Çocuk Gelişiminde Program Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli gelişimsel destek programlarında bulunan ortak ilkeler arasında yer almamaktadır?


Ailelerle bilgi paylaşımı yapmak

Müdahalede ailenin seçimlerini dikkate almak

Her aileye aynı programı uygulamak

Aile ve çalışanlar arasında işbirliği koşullarını sağlamak

Aileye gerekli kaynakları işe koşmak


2.Soru

Özel gereksinimli çocukların en kapsamlı tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Özel gereksinimli çocuklar fiziksel bir bozukluğu olan çocuklardır

Özel gereksinimli çocuklar çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılıklar gösteren çocuklardır

Özel gereksinimli çocuklar davranış problemi gösteren çocuklardır

Özel gereksinimli çocuklar bir özre sahip olan çocuklardır

Özel gereksinimli çocuklar verilen görevi yerine getirmede yetersiz olan çocuklardır


3.Soru

Rasyonel model olarak da adlandırılan ve Türkiye'deki program geliştirme çalışmalarında model alınan program geliştirme modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Taba modeli

Tyler modeli

Taba-Tyler modeli

İhtiyaç belirleme modeli

Eğitim felsefesi modeli


4.Soru

Aşağıda verilen özelliklerinden hangisini alt sosyoekonomik düzeydeki ailelerin gösterme ihtimali daha yüksektir? 


Otorite sağlamada çocukta bağımsızlığı vurgulamak

Daha hoşgörülü ve esnek bir tutum sergilemek 

Çocuklarıyla daha fazla konuşma ve daha etkili bir dil kullanma 

Daha fazla sıcaklık ve şefkat gösterme 

Daha çok güce dayalı bir disiplin kullanma 


5.Soru

Özel eğitimin ilkeleri ile ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Özel eğitim süreci, çocuk temel eğitim sürecine başladıktan sonra başlar.

Özel eğitim hizmetleri, bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden uzakta olacak biçimde planlanır ve yürütülür.

Özel eğitim hizmetleri farklı kurumlarında işbirliği olmadan, yalnızca özel eğitim kurumları tarafından yürütülür.

Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna etkin katılımının sağlanması esastır.

Özel eğitim hizmetleri, bireyi toplumdan uzaklaştırmamak için bireysel biçimde planlanmamalıdır.


6.Soru

Çocukların kendi oyuncaklarını getirmesine izin veren bir öğretmenin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Olumlu insan ilişkileri geliştirmek

Tüm gelişim alanlarını kapsamak

Çocukların seçimlerine yer vermek

Kültürel deneyimleri dikkate almak

Özgürce keşfetme olanağı sağlamak


7.Soru

I. Kendi durumlarını daha kolay kabul etmeleri
II. Moral yönünden güçlenmeleri
III. Stres düzeylerinde azalma
IV. Arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeleri
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri hastane merkezli gelişimsel destek programları sayesinde çocuklarda gözlenen durumlardandır?


III-IV

I-II-III-IV

II-III-IV

I-II-III

I-II


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastane merkezli gelişimsel programlarında görevli meslek gruplarından biri değildir?


Fizyoterapist

Sınıf/özel eğitim öğretmeni

Sosyolog

Hemşire

Çocuk gelişim uzmanı


9.Soru

Rehberlik araştırma merkezlerinde bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması amacıyla gerçekleştirilen ayrıntılı değerlendirme kim veya kimler tarafından yapılır?


Özel eğitim uzmanları

Milli Eğitim Bakanlığı uzmanları

Okulöncesi öğretmenleri

Psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı

Eğitsel izleme ve değerlendirme ekibi


10.Soru

Türkiye Özürlüler Araştırması’na göre ülkemizde 0-9 yaş aralığındaki çocukların ne kadarı süreğen hastalığa sahiptir?


