Çocuk Gelişiminde Program Ara 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki davranış değişiklerinden hangisi diğerlerine göre farklıdır?


Ayşe eldesiz toplama işlemlerini yapabilmektedir. 

Ayşe bir dakikada 30 kelime okuyabilmektedirler. 

Ayşe İngilizce renkleri adlandıra bilmektedir. 

Ayşe cümlenin öğelerini ayırabilmektedir. 

Ayşe vücudun  beş organı ve işlevlerini tanımlanabilmektedir. 


2.Soru

Aşağıda etkili bir müdahale programının yapısıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Program bireysel olarak planlanmalıdır.

Çocuğun davranışlarının sıklığı, yoğunluğu ve süresi belirlenmelidir.

Çocuğun gelişimini değerlendirmek için geçerli ve güvenilir araçlar kullanılmalıdır. 

Yurtdışında başarılı olmuş programlar olduğu gibi kullanılmalıdır.

Planlama iş birlikli bir yaklaşımla gerçekleştirilmelidir.


3.Soru

I. Eksiklik II. Önleme III. Çevresel değişiklik Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri erken müdahale yaklaşımlarının temel olarak dayandığı varsayımlar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


4.Soru

Geliştirilecek bir programın; bireyin bedensel ve zihinsel gelişim özelliklerine uygunluğu açısından ilgili bilim dalının bulgulardan yararlanılması gerekir. Bu bilgi, program geliştirmenin temellerinden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?


Tarihi temeller

Toplumsal temeller

Ekonomik temeller

Psikolojik temeller

Felsefi temeller


5.Soru

  1. Ulaşım
  2. Zaman ve mekân
  3. Sosyal etkinlikler
  4. Aile özellikleri
  5. Maliyet

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri eğitim programını etkileyen değişkenlerdendir?


IV ve V

I ve V

II, III ve V

III, IV ve V

I ve II


6.Soru

Erken müdahale programları hangi yaş grubu bireylerde kullanılmaktadır?


0-6 yaş

2-6 yaş

0-3 yaş

0-5 yaş

2-4 yaş


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının öğrencilerin ilgi, istek ve beklentilerini karşılayıcı olması anlamına gelmektedir?


İşlevsellik

Esneklik

Toplumsal değerlere uygunluk

Bilimsellik

Uygulanabilirlik


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, yaygın olarak uygulanan erken müdahale programları arasında yer almaz?


Kurum merkezli erken çocukluk programları

Ortaöğretim bünyesindeki kurum merkezli programlar

Çocuk-aile odaklı programlar

Sağlık hizmetlerine yönelik programlar

Ev ziyaretlerine dayalı programlar


9.Soru

"... programların bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılaması ve programda yer verilen konuların ve etkinliklerin gerçek yaşamla ilişkili, gerçek yaşamda geçerli ve gerçek yaşama hazırlayıcı olması anlamına gelmektedir." Verilen tanım eğitim programlarının özelliklerinden hangisine aittir?


Esneklik

Toplumsal değerlere uygunluk

Bilimsellik

İşlevsellik

Yararlılık


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ‘aileleri ve çocuklarını etkilemek üzere tasarlanmış, üç kritik hizmetin kombinasyonu olarak hizmet veren program’ adıdır?


Çocuk merkezli programlar

Aile merkezli program

Yetişkin merkezli program

Tek odaklı program

Çift kuşağa yönelik program


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulun işlev ve yapısının gözden geçirilip değiştirilmesini ileri sürerken öğrencinin doğasına uygun eğitim sistemini savunur?


Çocuk merkezli tasarım

Yaşantı merkezli tasarım

Romantik tasarım

Hümanistik tasarım

Çekirdek tasarım


12.Soru

I. İhtiyaçların belirlenmesi
II. Program ögelerinin sırası ve ilişkilerinin kontrolü
III. Amaçların belirlenmesi ve sınıflandırılması
IV. Öğrenme yaşantılarının seçimi ve düzenlenmesi
V. İçeriğin seçimi ve düzenlenmesi
VI. Neyin nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesi
Yukarıda Taba Modelinin aşamaları yer almaktadır. Bu aşamalar hangi sırayla uygulanmaktadır?


