Çocuk Gelişiminde Program Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir şeyi yapmada ya da belirli bir biçimde davranmada sınırlı kapasiteyi ifade eder?   


Zedelenme

Yetersizlik

Bozukluk

Engel

Farklılık


2.Soru

Tedavi sürecinin hasta çocuklar ve aileleri üzerinde olumsuz izler bırakmasını önlemek ya da olumsuz izleri en aza indirgemek amacıyla düzenlemeler yapılmaktadır. Hangisi bunlardan biri değildir?


Risk grubundaki çocukların gelişimlerini düzenli olarak takip etmek

Hasta okulları açmak

Hasta çocuklara yatak başında eğitim vermek

Bireylerin IQ seviyelerini belirlemek

Hasta çocukların kolay biçimde eve ya da okula dönüşünü sağlamak


3.Soru

Bir bebeğin, annesinin sesini ayırt edememesi bebeğin hangi gelişim alanında problemi olduğunun bir göstergesidir?


Bilişsel

Dil

Sosyal duygusal

Akademik

Sosyal uyum


4.Soru

Geliştirilecek olan programın, bireyin fiziksel ve zihinsel gelişim özelliklerine uygunluğunu sağlayan program geliştirme çalışmalarının kuramsal dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? 


Tarihsel temeller 

Psikolojik temeller 

Gelişimsel temeller 

Felsefi temeller 

Toplumsal temeller 


5.Soru

Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) ekibinde farklı disiplinlerden uzmanlar ile iş birliği yapılması gerekmektedir. Bu gereklilikten yola çıkarak iki yaşında bir Down Sendromlu çocuğun, temel yetersizliğinin zihinsel yetersizlik olduğunu varsayalım. Ancak zihinsel yetersizliğinin yanı sıra dil gelişimi alanında da desteğe ihtiyaç duymaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu bireyin dil gelişimine katkı sağlayamak üzere BEP ekibinde yer almalıdır?


Fizyoterapist

Doktor

Hemşire

İş Uğraşı Terapisti

Dil ve konuşma uzmanı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bebeklerin öncelikli gereksinimleri arasında yer almaz?


Segi-Şefkat

Uyku

İletişim-Etkileşim

Bireysel Zaman

Müzik-Şarkı


7.Soru

Gelişimsel gerilikler gösteren ya da risk altında bulunan 0-6 yaş çocuklarına ve ailelerine yardım amacıyla geliştirilmiş, anne-babaları öğretici olarak gören ev temelli çevresel yaklaşımı temel alan aile eğitim programı hangisidir?


Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı

Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı

Okul Öncesi Kaynaştırma Eğitim Programı

Portage Erken Eğitim Programı

Okul Öncesi Aile Katılımı Programı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli eğitim uygulamalarının yararları arasında yer almaz?


Uygulamalada kazanılan davranışların ve becerilerin gerçek yaşama aktarılması çok kolaydır.

Eğitimlere tüm aile bireyleri, etkin bir biçimde katılır.

Ev ortamının uyarıcılar bakımından zenginleştirilmesine katkı sağlar.

Anne-babalar, çocuğun gelişimini destekleyerek kendi yeteneklerinin de farkına varırlar.

Sadece anne-babanın eğitimi önemli olduğu için bireyselleştirilmiş eğitim uygulamalarına olanak sağlar.


9.Soru

OÇİDEP’in de bir türü olduğu EYDE programları kim tarafından geliştirilmiştir?


Ivar Lovaas

Sabancı Vakfı

M. Montessori

Müşerref Yırcalı

Özcan Doğan


10.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde erken müdahale programlarının hizmet verdiği çocukların yaş aralığı doğru verilmiştir?


0-3

3-6

6-8

0-8

0-12


11.Soru

MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı Aylık Eğitim Planı Formatı aşağıdakilerden hangisini içermez?


Belirli gün ve haftalar

Alan gezileri

Aile katılımı

Kazanım ve Göstergeler

Ailelerin adı-soyadı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının 2013 yılı 0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı’nın ilk bölümün içeriğinde yer almaktadır?


Programın uygulanmasına yönelik temeller

0-36 ay çocukların gelişim alanlarına dair göstergeler

Etkinlik örnekleri ve gözlem formu 

Eğitimci öz değerlendirme formu

0-36 ayda gelişim sürecine dair açıklamalar


13.Soru

"Prematüre doğan ve düşük doğum ağırlıklı bebekler için geliştirilmiş olan bir programdır. Bebeğin hastaneden çıkarılmasıyla başlayıp üç yaşına kadar sürmektedir".

