Ceza Hukukuna Giriş Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi halinde aşağıdakilerden hangisi oluşur?


Mütemadi suç

Gerçek ictima

Zincirleme suç

Bileşik suç

Teşebbüs


2.Soru

Bir suç, diğer bir suçun unsurunu ya da nitelikli şeklini oluşturuyorsa aşağıdakilerden hangisi oluşur?


Bileşik suç

Zincirleme suç

Mütamadi suç

Fikri ictima

Gerçek ictima


3.Soru

Tek sözle birden fazla kişiye hakaret edilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? 


Farklı nev'iden fikrî içtima 

Hedefte sapma 

Aynı nev'iden fikrî içtima 

Zincirleme suç

Bileşik suç 


4.Soru

A ve B, katıldıkları bir doğum günü partisinden A’nın kullanmakta olduğu araçla ayrılırlar. Seyir halinde iken aracın açık camından içeri giren bir arı A’nın yüzüne konar. Paniğe kapılan A aracın kontrolünü kaybederek ağaca çarpar. Olayda B yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hastaneye gelen B’nin ağabeyi C, olayın müsebbibi olarak gördüğü A’ya yumruk atar.

Olayda B’nin yaralanmasına sebebiyet veren A’nın durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Olayda A, B’ye karşı doğrudan kastla yaralama suçunu işlemiştir.

Olayda A, B’ye karşı olası kastla yaralama suçunu işlemiştir.

Olayda A, B’ye karşı bilinçli taksirle yaralama suçunu işlemiştir.

Olayda A, B’ye karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemiştir.

Olayda A’nın kast veya taksiri mevcut değildir.


5.Soru

A, B'nin köpeğini bahçesine girdiği gerekçesiyle öldürmüştür. A'nın cezai sorumluluğu hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Kasten öldürme

Mala zarar verme 

Kasten yaralama 

Cezai sorumluluğu yoktur. 

Yağma


6.Soru

Süreli hapis cezası aksi belirtilmediği sürece kaç yıldan fazla süremez?


5

10

15

20

25


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi taksirle yaralamanın neticesi sebebiyle ağırlaşmış ha^llerinden biri değildir?


Mağdurun, duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olmak

Mağdurun vücudunda kemik kırılmasına neden olmak

Mağdurun konuşmasında sürekli zorluğa neden olmak

Mağdurun yüzünde sabit ize neden olmak

İşlenecek olan veya işlenen kasten yaralamayı kolaylaştırmaya neden olmak


8.Soru

Bir kişiye, bir başkasını yaralaması hususunda karar verdiren kişiye ne ad verilir?


Fail

Yardım eden

Mağdur

Azmettirici

Mükellef


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kasten öldürme suçu ile ilgili yanlış bir bilgidir?


Suç icrai hareketle yani vücuttan yapmak şeklinde sadır olan vurmak, ateş etmek ve bıçaklamak gibi bir hareketle işlenebileceği gibi ihmali bir hareketle de işlenebilir

Kasten öldürme, öldürmeye elverişli her türlü hareketle işlenebilen serbest hareketli bir suçtur.

Kasten öldürme neticeli bir suçtur.

Nedensellik bağı tespit edilemiyorsa meydana gelen ölümün fiili icra eden kişiye yüklenebilmesi mümkün değildir.

Suçun faili ve mağduru aynı kişi olabilir.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hayata karşı suçlardandır? 


Kasten yaralama

İnsan üzerinde deney yapılması

Organ ticareti

İntihara yönlendirme

Adam kaçırma 


11.Soru

Suç, tüm unsurlarıyla tamamlandıktan sonra, failin iradi olarak suçun etkilerini telafi etmeye yönelik davranışları, örneğin hırsızlık suçunu işledikten sonra çaldığı malı geri vermesi veya kaçırdığı kişiyi serbest bırakması, “.....................” kapsamında ele alınır. Verilen boşluk, aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile doldurulmalıdır?


Gönüllü vazgeçme

Etkin pişmanlık

İçtima

Kusurun ortadan kalkması

Şikayetten vazgeçme


12.Soru

Kasten yaralama suçunun özel görünüş biçimleriyle ilgili hangi bilgi doğrudur?


Bir fiil ile birden fazla kişinin yaralanmasına kasten sebebiyet verilen hâllerde mağdur sayısınca kasten yaralama suçu işlenmiş olur. 

Kasten yaralama suçunu birden fazla kişi işleyemez.

Kasten yaralama suçunda teşebbüs olmaz. 

suçun işlenişini kolaylaştıran bir katkıda bulunanlar müşterek faildir.

Buna karşılık bir kişiye, bir başkasını yaralaması hususunda karar verdiren kişi işlenen fiilden dolayı yardım eden olarak sorumludur. 


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öldürme fiilini hukuka uyguna hale getiren nedenlerden biridir?


Meşru savunma
Taksirli savunma
Kusurluluk
Töre saikiyle işlenmesi
Namus saikiyle işlenmesi

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu’nun öngördügü güvenlik tedbirlerden biri değildir?


Eşya müsaderesi

Kazanç müsaderesi

Yaşlılara özgü güvenlik tedbirleri

Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri

Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mala zarar verme suçuyla ilgili doğru bir ifadedir? 


Seçimlik hareketli bir suçtur. 

Suçun konusu yalnızca taşınır mallardır. 

Özgü suçtur. 

Korunan hukuki değer kişilerin vücut bütünlüğüdür. 

Taksirle de işlenebilir.


16.Soru

Cezası ertelenen hükümlü hakkında belirlenen denetim süresinin aralığı aşağıdakilerden hangisidir?


3 ay - 6 ay

6 ay - 12 ay

1 yıl - 3 yıl 

2 yıl - 5 yıl

3 yıl - 6 yıl


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dolandırıcılık suçunun cezasında artırım yapılmasını gerektiren nitelikli hallerden biri değildir?


Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi

Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi

Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması

Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak

Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yağma suçunda cezada arttırım yapılmasını gerektiren hallerden değildir?


Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle işlenmesi

Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesiGece vaktinde

Gece vaktinde işlenmesi

Yol kesmek suretiyle ya da konut veya iş yerinde veya bunların eklentilerinde işlenmesi

hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi


19.Soru

Taksirle öldürme suçunun Türk Ceza Kanunu'na göre cezası aşağıdakilerden hangisidir?


Para cezası

1 yıla kadar hapis cezası

İki yıldan altı yıla kadar hapis cezası

Bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası

10 yıla kadar hapis cezası


20.Soru

Kısa süreli hapis cezası yerine seçenek yaptırımlardan birine hükmetme, aşağıdakilerden hangisinin takdirindedir?


Başsavcılık

Yüksek Adliye Kurulu

Yüksek Mahkeme

Barolar Birliği

Hükmü kuran mahkemenin