Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Psikolojik ve fiziksel açıdan sorun yaşayan gelişimsel yetersizliği olan bireylerin tespit edilmesi
  2. Yapılan tespit sonucunda kurum bakımına alınması
  3. Bireylerin bakım, beslenme, zihinsel ve bedensel açıdan ihmal ve istismar edilmelerinin önlenmesi
  4. Uyum sağlama becerilerinin geliştirilmesi

Yukarıda verilen maddeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sunduğu hangi hizmet kapsamına girmektedir?


Evde Bakım Hizmeti

Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

Tıbbi Sosyal Hizmet

Umut Evleri

Özel Bakım Merkezleri


2.Soru

Yüksek yağ, düşük karbonhidrat içeren ve vücutta açlığa benzer bir mekanizma oluşturan beslenme tedavisine ne ad verilir?


Lipit Diyet

Katojenik Diyet

Protein Diyeti

Ketojenik Diyet

Amilaz Diyeti


3.Soru

Hangisi bakım hizmetleri sunulurken dikkat edilmesi gereken durumlardan birisi değildir?


Bakım sağlanırken engelli bireyin öze hayatına saygı duyulmalı, mahremiyeti korunmalıdır.

Gelişimsel yetersizliği olan bireyler içten ve oldukça samimi bir şekilde dinlenilmelidir.

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere  karşı empatik davranılmalıdır.

Bakım hizmetinin sağlanacağı  ortamın fiziksel açıdan uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Gelişimsel yetersizliği olan bireylerin kendi yetersizlik durumlarına ilişkin tıbbi veya teknik açıklamalar yapılması gerekiyorsa, bundan bireye söz edilmesine gerek yoktur.


4.Soru

Bakıma muhtaç hastalar, en fazla hangi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar?


Uyku Problemleri

Hijyenik Bakıma İlişkin Sorunlar

Yatak Yarası

Ağrı

Psiko-sosyal Sorunlar


5.Soru

Omuriliğin alt kısmını, bacak kaslarını ve duyuyu kontrol eden sinirlerin gelişiminde yetersizlik meydana gelmesi durumuna ne ad verilir?


Omurilik Zedelenmesi

Spina Bifida

Çocuk Felci

Serebral Palsi

Multiple Skleroz


6.Soru

Beynin hızlı geliştiği dönemlerde nonprogresif (ilerleyici olmayan), bir travmaya maruz kalması sonucu, vücut duruşu ve/ veya hareketlerinde ortaya çıkan, kalıcı fakat ilerlemeyen bozukluklar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?


Serebral palsi

Spina bifida

C¸ocuk felci

Rett sendromu

Multiple skleroz


7.Soru

Nöbetlerle kendini gösteren, hareket, duyu ve davranış bozukluğuna ve bilinç kaybına neden olan, beyindeki elektriksel işlev düzensizliğinden kaynaklanan sinir sistemi ile ilgili anormalliğe verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Epilepsi (Sara)

Rett Sendromu

Diyabet

Kistik Fibrozis

Orak Hücre Anemisi


8.Soru

Bir beceriyi daha küçük alt basamaklara ayırma demek olan beceri analizi iki yolla yapılabilir. Aşağıdakilerden hangisinde bu iki yol doğru olarak verilmiştir.


Resimden- Bellekten

Bellekten- Bizzat yaparak

Bizzat yaparak- Resimden

Deneme yanılma- Bellekten

Bizzat yaparak- Deneme yanılma


9.Soru

Rehabilitasyon imkânlarının ve programlarının çeşitlendirilip, içeriği daha da ileri taşımak amacıyla yapılan bir farklılaşma stratejisi olan ailelerle iş birliği kurma modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Koruyucu model

Uzman Modeli

Geçiş Modeli

Zenginleştirilmiş Model

Müşteri Model


10.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangisi Serebral palsinin tiplerinden biri değildir?


Spastik tip

Hipotonik tip

Atetoid tip

Spina Bifida

Ataksik tip 


11.Soru

I- İd

II- Süper İd

III- Ego

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Freud'un kişiliği oluşturan kısımları arasındadır? 


