Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ailesi, Fatma’nın nöro-gelişimsel olarak yetersizlikler yaşadığını gözlemiş ve doktora başvurmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Fatma’nın bilişsel, sözel ve motor becerilerinde bir takım sorunların olduğu görülmüştür. İletişim becerilerinde de bozulmalar olan Fatma’da nöbetlerin eşlik ettiği genetik bir hastalığın olduğu tespit edilmiştir. Fatma’da tespit edilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?


Romatoidartit

Orak hücreli anemi

Kistik fibrozis

Çocuk felci

Rett sendromu


2.Soru

Aşağıda verilenler ifadelerden hangisi doğrudur?


Gelişimsel gerilik doğumdan sonra hemen tanılanabilmektedir.

Gelişimsel yetersizlik erken dönemde saptanıp ortadan kaldırılabilir.

Gelişimsel geriliği bulunan çocukların bu durumu raporlaştırılmaktadır.

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklara özel eğitim sunulmalıdır.

Gelişimsel geriliği bulunan çocuklara özel özel eğitim sınıflarında eğitim sunulmalıdır.


3.Soru

Down sendromu olan çocukların ergenlik ve yetişkinlik döneminde en sık karşılaştığı beslenmeye ilişkin sorun aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


İshal

Kabızlık

Obesite

Kan şekeri düşüklüğü

Kilo alamama


4.Soru

Aşağıda yer alan beslenme sorunlarından hangisi mide içeriğinin yemek borusuna veya sindirim sisteminin daha yukarı
kısımlarına geri gelmesi olarak tanımlanmaktadır?


Neofobi

GÖRH

Konstipasyon

Diyare

Çölyak


5.Soru

Gelişimsel yetersizliği bulunan bir çocuğun eğitsel değerlendirmesi ve tanılanmasını hangi kurum yapmaktadır?


Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM)

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Üniversitelerin Özel Eğitim Bölümleri

Özel eğitim okulları

Özel eğitim öğretmenler zümresi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi gelişimsel gerilik için uygun olmaz?


Gelişimsel gerilik; standardize edilmiş referans testlere göre ya da bireyin yaşıtlarına göre gelişiminin ortalamanın altında olma durumu olarak tanımlanmaktadır.

Gelişimsel gerilik zihinsel yetersizlik olmadığı gibi başka bir yetersizlikle de ilişkili olmak zorunda değildir

Gelişimsel açıdan gecikmeler ve sorunlar yaşayan birçok çocuk erken yaşlarda çevresi tarafından kolayca fark edilebilmektedir.

Bireyin gelişimsel süreci ve gelişim yaşı ya da hangi gelişim basamağında olduğu akranları ile karşılaştırılarak değerlendirilmektedir.

Çocuğun gelişiminin takip altında olması olası bir gecikmenin fark edilmesini kolaylaştırmakta ve en kısa sürede gerekli müdahalenin yapılması için farkındalık sağlamaktadır.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, gelişimsel yetersizliği olan çocukların bakım ve rehabilitasyonunda görev alan kurum ya da kuruluşlardan biri değildir?


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı


8.Soru

Gerçek nesne ile resimleri eşlemeyi öğrenen çocuğa bu gelişimsel beceri temel alınarak ‘yabancıyı ayırt etme’ öğretimi başlatılabilir. Cinsel gelişimde önemli olan bu çalışmaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Gizlilik

Örtülülük

Dokunulmazlık

Ayırt edicilik

Güven çemberi


9.Soru

 Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ketojenik diyet alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır? 


Epilepsi

Diabet

Kistik Fibrozis

Serebral Palsi

Enterit


10.Soru

I. Zihinsel gelişimin somut işlemler döneminde yapılır. 

II. İyi-kötü dokunmayı ayırt etme amacıyla yapılır. 

III. Nesne ile resimleri eşleme becerisi temel alınarak yapılır. 

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliği olan çocukları istismardan korumak üzere yapılan “güven çemberi” çalışması için söylenebilir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III


11.Soru

Mide içeriğinin yemek borusuna veya sindirim sisteminin daha yukarı kısımlarına geri gelmesine ne denir?


Besin Alerjisi

Gastroözafageal Reflü

Diyare

Gluten Enteropatisi

Rett sendromu


12.Soru

Bireye zihinsel yetersizlik tanısı konabilmesi için zeka testlerinden en az kaç standart sapma altta olması gereklidir?


