Çalışma İlişkileri Tarihi Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bireysel iş ilişkilerinde koruyucu bir karakter taşıyan İş Kanunu'nun toplu iş ilişkilerine yaklaşımı nasıl olmuştur?


Özgürlükçü

Liberal

Sınırlayıcı

Otoriter

Toplumcu


2.Soru

Osmanlı İmparatorluğu'nda gerçekleşen ilk grev olduğu kabul edilen "Beyoğlu Telgraf İşçileri" grevi hangi tarihte vuku bulmuştur.


1848

1856

1872

1884

1895


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ile, işgücü içerisinde geniş bir işçi ve işveren kesimi oluşmuştur?


Sanayi Devrimi

Fransız İhtilali

Rönesans Hareketi

İngiliz İşçi Sendikaları Konfederasyonunun kuruluşu

Sovyetler Birliği'nin dağılması


4.Soru

Türkiye’de 1946 yılında çalışan toplam işçi sayısı tahminen aşağıdakilerden hangisidir?


701.000

651.000

608.000

553.000

489.000


5.Soru

I. Çalışma ilişkilerinde hukuksal çerçeveyi belirleme

II. İşçi ve işverenin uyması gereken minimum standartları belirleme

III. Devlet kurumlarında istihdam ettiği kişilerin işvereni olma

IV. Farklı sektörlerde geçerli olacak çalışma sürelerini belirleme

Yukarıda verilenlerden hangileri, çalışma ilişkilerinde devletin üstlendiği rollerdendir?


I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, III ve IV

III ve IV


6.Soru

Umumi mukaveleye ilişkin düzenlemeler, Borçlar Kanunu'nun hangi maddelerinde yapılmaktadır?


314. ve 315. maddelerinde

316. ve 317. maddelerinde

318. ve 319. maddelerinde

320. ve 321. maddelerinde

322. ve 323. maddelerinde


7.Soru

I. Çalışma koşullarının en önemlisi olan 'ücrete' yönelik düzenlemeler getirilmiştir.

II. Kıdem tazminatına ilişki düzenlemeler getirilmiştir.

III. Hamile kadın işçilerin durumlarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

Yukarıdakilerden hangileri İş Kanunu'nun 'İş Akdi' başlığı altında değerlendirilmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, 1908 Öncesi Dönemde İşçi Örgütlenmeleri ile ilgili doğru bilgilerden değildir?


Kurulan ilk işçi örgütlerinden biri, Osmanlı Terakki-i Sanayi Cemiyeti’dir.

Bazı kuruluşların isimlerinde “amele” sözcüğü geçmektedir.

Birer işçi kuruluşu olarak nitelendirilmeleri zordur.

Dönemin koşullarında, dernek biçiminde kurulmuşlardır.

Hayır ve yardımlaşma kuruluşu niteliğini taşımaktadırlar.


9.Soru

1936 tarihli İş Kanunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Bireysel iş ilişkileri ağrılıklıdır

İşçi ve işverenlerin nicel varlık kazanmış olmaları

Düzenlemelerin dolaylı bir şekilde yapılıyor olması

Çalışma ilişkilerinin taraflarının aralarındaki ilişkilerin gelişmiş olması

Çalışma ilişkilerinin dolaylı hukuksal düzenlemelerle yürütülebilir olması


10.Soru

İş Kanunu, koyduğu açık grev-lokavt yasaklarıyla Türkiye'de hangi rejimi getirmiş olmaktadır?


Grev serbestliği rejimi

Grev denetimi rejimi

Grev özgürlüğü rejimi

Grev yasağı rejimi

Grev sınırı rejimi


11.Soru

Türkiye’de ilk defa, çalışma ilişkilerini bireysel ve toplu boyutlarıyla düzenleyen ve dönemine göre bütüncül olarak nitelendirilebilecek bir yasa olan İş Kanunu hangi tarihte çıkarılmıştır?