%1,5

%2,6

%3,7

%4,8

%5


11.Soru

Çocukların ilerleyen yaşamlarına olan etkisi göz önüne alındığında gelişimsel programların doğrudan öğretim yapılan akademik programlara göre tercih edilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Daha kolay uygulanabilir olması

Daha eğlenceli olması  

Maliyetinin düşük olması

Kendine güveni geliştirmesi

Ailelerin yoğun talepleri


12.Soru

Programın içerik boyutunda belirlenen hedeflere ulaşmak için aşağıdaki soru kalıplarından hangisi sorulur?


Nasıl öğretelim?

Neden öğretelim?

Ne öğretelim?

Ne kadar öğretelim?

Nerede öğretelim?


13.Soru

Hangisi MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim programının amaçları arasında yer almaz?


Çocuklara öz bakım becerileri kazandırmak

Çocuklara okuma yazma öğretmek

Çocukların gelişimlerini desteklemek

Çocukların sağlıklı büyümelerini sağlamak

Çocukları ilkokula hazırlamak


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastaneye hazırlayıcı eğitim kapsamında yapılanlardan biridir?


Çocuğun farklı gelişim alanlarının ölçümler yapılarak değerlendirilmesi

Çocuklara yönelik eğlence, spor ve kültürel etkinlikler yapılması.-

Çocuklar için yatak başında öğretim hizmetleri sunulması

Çocuk ve ailesine hastanede yapılan işlemlerle ilgili bilgi verilmesi

Çocuğun kayıtlı olduğu sınıfta yürütülen öğretim etkinliklerine erişim sağlanması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurum Merkezli Eğitim Modeli’nin özellikleri arasında yer almaktadır?


Temel amaç çocukların ergenlik dönemindeki sorunlarla baş etmesinde yardımcı olmaktır.

Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini destekler.

Planlı ve düzenli olarak aile temelli bir eğitimi kapsar.

Doğumdan yetişkinlik çağına kadar olan yılları içine alır.

İlköğretim dönemindeki çocuklara bakım ve eğitim hizmeti verilir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul döneminde hastanede tedavi gören çocukların öncelikli gereksinimlerindendir?


Görsel-işitsel uyaranlar

Okul ve ders

Ailesi ile etkileşim

Okul arkadaşları ile oyun

Çizgi film


17.Soru

  1. Ev ortamının uyarıcılar bakımından zenginleştirilmesine katkı sağlaması,
  2. Olumsuz davranışların değiştirilebilmesinin daha kolay olması, 
  3. Kurum merkezli aile programlarına göre daha fazla maliyetli olması,
  4. Tüm aile bireylerinin etkin bir biçimde katılımının sağlanabilmesi,
  5. Ailenin çocuğun eğitimindeki sorumluluklarını azaltması,

Yukarıda verilen maddelerden hangileri aile merkezli eğitim programlarının yararları arasında yer almaktadır?


I,II,V

I,IV,V

III,IV,V

I,II,IV

II,III,IV


18.Soru

Hangisi gelişimi kalıtımın önemine vurgu yaparak açıklayan yaklaşımdır?


Bilişsel yaklaşım

Biyolojik yaklaşım

Davranışçı yaklaşım

Ekolojik yaklaşım

Sosyokültürel yaklaşım


19.Soru

Aşağıda verilen sosyo-ekonomik düzeylerden hangisi veya hangilerinden gelen çocuklar okulda daha başarılı olmaktadır?


Alt sosyo-ekonomik düzey

Orta sosyo-ekonomik düzey

Üst sosyo-ekonomik düzey

Alt ve orta sosyo-ekonomik düzey

Orta ve üst sosyo-ekonomik düzey


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile eğitim çalışmalarının ilk basamağıdır? 


Haftada kaç gün çalışılacağının belirlenmesi 

Uygulanacak programın belirlenmesi

Aile gereksinimlerinin belirlenmesi

Eğitimin nerede yapılacağına karar vermek

Uzmanlar arası işbirliğini sağlamak