emek piyasasıdır." şeklinde tanımlanan emek piyasası aşağıdakilerden hangisidir?


Monopson

Monopol

Tekel

Tam rekabetçi

Oligopol


14.Soru

Amartya Sen’in Yapılabilirlikler yaklaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  1. eğitim-gelir ilişkisi ya da eğitimin sağladığı yararın Beşeri Sermaye Teorisinin odaklandığı gibi sadece gelir artışı ile ölçülmesi çok yetersiz bir çabadır.
  2. bireylerin sahip oldukları gelir gibi iktisadi kaynaklar bireyin bundan yarar sağladığı anlamına gelmeyebilir.
  3. Bireyin bu kaynakları davranışlara dönüştürme kapasitesi ‘yapabilirlikleri’ sonucunda uygun bir biçimde işlevsel hale gelmeleri ile ilgilidir.
  4. eğitim sadece gelir arttıran bir araç değil kendi içinde bir amaçtır.
  5. eğitim sadece gelir arttıran bir araçtır kendi içinde bir amaç değildir.


I,II,III,IV

I,II,IV,V

I,III,IV,V

I,II,III,V

II,III,IV,V


15.Soru

Gelir etkisi için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?


Düşük ücret düzeylerinde ikâme etkisi sebebiyle pozitif, yüksek ücret düzeylerinde ise gelir etkisi sebebiyle negatif eğimli arz eğrisidir.

Ücret sabitken gelir değişimine bağlı olarak çalışma süresinin nasıl değişeceğini gösteren etkidir.

Emek piyasasında çeşitli ücret düzeyleri ile çalışma süreleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir.

Gelir sabitken ücret değişimine bağlı olarak çalışma süresinin nasıl değişeceğini gösteren etkidir.

Ücret oranı ve ücret dışı gelir veri iken bireyin elde edebileceği bütün gelir ve çalışma süresi kombinasyonlarını gösteren eğridir.


16.Soru

Tam rekabetçi bir firma ile oligapolcü firmaların birbirinden ayrıldığı nokta aşağıdaki seçekeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Emek arz eğrisi

Ücret katılığı

Denge ücreti

Marjinal ürün değeri

Marjinal ürün geliri


17.Soru

Herhangi bir mesleğin emek arzı sadece o mesleğin ücret oranlarına bağlı değildir, başka unsurlar da işgücünün çalışma kararını etkiler. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?


Erken emeklilik imkanı

Ücret dışı gelir

Bireylerin boş zamanı tercih etmeleri

İşlerin ücret dışı yönleri

İşçi sayısının artması


18.Soru

Marjinal fayda ilkesinin tam rekabet piyasalarında mübadele (değişim) değerini belirlemeye yettiği görüşünden hareketle mübadele değerinin kaynağının emek değil fayda ya da kullanım değeri olduğunu savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlık Gücü Teorisi

Etkin Ücret Teorisi

İçeridekiler- Dışarıdakiler Teorisi

Örtülü Anlaşmalar Teorisi

Marjinal Verimlilik Teorisi


19.Soru

Katmanlı Emek Piyasaları Teorisini(KEPT) hangi iktisat okulu formüle etmiştir?


Klasik Okul

Keynesyen Okul

Monetaristler

Yeni Keynesyenler

Kurumsal İktisatçılar


20.Soru

Kadının çalışma yaşamında görülen kesintinin sebepleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Kadının ailedeki geleneksel rolleri.

Kadının ev işi, çocuk bakımı gibi sorumlulukları.

Kadının doğal kabul edilen ve sorgulanamayan sorumlulukları.

Kadında “beklenen çalışma süresi” analizi toplumsal cinsiyete göre mesleki katmanlaşmanın nasıl oluştuğunu ortaya koyması.

Kadının çalışma yaşamının kesintiye uğraması uzmanlık alanlarındaki gelişmelerden ve ekonominin nasıl oluştuğunu anlamadan uzak kalmasına sebep olması.