Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Pakistan

II. Bangladeş

III. Endonezya

Yukarıdaki devletlerden hangisi ya da hangileri Hindistan'ın bölünmesi ile süreç içerisinde kurulan devletler arasında yer alır?


Yanlız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


2.Soru

Küresel kapitalist sistemde ham madde ithal ederek işlenmiş sanayi malı ihraç edebilen endüstrileşmiş ülkeler aşağıdaki hangi sınıflandırmanın kapsamındadır?


Çevre

Yarı çevre

Tam çevre

Merkez

Küresel


3.Soru

Komünist Parti ve destekçilerinin başlattığı "uzun yürüyüş" ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Bu mücadelede temel ilke olarak halkın gücünün en ileri savaş teknolojisinden daha üstün olduğu benimsenmiştir.

6,000 kilometrelik bir geri çekilme ile ülkenin iç bölgelerinde tekrar örgütlenmeyi içerir. 

Japon hükümetinin komünistlere verdiği destek bu yürüyüşte ön plana çıkmıştır. 

Bu harekete katılanlardan birçoğu Komünist dönemde uzun yıllar ülkenin siyasal yönetiminde söz sahibi olmuşlardır.

Komünist partisi bu hareket ile yaşadığı zorluklara ve baskılara rağmen milyonlarca köylünün desteğini almıştır ve sonucunda başarılı olmuştur. 


4.Soru

“19. yüzyılda kapitalizme ve liberalizme bir tepki olarak ortaya çıkan, ortak mülkiyete dayalı olarak sosyal ve ekonomik eşitliği savunan ideolojidir” şeklinde tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Doğu Despotizmi

Tayvan Sorunu

Konfüçyüs Düşüncesi

Politbüro

Komünist İdeoloji


5.Soru

Hindistan'da yöneticileri bağlantısızlık politikasını ikinci plana iterek, askeri ve ekonomik yapılanmaya ağırlık veren bir stratejiye yönlendiren olay hangisi olmuştur?


Doğu Pakistanlıların Pakistan’dan ayrılarak Bangladeş adında yeni bir devlet kurmaları

Sovyet ordusunun Afganistan’dan çekilmesi

Mayıs 1999’da ve Aralık 2001’de Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmalar

Keşmir Sorunu

ABD-Hindistan yakınlaşması


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Brezilya'da 1889'da cumhuriyetin ilan edilmesinde etkili olmuştur?


Ordunun baskısı

Ekonomik gelişmeler

Öğrenci ayaklanmaları

Paraguay savaşı

Pedro II'nin yoğun uğraşları.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1978’den sonra, Çin’in ekonomik büyümesinin ardında yatan sebeplerden biri değildir?


Ucuz emek arzının bolluğu

Ekonomide merkezi planlama ve ortak mülkiyet prensiplerinin benimsenmesi

Yabancı ve yerli sermeyenin olması

Devletin ekonomik büyümeyi en önemli ulusal hedef haline getirmesi

Geniş bir iç pazara sahip olması


8.Soru

Eyalet ve belediye harcamalarının ulusal harcamalara oranı Latin Amerika ülkeleri arasında en yüksek olan federal ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Paraguay

Uruguay

Brezilya

Arjantin

Meksika


9.Soru

Askerî yönetimin sonlanması ve başkanlık seçimlerinin 1984 yılında gerçekleştirilmesi için geniş katılımlı bir kampanya yürüten toplumsal bir hareket olan Direitas Ja, aşağıdaki ülkelerin hangisinde gerçekleşmiştir?


Arjantin

Uruguay

Meksika

Brezilya

Şili


10.Soru

 Güney Afrika’yı sömürgeleştiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Rusya

ABD

İngiltere

Fransa

Almanya


11.Soru

Hindistan anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


1955 yılında yürürlüğe giren Hindistan Anayasası dünyanın en kazuistik anayasalarından biridir

Anayasa 395 madde, 12 çizelge ve 4 ekten oluşmaktadır

Bugüne kadar Anayasa’da 97 değişiklik yapılmıştır

Ayrıntılara inen bir anayasa olması nedeniyle de gelecekte de çok sayıda değişikliğe gereksinim gösterecek bir kurumsal yapı oluşturmaktadır

Anayasa’nın yaklaşık 250 maddesi sömürge yönetimi tarafından kabul edilen 1935 tarihli Hindistan Yönetimi Yasası’ndan alıntılanmıştır


12.Soru

Kafkas kökenli Arya kabilelerinin Hindistan’a gelerek bu bölgede yaşayan Dravit halkı ile kaynaşması, bölgedeki siyasi oluşumu etkileyen önemli bir sonuç doğurmuştur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu önemli sonucu ifade etmektedir?


Hindu inançları ile desteklenen hiyerarşik ve katı toplumsal sınıf düzeni olan kast sistemi bölgede yerleşmiştir.

Birliğe ulaşmak eşitlikçi, temelde yeniden yorumlanmış ve bu eşitlikçi anlayış geniş bir coğrafyada farklı ekollere ayrılmıştır. 

Birçok dini ekol ve bölgesel yönetimler merkezi bir imparatorluk altında birleştirilmiştir.

Hindistan yarımadasının kuzeyinde İslam geniş bir yayılma alanı bulmuştur.

Birbirleri ile rekabet hâlindeki birçok dinî ekol ve bölgesel yönetimler ilk kez dışarıdan güçlü bir dinî-kültürel meydan okuma ile karşı karşıya kalmışlardır.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan'ın bağımsızlık mücaledesinde rol alan siyasi partidir?


Hindistan Komünist Partisi

Bharatiya Janata Parti

Janata Parti

Kongre Partisi

Lok Sabha


14.Soru

1988 Anayasası’na göre Brezilya’daki yönetim sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Brezilya’da yirmi altı eyalet ve otonom yönetimi olan Federal Bölge (Distrito Federal) vardır

Her eyalet altı yıllık süre için seçilen valiler tarafından yönetilir

Her eyalette tek meclisten oluşan yasama organı vardır

Valiler genelde seçimlere koalisyonla giderler

Üst meclis yani Senato birçok federal devlette olduğu gibi eyaletleri eşit temsil eder


15.Soru

Politbüro’ya atamalarda üst yaş sınırı kaç olarak belirlenmiştir?


45

25

50

62

68


16.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Asya Kaplanları olarak isimlendirilen ülkelerden biridir?


Nepal

Pakistan

Endonezya

Singapur

Katar


17.Soru

İngiltere, Almanya, İtalya ,Fransa, Japonya, Kanada, ABD tarafından oluşturulan uluslararası platform aşağıdakilerden hangisidir?


G-7

G-20

Üçüncü dünya.

Kolonyalizm.

Modernleşme.


18.Soru

Komünist partinin başarısında ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması sürecinde en önemli isim aşağıdakilerden hangisidir?


Şi Cinping

Deng Şayping

Chiang Kay-şek

Mao Zedong

Sun Yat-sen


19.Soru

I. Sosyal uyum

II. Liberal iktisat

III. Otoriteye itaat

IV. Cumhuriyet fikri

Yukarıdakilerden hangileri Konfüçyüs'ün felsefi düşüncesinin ana etmenlerindendir?


I ve II

III ve IV

Yalnız I

II ve IV

I ve III


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda Brezilya Devleti’nin ithalata olan talebi azaltmak için aldığı tedbirlerden biri değildir?


İthalat vergilerini arttırmak

Para kurunu düşük tutmak

İthal mallar üzerine kotalar koymak

Üreticiye ucuz kredi sağlamak

Sanayide kullanılacak girdilerin fiyatlarını düşük tutmak