Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuğun cinsel gelişim alanında yaşadığı gelişimsel yetersizlik durumunun tespit edilmesinde öncelikle göz önünde bulundurulması gereken değişkendir?


Çocuğun sosyo-ekonomik durumu

Çocuğun gelişimsel yaşı

Çocuğun kronolojik yaşı

Ailenin destek sistemleri

Ebeveynlerin yaşı


2.Soru

Yeterli ve dengeli beslenmede günlük besin ögesi ve enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için öğün sayısı nasıl ayarlanmalıdır?


3 ana öğün 2 ara öğün

3 ana öğün 3 ara öğün

4 ana öğün 3 ara öğün

4 ana öğün 4 ara öğün

2 ana öğün 4 ara öğün


3.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kas-iskelet sistemi ile ilgili yetersizlikler arasında yer almaktadır?


Down Sendromu

Prader Willi Sendromu

Rett Sendromu

Cri Du Chat Sendromu

 

Williams Sendromu


4.Soru

Özel gereksinimli bireylerin grup eğitimleri için kaç seans eğitimleri MEB tarafından karşılanmaktadır?


1 seans

4 seans

5 seans

8 seans

10 seans


5.Soru

2005 yılında yürürlüğe giren ve amacı  engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak olan kanun aşağıdakilerden hangisidir?


573 sayılı kanun

657 sayılı kanun

5378 sayılı kanun

578 sayılı kanun 

506 sayılı kanun


6.Soru

  • Solunum güçlüğü nedeniyle bu hastalarının enerji gereksinimleri sağlıklı bireylere kıyasla daha fazladır. Bu nedenle beslenme tedavisinin enerji içeriği bir miktar yükseltilmelidir.
  • Pankreas sindirim enzimlerinin yetersiz olması nedeniyle pankreas enzim desteği sağlanmalıdır.
  • Terleme ve ishal sebebiyle kaybolan vitamin, mineral kayıpları göz önüne alınarak beslenme planlanmalıdır. Vitamin ve minerallerin en iyi kaynaklarının taze sebze ve meyveler olduğu unutulmamalıdır.

         Yukarıda tıbbi beslenme tedavisinin özellikleri verilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?


Kistik fibrosiz

Tip 1 diyabet

Epilepsi

Çölyak

Kabızlık


7.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bir çocuğun yaşamında aşağıdaki gelişim alanlarından hangisinde sınırlılık söz konusu değildir?


Fiziksel gelişim

Motor gelişim

Bilişsel gelişim

Duyusal gelişim

Ekonomik gelişim


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yetersizliği olan bireylerde sık  karşılaşılan beslenme sorunlarından değildir?


Emme/yutma/çiğneme güçlükleri

GÖRH

Kabızlık

Obezite

İshal


9.Soru

Bakıma muhtaç yetersizliği olanlara bakım hizmeti olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ödeme koşulları hangisinde doğru verilmiştir?

  1. Yatılı bakım merkezlerine, 24 saatlik bakım hizmetine karşılık olarak merkeze iki aylık net asgari ücret tutarında
  2. Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde sekiz saat süreyle tam gün hizmet alan bakıma muhtaç engelli bireyler için bir aylık net asgari ücret tutarında
  3. Günde dört saat süreyle yarım gün bakım hizmeti alan bakıma muhtaç özürlüler için bir aylık net asgari ücretin yarısı tutarında


I,II,III

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I,II


10.Soru

Bir bireyin, yediği besinlerin sindirim sisteminin yemek borusu ve/veya daha yukarı kısımlarına geri geliyor olması, aşağıdaki hastalıklardan hangisine sahip olduğunu göstermektedir?


çölyak

kabızlık

ishal

migren

Gastroözofageal Reflü


11.Soru

Çölyak hastalığında ömür boyu uygulanması gereken beslenme tedavisi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Ketojenik diyet

Glutensiz diyet

Karbonhidratlı diyet

Proteinli diyet

Vitamin destekli diyet


12.Soru

"Çocuğa dokunulmazlık algısını geliştirmeye başlamak üzere ebeveynler çocukları ile oyunları sırasında izin almayı öğretmek için onlara model olmalı ve aynı kurala onların da  uymasını istemelidir."

Yukarıdaki açıklama dikkate alındığında dokunulmazlık algısını hangi gelişim döneminde çalışmaya başlamak  uygundur?


Oral dönem

Anal dönem

Fallik dönem

Latent dönem

Genital dönem


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili fiziksel yetersizliklerden biridir?


Kalça çıkığı

Multiple skleroz

Orak hücre anemisi

Omurilik zedelenmesi

Ateşli romatizma


14.Soru

Haz ve ilginin dışkılama bölgesinde yoğunlaştığı dönem aşağıdaki psikoseksüel gelişim dönemlerinden hangisi anlamına gelmektedir?


Oral dönem

Fallik dönem

Gizil dönem

Genital dönem

Anal dönem


15.Soru

Günlük yaşamda başkasına bağımlılığın ve hastalıklara yakalanma riskinin yükselmesi; motor fonksiyonların düşmesi anlamını taşıyan beslenmeyle ilgili temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Yeterli beslenme

Dengeli beslenme

Kötü beslenme

İyi beslenme

Sağlıklı beslenme


16.Soru

Otizm Spektrum Bozukluğu bulunan çocuklarda sıklıkla görülen 'neofobi' ne anlama gelmektedir?


Açlıktan ölme korkusu

Fazla miktarda yenen ürünleri kusma korkusu

Yemek bulamama korkusu

İlk kez denenen yiyeceklere karşı yaşanan korku

Daha önce tattıkları yiyeceklerin tadının değişme korkusu


17.Soru

Hangisi doğum sonrasındaki (postnatal) nedenlerden birisidir?


Düşük doğum ağırlığı

Kromozomal bozukluklar

Prematüre doğum

Oksijensiz kalmak

Çocuğun metabolizması ile ilgili olumsuz durumlar


18.Soru

“Bireyin engelliliğini ve engellilikten kaynaklanan özel ihtiyaçlarını belirleyen derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamalarda uluslararası temel yöntemler esas alınır” ifadesi 5378 sayılı kanunun hangi alt başlığında ele alınmaktadır?


Ayrımcılık

Topluma dahil olma

Erişilebilirlik

Hizmet Sunumu

Engellilik durumu


19.Soru

Anayasanın hangi maddesinde yetersizliği olsun ya da olmasın bütün çocukların devletin koruması altında olduğu açıkça belirtilmiştir?


40.madde

51.madde

60.madde

41.madde

50.madde


20.Soru

"Saldırganca davranmadan kendi güvenliğini sağlama davranışının öğretimi" olarak adlandırılan cinsel gelişim becerisi aşağıdakilerden hangisidir?


Kişisel alanını koruma

Toplumdan uzaklaşma

Güven çemberinden çıkma

İzin verme

Mahremiyeti değerlendirme