1 standart sapma

2 standart sapma

11 standart sapma

4 standart sapma

6 standart sapma


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ailelerin Erken Destek Programlarına getirdikleri katkılardan biridir?


Erken Destek Programlarının gelişimi için diğer ailelerle birlikte çalışmak

Yaygın gelişimsel geriliği çocuğun normal zekasının önünde tutmak

Aile Merkezli Erken Destek Programları için bireysel mücadele etmek

Erken Destek Programlarına aile bireyleriyle birlikte katılmak

Sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket etmek


14.Soru

Aşağıdaki seçenekleren hangisi gelişim geriliğinin doğum öncesi nedenlerinden birisidir?


Ciddi kafa travmaları

Çocuk istismarı

Düşük doğum ağırlığı

Oksijensiz kalmak

Gebelikte radyasyona maruz kalma


15.Soru

Bireylerde glutene (buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir protein çeşidi) karşı
kronik alerjik hassasiyet olarak tanımlanan hastalık hangisidir?


GÖRH

İshal

Çölyak

Kabızlık

Çiğneme Güçlüğü


16.Soru

573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesindeki   “Bu Kanun Hükmünde Kararname; özel eğitim gerektiren bireyler ile onlara doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim hizmetlerini; bu hizmetleri sağlayacak okul, kurum ve programları kapsar” şeklindedir. Bu maddeye göre seçeneklerden hangisi anlaşılmaktadır?


Bu maddeden "hem genel eğitim ortamlarında hem de özel eğitim kurumlarında özel eğitimin vazgeçilmez unsuru olan bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını zorunlu kılmaktadır" ifadesi anlaşılmakatdır.

Bu maddeden "özel eğitimle ilgili temel ilkeler belirlenmektedir" ifadesi anlaşılmaktadır.

Bu maddeden, "erken çocuklukta özel eğitim hizmetleri sunulmasını zorunlu kılmaktadır" ifadesi anlaşılmaktadır.

Bu maddeden, "özel eğitim gerektiren bireylere sunulacak tüm eğitim hizmetleri bu KHK kapsamı altındadır ve güvence altına alınmıştır" ifdesi anlaşılmaktadır.

Bu maddeden "özel eğitimin temel ilkelerinden “en az kısıtlayıcı ortam” ilkesini temel aldığı gibi aynı zamanda kaynaştırmanın ya da günümüzdeki şekli ile bütünleştirmenin yasal dayanağını oluşturmaktadır"ifadesi anlaşılmakatdır.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çölyaklı çocuklar için güvenli besinler arasındadır?


Galeta unu eklenmiş yiyecekler

Karabuğday

Soslu kuruyemişler

Hazır çeşniler

Sirke


18.Soru

Öğretmeni Ayşe’yi kavramsal, sosyal ve uyum becerileri yönünden birtakım sınırlılıkları olduğu gerekçesi ile okul rehberlik servisine yönlendirmiştir. Okul rehberlik servisi de yapmış olduğu değerlendirme sonucunda Ayşe’nin zeka düzeyinin 50 puan olduğunu gözlemlemiştir. Bu durumda tıbbi/psikolojik sınıflandırmaya göre Ayşe’nin zihinsel yetersizlik düzeyi aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisinde yer alır?


Hafif düzey

Orta düzey

Ağır düzey

Çok ağır düzey

Zihinsel yetersizliğe sahip değildir.


19.Soru

I. Toplumsal iletişim ve toplumsal etkileşimde süregiden eksiklikler. II. Sınırlı, yineleyici davranış örüntüleri, ilgiler ya da etkinlikler. III. Belirtiler erken gelişim evresinde başlamış olmalıdır IV. Belirtiler, toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında klinik açıdan belirgin bir bozulmaya neden olur. V. Bu bozukluklar, anlıksal yeti yitimi ya da genel gelişimsel gecikme ile daha iyi açıklanamaz. Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatiksel El Kitabı-V’de (DSM-V) belirtilen OSB’nin temel belirtileri ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


I, II, III ve V

I, II, III ve IV

I, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V

I, II, IV ve V


20.Soru

Hangisi Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH)' nın nedenlerinden birisi değildir?


Abdominal kasların fonksiyon bozukluğu

Aşırı derecede idrara çıkma

Sinir sistemi bozuklukları

Kronik kabızlık nedeniyle artmış karın içi basıncı

Uzun süre yatar pozisyonda kalma