Çocuk Gelişiminde Program Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, içeriğin düzenlenmesinde kullanılan sarmal yaklaşımın özelliklerinde biridir?


Birbiri ile ardışık, sıralı, yakın ilişkili ve zorunlu ya da ön koşul öğrenmeleri içeren konuların düzenlenmesinde kullanılır.

İçeriğin doğrusal bir sıra izlemediği, daha önce öğrenilen konuların gerektikçe tekrar edildiği yaklaşımdır.

Öğretme-öğrenme etkinliklerinin, kendi içerisinde bütünlüğü olan ve birbirlerini tamamlayacak biçimde bağımsız öğrenme bölümleri biçiminde düzenlendiği yaklaşımdır.

İçerik, ayrıntılı ve kesin olarak belirlenmiş konulardan oluşur.

Öğrencilere konuların ağının bir harita gibi çıkarılıp verildiği bir yaklaşımdır.


2.Soru

Çöp toplayan çocukları bilinçlendirmek, onları suçtan ve suç ortamlarından uzak tutarak sosyal bir birey haline getirmek, onların sağlıklarını korumak ve eğitimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla yürütülen proje aşağıdakilerden hangisidir?


Sokaktan Okula Okuldan Hayata Projesi

7 Çok Geç Kampanyası

Merder Etüt Merkezi Projesi

Yeni Nesil Sporcularımız

Gelecek Vaat Eden Gençler Projesi


3.Soru

Belli bir yaş grubu içerisindeki bireylerin, çalışma yaşamına atılmadan önce belirlenen amaçlar doğrultusunda okul ya da okul niteliği taşıyan kurumlarda yapılan eğitim aşağıdakilerden hangisidir?


Formal eğitim

İnformal eğitim

Örgün eğitim

Yaygın eğitim

Bireyselleştirilmiş eğitim


4.Soru

Elverişsiz bir durum geliştirme riski olan, gelişimini etkileyen özel bir durumu olan okul öncesi dönemde ya da okul çağındaki çocukların belirlenerek bu durumlara yönelik önleyici çalışmalar yapan programlara ne ad verilir?


Erken müdahale programları 

Çocuk gelişimi programları 

Okul öncesi eğitim programları 

İlköğretim Programları 

Erken çocukluk eğitimi programları 


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapsam açısından programlar hiyerarşik olarak doğru sıralanmıştır?


Eğitim programı- öğretim programı- ders programı- ünite planı- konu planı

Öğretim programı- eğitim programı- ders programı- konu planı- ünite planı

Öğretim programı- eğitim programı-konu planı- ünite planı- ders programı

Eğitim programı- ders programı- öğretim programı- konu planı- ünite planı

Ders programı- Eğitim programı- öğretim programı- ünite planı- konu planı


6.Soru

UNESCO dezavantajlı bireyleri kaç kategori altında incelemektedir?


Üç Kategori

Beş Kategori

Dört Kategori

Altı Kategori

İki Kategori


7.Soru

Konuyla ilgili uzmanlar grubunun, akılcı ve yazılı bir yaklaşımla ortak görüşlerinin alınması aşağıdaki gereksinim belirleme tekniklerinin hangisinde gerçekleştirilmektedir?


PROGEL/DACUM tekniği

Meslek analizi

Kaynak tarama

Görüşme/mülakat

Delphi tekniği


8.Soru

"Bireyin dogumundan ölümüne kadar yasam boyu süren kapsamlı bir süreç" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Eğitim

Psikoloji

Öğretim

Program

Öğrenim


9.Soru

Cohen, Manion, Morrison ve Wyse, eğitim programlarının yedi farklı özelliğe sahip olması gerektiğini belirtmektedir. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, programın içerik ve süreçleri oluşturulurken, öğrencilerin düzeyleri ile ilgi ve ihtiyaçlarının göz önüne alınması gerektiğini vurgulamaktadır? 


Denge

Genişlik

Uyum

İlerleme

Farklılaştırma


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genellikle sosyal dezavantajlı çocukların sergilediği davranışlardan biri değildir? 


Evden kaçma 

Suç işleme ya da suç işleme eğilimi içinde olma 

Alkol madde kullanımı 

Sokakta çalışma 

Ders çalışma 


11.Soru

İlkokul üçüncü sınıf Türkçe dersi öğretim programında cümlenin ögeleri konusu yer almaktadır. İlkokul dördüncü sınıf Türkçe dersi öğretim programında da cümlenin ögeleri konusu yer almaktadır. Ancak konu üst sınıfta daha kapsamı işlenmektedir. Burada aşağıda verilen içerik düzenleme yaklaşımlarından hangisi kullanılmıştır?