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


12.Soru

I- Emme, çiğneme, ısırma gibi ilk eylemlerin gecikmesi ya da hiç gerçekleşmemesi

II- Duyusal girdilere dayalı etkileşim girişimleri ve devinime dayalı ilişkilendirmelerin sınırlı kalması

III- Parmak emme, tırnak yeme gibi olumsuz davranışların görülme sıklığının azalması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri gelişimsel yetersizliği olan çocuklarda oral dönemde görülebilecek davranışlar arasındadır? 


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


13.Soru

Bir kişi için elde edilen zeka puanı aşağıdakilerden hangisi olursa kişinin zihinsel işlevlerinde güçlükler yaşadığı ifade edilebilir?


73

72

71

70

69


14.Soru

çoğunlukla kızlarda görülen, genetik temelli ağır zihinsel gerilik ve otistik özel- liklerin görüldüğü ilerleyici sinir sistemi ile ilgili bir bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?


Serebral palsi

Rett sendromu

Çocuk felci

Kistik Fibrozis

Spina Bifida


15.Soru

Engelli/yetersizliği, yaşlı, süreğen hastalığı olan veya hastalık sonrası iyileşme döneminde bulunan bireyleri yaşadıkları ortamda destekleyerek, sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak, yaşamlarını mutlu ve huzurlu bir biçimde devam ettirerek toplumla bütünleşmelerini sağlamak, aile üyelerinin bakım sorumluluğunu hafifletmek için birey ve aileye sunulan psikososyal, fizyolojik ve tıbbi destek hizmetleri ile sosyal hizmetleri içeren bakım modeli hangisidir?


Hasta bakım hizmetleri

Hastanede bakım hizmetleri

Kurumda bakım hizmetleri

Yaşlı bakım hizmetleri

Evde bakım hizmetler


16.Soru

Öngörüşme Değerlendirme Bakım gereksinimlerinin tanımlanması Bakım planı hazırlama Bakım planını uygulama Gözden geçirme Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bakım planlamalarının temel bileşenlerindendir?


II, III, IV ve V

 III, IV ve V

I, II, III ve V

IV ve V

I ve V


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yetersizliği olan bireyin ailesinin ihtiyaç duyduğu duygusal destektir?


Eğitim için maddi gereksinim

Çocuklarının bakım gereksinimleri

Zihin engeline ilişkin bilgi gereksinimi

Çocuklarının özellikleri hakkında bilgi gereksinimi

Hissettiklerini paylaşma gereksinimi


18.Soru

I. Kemik uzatma ameliyatları II. Kas gevşetme ameliyatları III. Eklem dondurma ameliyatları IV. Kas transferleri  Çocuk felcinde ortaya çıkan ortopedik bozukluğun düzeltilmesi amacıyla yukarıda belirtilen işlemlerden hangisi/hangileri yapılabilir?


I, II,III

I, II ve IV

I, II, III ve IV

II, III ve IV

Yalnız IV


19.Soru

Aşağıda OSB olan çocuklara yemek yeme becerisinin öğretiminde dikkat edilmesi gerekenlerden hangisi doğrudur?


Parmakla tutarak yemek yeme, başlıca yemek yeme becerilerinden değildir.

Yemek yeme becerilerini sadece küçük kas becerilerinin gelişimi etkiler.

Yemek yeme becerileri, çocuğun normal olarak yemek yediği öğün zamanlarında öğretilir.

Yemek yeme becerilerinin öğretimi kazanıldıktan sonra hijyene dikkat çekilir.

Yemek yeme becerisinin öğretimi olabildiğince tesadüfi öğretimlerle yapılmalıdır.


20.Soru

I. Küçük kas becerilerinin gelişimindeki yetersizlikler

II. Ağız boşluğu ve kas yapısındaki bozukluklar

III. Öğretim fırsatı sağlamayan öğretim ortamları

IV. Çok hızlı yemek yeme

Yemek yeme becerilerinin kazanılmasını etkileyen etmenler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


I ve II

III ve IV

I,II,III,IV

I,II,III

Sadece II