Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetlerinin dezavantajlarından biridir?


Evde bakımın verimi birey ve  personel arasındaki ilişkiye bağlıdır.

Evde bakım hizmetlerinde yetersizliği olan bireylerin hastalığa yakalanma riski daha azdır.

Evde bakım hizmetleri, maliyet açısından diğer hizmetlere göre daha düşüktür.

Evde bakım hizmetleri bireylerin yaşam kalitelerini de olumlu yönde etkilemektedir.

Bazı hastalık ve yetersizlik durumlarında bireye ulaşabilmenin tek yolu evde bakım hizmetleridir.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliğe yol açan doğum öncesi nedenler arasında yer alır?


İhmal

Beslenme

İstismar

Genetik

Menenjit


3.Soru

  1. Otizm spektrum bozukluğundan orta ve ileri derecede etkilenmiş olan bireyler normal gelişim gösteren akranlarına kıyasla daha düşük bir hızla öğrenirler.
  2. Otizm spektrum bozukluğundan orta ve ileri derecede etkilenmiş olan bireyler öğrendikleri becerilerin kalıcılığını ve genellenmesini sağlamakta çoğunlukla başarısız olmaktadırlar.
  3. Otizm spektrum bozukluğundan orta ve ileri derecede etkilenmiş olan bireyler ayrı ayrı öğretilen becerileri birleştirmede oldukça başarılıdır.

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin öğrenme süreçleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

Yalnız III


4.Soru

Anayasanın 42. maddesi aşağıda yer alan hangi konu üzerinde durmaktadır?


Eğitim ve öğrenim hakkı

Adalet

Engellilik ve bakım

Ekonomik durum

İnsan hakları ve eşitlik


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genellikle hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler için uygun bir eğitim ortamıdır?


Kaynaştırma sınıfları

Özel sınıf

Evde eğitim

Ayrı özel eğitim okulu

Yatılı özel eğitim okulu


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliği olan bireylerin gereksinim duyduğu kişisel bakım hizmetlerinden birisi değildir?


Tırnak kesimi

Yemek yeme

Diş fırçalama

Banyo

Kulak ve burun temizliği


7.Soru

Kaba motor, ince motor, dil/konuşma, bilişsel ve sosyal/kişisel gelişim alanlarının iki veya daha fazlasında belirgin gerilik olması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?


Gelişimsel gerilik

Yaygın gelişim geriliği

Gelişimsel yetersizlik

Yaygın gelişimsel yetersizlik

Fiziksel gelişim


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi OSB olan bireylerin öğretim sürecinin odaklandığı temel alanlardan biri değildir?  


Matematik

Dil

İletişim

Öz bakım alanları

Toplumsal beceri alanları


9.Soru

"Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyin gününü oluşturan etkinlikleri hedeflenen sırada yerine getirmesini sağlamak amacıyla geliştiren resim ya da sözcükler dizisidir" şeklinde tanımlanan öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? 


Doğal öğretim yöntemi

Ayrık denemelerle öğretim

Etkinlik çizelgesi

İpucu sunma

Video modelle öğretim


10.Soru

Kişisel bakım gereksinimleri için günlük desteğe ihtiyacı olan zihinsel engelli bir bireyin zihinsel yetersizlik düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?


Çok düşük düzeyde zihinsel yetersizlik

Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Orta düzeyde zihinsel yetersizlik

Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik

Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kas-iskelet sistemi ile ilgili fiziksel yetersizliklerin içerisinde yer almaz?


Omurilik yaralanmaları

Romatoid artrit

Kol-bacak eksikliği

Doğuştan şekil bozukluğu

Kalça çıkığı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özellikle çocukların uyum davranışlarını incelemeye yönelik ölçme değerlendirme araçlarından biridir? 


AGTE

GEÇDA

Denver II 

Peabody 

Vineland 


13.Soru

  1. Küçük kas becerilerinin gelişimindeki yetersizlikler sinir sistemi ile ilgili yetersizlikleri ağız boşluğu ve kas yapısındaki bozukluklar (tavşan dudak, yarık damak vb.) ve diyet yapılmasını gerektiren durumlar
    yemek yeme becerilerinin kazanılmamasına ya da geç kazanılmasına yol açmaktadır.
  2. Görme ya da işitmedeki yetersizlikler ve öğretim fırsatı sağlamayan öğretim ortamları yemek yeme becerilerini olumsuz etkileyebilir.
  3. Yemek yemeyi reddetme, çok hızlı yemek yeme, yediklerini çıkarma, yemek kokusuna duyarlılık, takıntılı biçimde bazı yiyecekleri yeme davranış sorunları yemek yeme becerilerinin kazanılmasını olumsuz olarak etkileyebilmektedir.
  4. Yemek yeme becerilerindeki olumsuzlukların tamamı genetik kökenlidir.

Yukarıdakilerden hangisi yemek yeme becerilerinin kazandırılmasını etkileyen etmenler arasında yer alır?


I-II

II-III

I-IV

I-II-III

I-III-IV


14.Soru

Serebral palsisi olan çocukların beslenmelerini olumsuz etkileyen bazı fizyolojik özellikleri söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisi sindirim siteminden kaynaklı durumlar içerisinde yer almaz?


Salya akması

Öğürme refleksi

İshal

Kabızlık

Çiğneme ve yutma problemleri


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliği olan bir bireye iş birlikli hizmet modeli kapsamında sunulan ailelerle iş birliği kurma modellerinden birisi değildir?


Koruyucu model

Zenginleştirilmiş Model

Eşli model

Müşteri Modeli

Grupla Problem Çözme Modeli


16.Soru

Öz bakım becerilerinin de içinde olduğu bağımsız yaşam becerilerinin öğretimi sürecinde yapılacak düzenlemelerde yer alan meslek gruplarından birisi hangisidir?


Perfüzyonist

Podoloji

Çocuk gelişimci

Doktor

Solunum terapisti


17.Soru

Zihinsel yetersizliği olan bir birey, genellikle fotoğraf, resim ve işaretlerle iletişim kurma eğiliminde bulunuyorsa, aşağıdakilerden hangi iletişim biçimini daha çok tercih ediyordur?


Sembolik iletişim

Total yöntem

İşaret dili 

Tüm dil yaklaşımı

Sözel yöntem


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliği olan bireylere verilen kurum merkezli bakım hizmetlerini yürüten kurumlardan biridir?


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı


19.Soru

26244 sayılı Resmî Gazete'de yer alan  “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” hangi yılda yayımlanmıştır?


2006

2007

2008

2009

2010


20.Soru

Bakıma muhtaç özürlünün özellikleri dikkate alınarak aşağıda belirtilen bakım hizmetlerinden hangisi otizmli bireylere de sunulur? 


Banyo yaptırılması

Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması

Tırnak kesilmesi

Dişlerinin temizlenmesi

Hepsi