Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 29. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İlk rehabilitasyon merkezi  hangi ülkede kurulmuştur?


Almanya

ABD

Türkiye

İngiltere

İspanya


2.Soru

 Hafif düzeyde zihinsel yetersizliğie sahip bir bireyin zeka bölüm puanı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


43

45

47

49

51


3.Soru

  • 30 gün süreden oluşmaktadır.
  • Tıbbi hizmetlerden oluşur.

Yukarıda verilen özellikler hangi bakım türüne ilişkindir.


Uzun süreli

Kısa süreli

Genel

Kapsamlı

Aralıklı


4.Soru

I. Dil

II. İletişim

III. Öz bakım 

IV. Toplumsal beceri

OSB olan bireylerin öğretim sürecinin odaklandığı temel alanlar nelerdir?


I ve II

Yalnız IV

III ve IV

I,II,III,IV

I,II,III


5.Soru

Ahmet, genel eğitim okulları bünyesinde açılmış olan özel bir sınıfta eğitim almaktadır. Okul çıkışı Ahmet ve annesi günlük ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş merkezine gitmişlerdir. Ahmet’in annesi alışveriş yaparken market reyonlarını ve yiyecek isimlerini okumayı Ahmet’e öğretmeye çalışmıştır. Ahmet’in annesinin bu davranışı Ahmet’in hangi düzeyde zihinsel yetersizlik yaşadığını göstermektedir ?


Düşük Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik


6.Soru

Türkiye’de 2005’te çıkarılan Özürlüler Kanunu’nu temel alarak yetersizliği olan bireylere ve yakınlarına bazı sosyal haklar tanınmıştır. Bu Kanun’a göre, yetersizliği olan bireyler ve onların yakınlarına tanınan sosyal haklar, bu bireylere bazı hizmetlerin sunulmasını zorunlu kılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu bireylere sunulan sosyal hizmetler kapsamında değildir? 


Engellinin evde bakımı (bakıcısına evde bakım ücreti verilerek) ya da bakımı verecek birisinin olmadığı durumlarda kurum bakımı sağlanır.

“2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” un yürürlüğe girmesiyle birlikte; hiçbir sosyal güvencesi ve geliri bulunmayan engellilere üç aylık dönemler hâlinde engel oranlarına göre farklı miktarlarda maaş bağlanmaktadır. Bu Kanun’a göre; %40-69 engelli aylığı, %70 ve üzeri engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı verilmektedir.

Engellilere sağlık kurulu raporlarının verilmesi ve engelliliğin önlenmesi için sunulan
(yenidoğan tarama programı, yetişkinlerde
ise Hemoglobinopati Kontrol Programı) hizmetler, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır

Engelliler eğitim konusunda desteklenmektedirler. Engelliler normal okullarda
kaynaştırma eğitimi alabileceği gibi aynı zamanda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim okullarından verilen özel eğitimi
de alabilirler.

Bedensel engelli, ağır derecede engelli ya da birden fazla engeli olanlara ise özel korumalı iş yeri aracılığı ile iş imkânı verilebilmektedir.


7.Soru

--- , yetersizliği olan bireylere verilecek olan hizmetlerin onların yeterliliklerini temel alarak belirlenmesini ve planlanmasını zorunlu kılmaktadır. Noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Engelliler Kanunu

573 saylı KHK

5378 sayılı kanun

213 sayılı kanun

1739 sayılı milli eğitim temel kanunu


8.Soru

İpucu, bireylere sunulan yardım düzeyleridir. Başka bir ifadeyle bir davranış ya da becerinin birey tarafından yerine getirilmesini sağlayan yardımlardır. 

Aşağıdaki ipucu türlerinden hangisi çocuk üzerinde en yoğun kontrolü sağlayan bir ipucudur?


Sözel İpucu 

Fiziksel İpucu

Model İpucu

İşaret İpucu

Görsel İpucu


9.Soru

Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, sözel ve sözel olmayan iletişim ve sosyal etkileşim becerilerinde sınırlılıklar ile birlikte takıntılı, yineleyici davranışlar ve ilgi alanlarında sınırlılık ile karakterize edilen bir yaygın gelişimsel bozukluktur.