Yukarıda temel özellikleri açıklanan program aşağıdakilerden hangisidir?


Memphis Hamilelik ve Bebeklik Dönemine Yönelik Ev Ziyareti Programı

Syracuse Aileyi Geliştirmeye Yönelik Araştırma Programı

Çocuk Sağılığı ve Gelişimi Programı

Portage Projesi

Bolivya Çocuk Gelişimi Programı


14.Soru

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimlerini doğrudan gözleyerek ya da doğrudan gözlenemeyen durumlarda çocuğun yakınlarından bilgi alarak değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş tarama aracı hangisidir?


GEÇDA (Gelişimsel Tarama ve Erken Müdahale)

AÇEP(Anne Çocuk Sağlığı)

UNICEF

BADEP (Baba Eğitim Programı)

KAEEP (Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı)


15.Soru

Çocuk gelişimi ve eğitiminde kurum merkezli eğitimin tanımı aşağıda yer alan seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Çocuklara bakım ve eğitim hizmetinin; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini destekleyen zengin çevre olanaklarıyla planlı ve düzenli olarak kurum çatısı altında verilmesini sağlayan eğitim modelidir.

Çocukların okul döneminde gereksinim duyacakları bilgi ve becerilerin kazandırıldığı, okula hazırlık olarak görülebilecek bir eğitimin verildiği eğitim modelidir.

Annelerin iş yaşamına daha fazla katılabilmeleri amacıyla çocuklara bakım hizmetinin güvenli bir otamda sağlandığı eğitim modelidir.

Çocukların diğer çocuklarla sosyalleşebilmelerinin ve güvenli bir ortamda oyun oynayabilmelerinin hedeflendiği planlı bir eğitim modelidir.

Çocuklara iyi bir vatandaş olabilmeleri için gerekli olan okuma-yazma ve aritmetik gibi birtakım temel becerilerin kazandırıldığı eğitim modelidir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik düzenlenmesinde kullanılan yaklaşımlardan "Çekirdek Yaklaşım"ın özelliklerinden değildir


Piramitsel yaklaşıma göre daha esnek ve öğrenci merkezlidir.

Bu yaklaşımda ortak çekirdek konular ilk öğrenilecek konu olarak planlanır.

Konuların içeriğine öğrenciler kendi kendine ya da grup olarak karar verirler.

Her öğrenci ilgi alanına göre dersler alabilir. 

Öğrencilere birden fazla uzmanlık seçeneği sunar.


17.Soru

MEB okul öncesi eğitim programlarında öğretmenin rolü hangi bölümde verilmelidir?


İkinci bölümde programın tanıtımı ile birlikte verilmelidir.

Dördüncü bölümünde okul öncesi eğitimin planlanması ve uygulanması ile birlikte verilmelidir.

Üçüncü bölümde her yaş grubuna it gelişimsel özellikler ile birlikte verilmelidir.

Beşinci bölümünde programın değerlendirilmesi ile birlikte verilmelidir.

İlk bölümünde okul öncesi dönemin önemi ile birlikte verilmelidir.


18.Soru

Erken müdahale programları hangi yaş grubundaki çocukları kapsamına almaktadır?


0-2 yaş arası

0-3 yaş arası

0-5 yaş arası

0-6 yaş arası

0-7 yaş arası


19.Soru

Hangi tasarımın özünde davranışçı kuramın öğrenmeyi yalnızca etki-tepki ilişkisi ile açıklamasına karsı çıkarak öğrenmenin daha karmaşık bir olgu olduğunu; başka bir deyişle öğrencinin ilgi, gereksinim, beklenti ve hazır bulunuşluğunun dikkate alınması gerektiğini savunur?


Çocuk merkezli tasarım

Yaşantı merkezli tasarım

Romantik tasarım

Hümanistik tasarım

Çekirdek tasarımı


20.Soru

Kurum merkezli eğitimin hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir?


0-5,5 yaş arası çocuklar

0-5,5 yaş arası çocuklar ve aileleri

2-5,5 yaş arası çocuklar

2-5,5 yaş arası çocuklar ve aileleri

3-5,5 yaş arası çocuklar