I-II-III-IV-V-VI

I-III-V-IV-VI-II

I-III-V-VI-II-IV

II-III-I-V-VI-IV

IV-I-V-III-II-VI


13.Soru

  1. Girişken
  2. Saldırgan
  3. Paylaşımcı
  4. Kendi iç dünyasını açıklamakta zorlanan
  5. Düşüncelerini özgürce ileri süren                                                              Yukarıdakilerden hangisi hoşgörülü ve demokratik ailelerde büyüyen çocukların özellikleri arasında yer alır?


I ve II

II ve III

III ve IV

II, III ve V

I, III ve V


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Gelişimsel Destek Programlarının hedeflerinden biri değildir?


Ailelerin birbirleriyle bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak.

Ebeveyn-çocuk iletişimini arttırmak.

Anne babaların öz güvenlerini geliştirmek.

Ailelere eğitim ve iş olanağı sağlamak.

Eğitim alan ailelerin, başka ailelere eğitim-öğretim vermelerini sağlamak.


15.Soru

Program değerlendirme sürecine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Program geliştirme ve değerlendirme iç içedir.

Tasarlanan ve uygulanan bir eğitim programının etkililiği hakkındaki bilgi verir.

Program geliştirme sürecinin önemli bir aşamasıdır ve sürekli bir yönünü oluşturur.

Programla ilgili kararları bilgiye dayandırma konusunda program geliştirme uzmanına yardımcı olur.

Her eğitim programında mutlaka bir değerlendirme yapılması gerekli bir koşul değildir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aileye akademik destek, sağlık hizmetleri, aile eğitimi, sosyal hizmetler ve kaynak desteği sağlayan programın adıdır?


İlköğretim okulları bünyesindeki kurum merkezli programlar

Kurum merkezli anaokulu programları

Sağlık hizmetlerine yönelik ev ziyaretleri programları

İki kuşağa yönelik programlar

Ev ziyaretlerine dayalı programlar


17.Soru

Ailelere özellikle de annelere doğum öncesi bakım, aşılama, beslenme ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik bilgiler sunan erken çocukluk ve aile eğitimi programı aşağıdakilerden hangisidir?


Halk sağlığı programları

Çocuk-aile odaklı programlar

Eğitim hizmetlerine yönelik programlar

Ev ziyaretlerine dayalı programlar

İki kuşağa yönelik programlar


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halk sağlığı programlarının içeriği ile ilgilidir?


Ailelere özellikle de annelere doğum öncesi bakım, aşılama, beslenme ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik bilgi sunar.

Öğretmen, hemşire ya da yardımcı öğretmenler tarafından ev ziyaretleri yoluyla yürütülür.

Ailelere ev ziyaretleri yoluyla koruyucu sağlık hizmetleri konusunda rehberlik yapılır.

Çocuğun yaşama en iyi koşullarda başlaması için, ailenin meslek edinmesi desteklenir.

Aileye akademik destek, okul personeline sosyal hizmetlere yönelik eğitim sunar.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de Uygulanan Gelişimsel Destek Programlarından biridir?


Baba Destek Programı

Perry Çok Kapsamlı Anaokulu Projesi

Head Start Programı

Anne-Baba-Çocuk Sınıfları

Syracuse Aileyi Geliştirmeye Yönelik Araştırma Programı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuğun gelişimini olumlu yönde etkileyen unsurlardandır?


Aşırı koruyucu aile yapısı

Ailenin çocuğun görüşlerini önemsemesi

Anne-babanın duygusal sorunlarının olması

Çocuğun aile içi şiddete maruz veya seyirci bırakılması

Aşırı hoşgörülü anne-baba tutumu