Doğrusal

Sorgulama

Sarmal

Piramitsel

Çekirdek


12.Soru

Erken müdahale programlarının özelliklerine ilişkin verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Erken müdahale programlarının temeli çocuğun bilişsel gelişimini desteklemeye dayalıdır.

Bu programlarda yalnızca çocuklara eğitim desteği verilmektedir.

Bu programlar özellikle ergenlik dönemi ve sonrası yaş gruplarını hedeflemektedir.

Bu programlar eğitim kurumuna devam eden çocuklara yöneliktir.

Çocukla birlikte ebeveynlerinde yeni bilgi ve beceriler edinmesini amaçlayan müdahalelerdir.


13.Soru

I) erken çocukluk eğitimi
II) aile eğitimi
III) mesleki ve okur-yazarlık
Yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri çift kuşağa yönelik programlar arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

I, II ve III

I ve III


14.Soru

Okul Öncesi Öğretmenliği Programında öğrenim gören öğrencilerin öğrenimlerinin ilk yıllarında Eğitim Bilimine Giriş, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme gibi diğer öğretmenlik alanları ile ortak olan dersleri alırken 3. v3 4. sınıflarda kendi özel alanlarına yönelik Okul Öncesi Eğitim Programları, Erken Çocukluk Eğitiminde Matematik vb. dersleri almaları program geliştirme sürecinde içeriğin düzenlenmesine yönelik hangi yaklaşıma bir örnektir?


Doğrusal yaklaşım

Proje merkezli yaklaşım

Çekirdek yaklaşım

Sarmal yaklaşım

Piramitsel yaklaşım


15.Soru

Aile Araştırma Kurumu'nun bulgularına göre, şiddeti gözlemleyen çocukların gösterdikleri tepkilerin içinde en sık rastlananı aşağıdakilerden hangisidir?


Korku

Sözel saldırganlık

Fiziksel saldırganlık

Ses çıkarmama/tepkide bulunmama

Ebeveyne karşı sevgisizlik


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çift kuşağa yönelik programlardan biridir?


Yetişkin Merkezli Programlar

Aile Merkezli

Çocuk Merkezli Programlar

Tek Odaklı Programlar

Erken Çocukluk Eğitimi


17.Soru

"1967 yılında ABD Wisconsin’de özel gereksinimleri olan çocukların anne babalarının ev ortamında çocuklarına eğitim verebilmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Haftalık ziyaretlerde eve gelen uzmanlar anne-babalarla çalışarak, onlara gelişimsel geriliği olan çocuklarına ne tür beceriler edindirebileceklerini ve bu becerileri hangi stratejileri kullanarak kazandırabileceklerini öğretmişlerdir" ifadeleri aşağıdaki gelişimsel destek programlarından hangisine aittir?


Head start programı

Okul öncesi çocuklar için ev öğretim programı

Bebek sağlığı ve gelişim programı

Montessori programı

Portage projesi


18.Soru

Öğretim sürecinde, bir davranışın gösterme eğiliminin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinliklere ne ad verilmektedir?


İpucu

Pekiştirme

Katılım

Dönüt ve düzeltme

Güdüleme


19.Soru

Tüm öğrencilerin en iyi şekilde öğrenmesini sağlamak için tüm derslerde kullanılacak bir yöntem belirlenmesi temeline dayalı program tasarım modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Konu tasarımı

Disiplin tasarımı

Geniş tabanlı tasarım

Süreç tasarımı

Disiplinlerarası tasarım


20.Soru

I. Öğrenilmemiş geçici bir davranıştır.

II. İçgüdüsel davranışa bir örnektir.

III. Öğrenilmiş sonradan kazanılan istenmedik davranışa bir örnektir.

IV. Olgunlaşma sonucu ortaya çıkan bir davranıştır. 

Matematik sınavı sırasında kopya çekmeye çalışan ve bu süreçte kendisini uyaran öğretmenine kopya çekmediğini söyleyen bir öğrencinin davranışına yönelik olarak yukarıda verilen ifadelerden hangisi / hangileri doğrudur?


I

II

III

I ve IV

II ve IV