Çalışma İlişkileri Tarihi Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye’de 1926 tarihli Borçlar Kanunu’na “umumi mukavele” olarak giren terim aşağıdakilerden hangisidir?


Genel pazarlık

Grev

Lokavt

Toplu sözleşme

Çalışma ilişkileri


2.Soru

Cumhuriyet sonrası dönem için belirlenen çalışma ilişkileri alt dönemlerinden sonuncusu aşağıdaki olaylardan hangisi ile başlamaktadır?


Cumhuriyet'in ilanı

1960 İhtilali

Sendikalar Kanunu

12 Eylül 1980 askeri darbesi

Grev ve Lokavt Kanunu


3.Soru

1913-15 Sanayii Sayımına göre Osmanlı'da toplam üretim değeri açısından en önemli payı hangi sanayii sektörü oluşturmaktaydı?


Dokuma

Kağıt

Gıda

Dericilik

Askeri üretim 


4.Soru

Türkiye'de sendikal örgütlenme ve grev-lokavt ile tamamlanmış gerçek bir toplu sözleşme sistemine geçilmesi, aşağıdakilerden hangisi ile mümkün hale gelmiştir?


Umumi Hıfzısıhha Kanunu

3008 sayılı İş Kanunu

Medeni Kanun

Borçlar Kanunu

275 sayılı TİSGLK


5.Soru

Türkiye açısından çalışma ilişkilerinin dönemleştirmesinde aşağıdaki dönemlerden hangisi bulunmaz?


1908 1920

1920-1946

1947-1960

1960-1980

1980 sonrası


6.Soru

I. Toplu iş sözleşmesi kurumu Türk iş hukukuna ilk defa Borçlar Kanunu’nda düzenlenen “umumi mukavele” ile girmiştir. II. Medeni Kanun ile birlikte, iş yasalarında boşluk bulunan hallerde bireysel ve toplu iş ilişkilerine uygulanan genel bir yasa olma niteliğini taşımaktadır. III.  Yapılan düzenlemelerin içeriği itibariyle Mecelle’nin “icare-i adem”“insan kirası” kavramında somutlaşan köle-efendi mantığını sürdürdüğü görülmektedir. 

1926 yılı Borçlar Kanunu' na ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnızca III


7.Soru

Çalışma ilişkileri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


En genel hatlarıyla çalışma ilişkileri kavramı “işgücü içerisindeki farklı statüler arasında kurulan ilişkiler” olarak tanımlanabilir

Çalışma ilişkileri “üretim sürecinden kaynaklanan ilişkiler” olarak ele alınmalıdır.

Belirli bir toplumda, belirli bir dönemde, işgücü içerisindeki farklı kategoriler arasında kurulan çalışma ilişkilerinin “saf ” bir biçimde bulunmaması, çeşitlilik göstermesi doğaldır.

Çalışma ilişkileri dönemler arasında değişiklik göstermez, stabildir.

Çalışma ilişkileri kavramı, işçilerle işverenler arasındaki ilişkiyi gösteren kavramsal içeriğine ilave olarak, bu ilişkiyi inceleyen bir sosyal disiplin olarak da kullanılmaktadır


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye çalışma ilişkilerinin Cumhuriyet'ten sonra incelendiği dönem ayrımı göz önüne alındığında, bu dönemlerden biri değildir?


1920-1946

1947-1960

1960-1962

1960-1980

1980 ve sonrası


9.Soru

 Ereğli Kömür Havzası düzleminde değerlendirildiğinde 151 sayılı yasada madenlerde çalışma yaşı kaç olarak belirlenmiştir?


23

20

18

21

22


10.Soru

I. Çalışma ilişkilerini bütünsel olarak düzenlemeyi amaçlamıştır.

II. Toplu iş ilişkileri alanına yönelik hükümler içermiştir.

III. Çağdaş iş hukukunun bireysel ve kolektif tüm iş ilişkileri dahil edilmiştir.

Yukarıdakilerden hangileri İş Kanunu'nun önemli olduğunun bir göstergesidir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


11.Soru

Tek parti dönemi aşağıdaki hangi yıllar arasında yaşanmıştır?


1919-1930

1920-1946

1926-191936

1936-1947

1950-1959


12.Soru

Çalışma süreleri açısından, İK haftalık çalışma sürelerini istisnalar dışında kaç saat olarak belirlemiştir? 


44

46

48

50

52


13.Soru

Aşağıdakileden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nda bağımlı çalışan kategorilerinden biri değildir?


Sanayi işçileri

Devlet memurları

İnşaat işçileri

Tarım işçileri

Kimya işçileri


14.Soru

Endüstri ilişkileri alanında, birbiriyle rekabet eden üç temel yaklaşımdan biri aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal yaklaşım

Uyuşmacı yaklaşım

Marksist yaklaşım

Eylem yaklaşımı

Çatışma yaklaşımı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sanayisinin negatif anlamda değişmesinin sebeplerindendir?

I. Kapitülsayonlar

II. Avrupa devletleri ile imzalanan liberal nitelikli dış ticaret anlaşmaları

III. Avrupa ülkelerine yapılan ihracatın azalması

IV. İç piyasada rekabetin azalması


I, II, III

I, II

III, IV

II-III-IV

I-II-IV


16.Soru

Çalışma ilişkileri tarihi aşağıdaki hangi iki sosyal disiplinin kesişim alanlarda yer almaktadır? 


Tarih ve psikoloji

Sosyoloji ve psikoloji

Tarih ve sosyoloji

Çalışma ilişkileri ve tarih

Çalışma ilişkileri ve psikoloji 


17.Soru

Kasımpaşa tersane işçileri tarafından 1873 yılında gerçekleştirilen grevin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması

Hak edilmiş ücret alacaklarının ödenmemesi

Haftalık çalışma sürelerinin çok uzun tutulmuş olması

Ücretli izin haklarını kullanmalarının engellenmesi

Grev hakkının kullanımının engellenmek istenmesi


18.Soru

'...........' , işgücü içerisindeki farklı statü kategorileri arasındaki, üretim sürecinden kaynaklanan ilişkilerdir. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?


İşçi ilişkileri

Çalışma İlişkileri

İşveren ilişkileri

Bağımsız çalışanlar ilişkileri

Aile işçileri ilişkileri


19.Soru

Osmanlı döneminde bireysel çalışma ilişkilerinin hukuki kuralları içeren Mecelle ile ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Çalışma süresine dair hukuki bir sınırlama getirmiştir.

İşçinin kişiliğini değil, çalışma gücünü kiraya verdiğini belirtmiştir.

İçeriği itibariyle eşya ve çalışanın kirası arasında bir ayrım yapmamıştır.

İşçi-işveren ilişkilerinde bireysel faydayı temel alan yaklaşım benimsemiştir.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında da çalışma ilişkileri konusunda etkin olmaya devam etmiştir.


20.Soru

İşgücünün statü dağılımında sanayileşme sürecine koşut olarak gözlenen en temel eğilim, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?


Ücretlilerin oranının giderek azalması

Kendi hesabına çalışanların artış göstermesi

Ücretsiz aile işçilerinin oranının artması

Ücretlilerin oranının artış göstermesi

İşsizlerin oranının artması