1980

1972

1936 

1961

2012


12.Soru

1869-1876 yılları arasında hazırlanan ve hukuk kurallarını içeren Mecelle’ye göre çalışanların çalışma sürelerini belirleyen tanım seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Bir kimse, bir gün çalışmak üzere işçi tutarsa, gün doğumundan ikindiye kadar çalışmak hususunda, sabit gelenek olarak hareket edilecektir.

Bir kimse, bir gün çalışmak üzere işçi tutarsa, gün doğumundan önce ikindiye veya gün batışına kadar çalışmak hususunda, sabit gelenek olarak hareket edilecektir.

Bir kimse, bir gün çalışmak üzere işçi tutarsa, gün doğumundan itibaren gün batışına kadar çalışmak hususunda, o yerdeki gelenek nasılsa, ona göre hareket edilecektir.

Bir kimse, bir gün çalışmak üzere işçi tutarsa, gün doğumundan ve gün batışından önce olmamak kaidesiyle, ona göre hareket edilecektir.

Bir kimse, bir gün çalışmak üzere işçi tutarsa, gün doğumundan ikindiye veya gün batışına kadar çalışmak hususunda, o yerdeki gelenek nasılsa, ona göre hareket edilecektir.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerine kuramsal yaklaşımlardan birisi değildir?


Tarihsel yaklaşım

Çatışmacı yaklaşım

Sistem yaklaşımı

Kurumsal yaklaşım

Sosyolojik yaklaşım


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye' de 1937- 1943 yıllarında çocuk ve genç işgücünün en çok istihdam edildiği sektördür?


Gıda

Maden

Tarım

Kimya 

Tekstil


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkileri alanına ilişkin oluşumlardan biri değildir?


Çalışma Bakanlığı

İş ve İşçi Bulma Kurumu

İşçi Sigortaları Kurumu

Emekli Sandığı

İşveren Sendikaları


16.Soru

I. Aile içi yardımlaşmalar

II. Sosyal sigortalar

III. Dinsel yardımlar

IV. Sosyal hizmetler

V. Meslek kuruluşları içerisindeki uygulamalar

Osmanlı imparatorluğu'ndaki sosyal güvenlik uygulamaları aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?


I, III, V

I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

II, III, V


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk grevi gerçekleştiren işçilerdir?


Beyoğlu Telgraf İşçileri

Çukurova Pamuk İşçileri

Zonguldak Maden İşçileri

Banka ve Sigorta İşçileri

Paşabahçe Cam Fabrikası İşçileri


18.Soru

Bir bilim dalı olarak tarihin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi yanlıştır?


Tarih geçmiş dediğimiz zaman dilimiyle ilgilenir

Tarih bugünümüzü anlamada bize yardımcı olur

Tarihsel olgular alan ve mekan itibariyle ayrıştırılamaz

Tarih geçmişin olguları ile ilgilenmektedir

Tarihsel olgular arasında önem ve etkiye dayalı ayrıştırma yapılmalıdır


19.Soru

1924 Anayasası' na ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Liberal ve bireyci felsefesi vardır.

Sosyal haklara çokça yer verilmiştir.

Özgürlük anlayışı, Fransız İhtilâli zamanlarının klasik anlayışından pek farklı
değildir. 

Çalışma ilişkileriyle bağlantılı olan sendika, toplu pazarlık, grev yanında; sosyal güvenlik, sağlık, konut gibi ekonomik ve sosyal haklara hiç yer verilmemiştir.

Ekonomik ve sosyal olarak nitelendirilebilecek tek hak, parasız ilköğretim hakkı ve zorunluluğudur.


20.Soru

Osmanlı İmparatorluğu'nda bağımlı çalışanlara özgü bir kurum olarak ilk işçi örgütlenmelerinden biri olan Osmanlı Amele Cemiyeti hangi tarihte kurulmuştur.


1845

1863

1874

1886

1894