Zihin Engeli

Down Sendromu

Fragile X Sendromu

Otizm

İşitme Engeli


10.Soru

İpuçları, düzeyleri açısından incelendiğinde en yüksek düzeyde ve en az düzeyde yer alan ipucu türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?


Fiziksel ipucu-Sözel ipucu

Sözel ipucu- Fiziksel ipucu

Fiziksel ipucu-Model ipucu

Model ipucu- Fiziksel ipucu

Model ipucu-Sözel ipucu


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  zihinsel yetersizliği olan bireylere birden çok alanda davranış değişikliği yapmak amacıyla kullanılabilmektedir?


Sıralı sunum

Eş zamanlı sunum

Sabit kaşık

Fiziksel yardım

Yeniden sunma 


12.Soru

Günlük besin ögesi ve enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için ...... ana ve ...... ara öğün yapılmalıdır. Yukarıdaki cümlede noktalı yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?


3-2

3-3

2-4

3-5

3-6


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serebral palsiye eşlik eden yetersizlik türlerinden biri değildir?


Böbrek yetersizliği

Zihinsel yetersizlik

Görme yetersizliği

İşitme yetersizlikleri

Konuşma yetersizlikleri


14.Soru

  1. Sarsıntılı, değişen, titrek hareketler
  2. Sarsıntılı hareketlerin çocuk elleri ile bir şey yaptığında, yürüdüğünde ya da dengeyi sağlamaya çalıştığında görülmesi
  3. Teşhisi çocuk yürümeye başladığında konulması

Yukarıda verilen bilgiler Serebral Palsi’nin hangi alt sınıflamasına örnek teşkil eder?

 


Spastik tip

Karışık tip

Hipotonik tip

Atetoid tip

Ataksik tip


15.Soru

Fiziksel yetersizliği olan bireylere bakım hizmetleri sunulurken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Seçeneklerden hangisinde  bu noktalardan birinde eksik bir bilgi verilmiştir?


Bakım hizmeti sunan personel, fiziksel yetersizliği olan bireyi ve ailesiyle olan ilişkilerini gözlemlemeli ve yetersizliği olan bireyin bakımına etki eden olumsuz durumları belirleyerek gerekli önlemleri almalıdır.

Yetersizliği olan bireyin kullandığı tekerlekli sandalye ve diğer kullandığı aparatların hijyeni ve bakımı takip edilmeli gerekirse teknik bakımı için profesyonellerden yardım alınmalıdır.

Fiziksel yetersizliği olan bireyler kendilerinin yapabileceği aktiviteleri yapmaları konusunda teşvik edilmelidir.

Tekerlekli sandalyeye bağlı bireylerin bakım hizmetleri sağlanırken kendi istekleri, güç ve alışkanlıkları dikkate alınarak planlanmalar yapılmalıdır.

Yetersizliği olan bireyler için evlerinde tekerlekli sandalyeye yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 


16.Soru

Bireyin günlük performansını olumsuz yönde etkileyen kalp yetmezliği, astım, orak hücre anemisi, lösemi, epilepsi, böbrek yetmezliği, hemofili gibi süreğen ya da akut sağlık problemlerini içerir. Tanımı verilen ifade aşağıdakilerden hangi kavramla ilgilidir?


Otizm Spektrum Bozukluğu

Ortopedik Yetersizlik

Sağlık Yetersizliği

Down Sendromu

Fragile X Sendromu


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yetersizliğin doğum öncesi nedenlerinden birisidir?


Bebeğin oksijensiz kalması

Erken doğum

Kan uyuşmazlığı

Havale geçirmesi

Bebekte sarılık


18.Soru

Mesane kontrolünün sağlanmış olması bir başka deyişle belli bir boşaltım örüntüsünün ve kuru kalma zamanın varlığı hangi becerinin öğretimi için ön koşuldur.


İletişim

Sosyal

Konuşma

Motor 

Tuvalet


19.Soru

Zeka bölümü puanı kaçın altında olan bireyler zihinsel işlevlerde güçlükler yaşamaktadırlar?


100

90

80

70

60


20.Soru

Türkiye’de 0-6 yaş bebek ve çocukların psikolojik
gelişimlerini nesnel olarak değerlendirmek için geliştirilmiş olan gelişim tarama envanteri aşağıdakilerden hangisinde yer alır?


Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Değerlendirme kurulu raporu

Gilliam Otistik Bozukluk Belirleme Ölçeği