Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Modern Hindistan’ın yapılandırılmasında ve siyasal hayatın şekillenmesinde Nehru ailesinin belirleyici bir rolü bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi 1964 yılına kadar ülkeyi yöneten Jawaharlal Nehru’nun uygulamalarından biri değildir?


Beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde kamu sektörünün belirleyici olduğu bir sanayileşme politikası izlendi.

Tarımda sınırlı bir reform politikası ve modernleşme gerçekleştirildi.

Hindistan önce dil temelinde 18 federe devlete ayrıldı. Daha sonraki yıllarda yeni birimlere statü verilmesi suretiyle ülke 38 eyaletten oluşan federal bir yapıya dönüştü.

1956 yılında Nehru, kendisinin karşı çıkmasına rağmen, federe devletlerin bölgede çoğunlukla konuşulan dile göre belirlenmesi taleplerini kabul etmek zorunda kaldı.

1950 tarihli Anayasa ile İngilizlerin oluşturduğu bölgesel yönetimlere son verilerek, federal demokratik parlamenter bir siyasal rejim ülkede yapılandırıldı.


2.Soru

Çin imparatorluk olarak ülke birliğini ilk olarak ne zaman sağlamıştır?


MÖ 221 yılında

21.Yüzyılda

1912 yılında

1921 yılında

1930 lu yılların başında


3.Soru

Güney Afrika’da anayasal olmayan konular hangi mahkeme tarafından denetlenir?


Yüce Divan Mahkemesi

Yüksek Mahkeme

Meclis Komisyonu

Anayasa Mahkemesi

Sayıştay


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonrasında kolonilerin hızla bağımsızlıklarını kazanarak sömürgeciliğin sona ermesi sürecini ifade eden kavramdır?


Dekolonizasyon

Neokolonizasyon

Self-determinasyon

Merkantilizm

Başarısız devlet


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Güney Afrika dış politikasının temel ilkeleri arasında yer almaz?


İnsan haklarını ilerletmek

Sömürgecilikle yüzleşme 

Demokrasiyi ilerletmek

Siyasi ve ekonomik olarak dünya siyasetinde yer almak

Kültürel olarak Afrika’nın yeniden dünya siyasetindeki yerini almasını sağlamak


6.Soru

1964 tarihinde kurulan ve gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisine sorunsuz bir biçimde eklenmesini hedefleyen uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?


Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı

Latin Amerika Ekonomi Komisyonu

Karayipler Ekonomi Komisyonu

Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çinin sosyo ekonomik özellikleri arasında değildir?


Nüfus yoğunluğu ülkenin tarıma elverişli doğu bölgelerinde en azdır

On dört ülke ile komşudur. Kuzeyde Rusya ve Moğolistan, batıda Hindistan, güneyde Burma ve Vietnam Çin’in komşularıdır

Çin’in kara sınırlarının uzunluğu yaklaşık 22,800 kilometredir

Yaklaşık 9,6 milyon kilometrekarelik yüz ölçümüyle Asya’nın en büyük ülkesi; dünyanın ise Rusya ve Kanada’dan sonraki üçüncü büyük ülkesidir

Ülkenin önemli bir kısmı dağlıktır. Ekilebilir alan ülkenin dörtte biri ile sınırlıdır


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Orta ve Güney Amerika ortak pazarını ifade eder?


ANZUK.

ANZUS.

SEATO.

MERCOSUR.

G77.


9.Soru

Çin'de komünist rejim için de sembolik bir anlam taşıyan hareketin adı nedir?


Uzun yürüyüş

Devrim hareketi

Rejim hareketi

Parti yürüyüşü

İmparatorluk hareketi


10.Soru

20. yy'da aşağıdaki hangi Latin Amerika ülkesi askeri darbeler tarafından kesilen demokratik dönemler yaşamamıştır?


Kosta Rika

Brezilya 

Venezuela

Arjantin

Şili


11.Soru

Diğer büyük ülkelere kıyasla, Çin'in aşağıdaki alanlardan hangisinde daha zayıf kaldığı söylenebilir?


Askeri

Kültürel

Doğal Kaynaklar

Sanayi

Tarım


12.Soru

Hong Kong 1997 yılında hangi ülkeden geri alınmıştır?


ABD

Kore

İngiltere

Almanya

Rusya


13.Soru

1911 yılında düzenlenen  işçi kontratlarını bozmayı siyahlar için suç haline getiren yasa aşağıdakilerden hangisidir?


Anc.

Apartheid.

Patronaj.

Yerli İşçi Yasası.

Yerliler Arazi Kanunu.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’daki sömürge yönetiminin sonuçlarından biri değildir?


Kırsal bölgelerdeki hiyerarşik yapının bozulması

İngiliz tipi bir kurumsallaşmanın ortaya çıkması

Ülkede merkezi bir bürokrasi kuruldu.

Polis gücü ve ordu teşkilatı oluşturuldu.

Kamu kurumlarında görev yapanlar İngiltere tarafından kurulan okullarda yetiştirilmiştir


15.Soru

19. yüzyılda Çin ve İngiltere arasında yaşanan şavaşın adı nedir?


Haçlı savaşları

Afyon savaşları

Petrol savaşları

Soğuk savaş

Yüzyıl savaşları


16.Soru

Kamu politikalarının oluşumunda dernekler ve meslek odaları gibi toplumsal örgütlerin devlet kontrolünde karar verme sürecine dahil olduğu sisteme ne ad verilir?


Sendikacılık

Proleteryacılık

Konstrüktivizm

Korporatizm

Kooperativizim


17.Soru

Genel olarak bakınca dengeden uzak ve olaylara tepki merkezli bir dış politika anlayışının hakim olduğu dış politika dönemi aşağıdakilerden hangisidir?


De Klerk Dönemi (1948-1980),

P.W. Botha Dönemi ( 1980-1994),

Mandela Dönemi (1994-1999),

Mbeki Dönemi (1999-2008)

Zuma Dönemi (2009-).


18.Soru

Nispi seçim sisteminin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Vatandaşların bir parti veya bir aday için tercih belirtebilmesi

Listede yer alan adayları ve listedeki sıralarını partilerin belirlemesi

Seçimlerin parti yerine aday odaklı olması

Partilerin mecliste aldıkları sandalye sayısının partilerin oylarına oranla dağıtılması

Vatandaşların liste içinde yer alan milletvekili adayları arasında tercih belirtebilmeleri


19.Soru

1600’lü yıllarda Hindistan’da İngilizlerin nüfuz kurması aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile olmuştur?


Yerel emirliklerle kurulan ilişkilerle

İngiliz ordusunun desteğiyle  

Hindistan Yönetimi Kanunu’nun çıkarılmasıyla

Doğu Hint Şirketi’nin kurulmasıyla

Kırsal bölgede sürdürülen sömürge yönetimiyle


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi amacı İslam dünyasının ortak sesi olmak ve dünya genelinde barış ve uyumu teşvik etmek olan uluslararası örgüttür?


İslam İşbirliği Teşkilatı

Afrika Birliği

Arap Birliği

Birleşmiş Milletler 

Bağdat Paktı