Genel İşletme Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşletmelerin, kendileriyle aynı sektörde yer alan işletmelerle birleşmesine ne ad verilir?


Yatay birleşme
Dikey birleşme
Çapraz birleşme
Pazar farklılaştırma
Ürün farklılaştırma

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?


Doğal kaynaklar
Emek
Sermaye
Üretim 
Girişimcilik 

3.Soru

Ülkemizde uzaktan öğretimi gerçekleştiren ve başarı ile sürdüren ilk üniversite Anadolu Üniversitesidir. Anadolu üniversitesi bu alandaki bilgi birikimi, deneyimi, öğrenci sayısı ve başarılı uygulamaları ile öncü bir üniversitedir. Üniversitenin bu özelliği nasıl adlandırılmalıdır?


Özgün hedef

Etkin inavasyon

Temel yetenek

Başarılı strateji

Öncelikli alan


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin sağladığı faydalardan biri değildir?


İşsizliğin azalması
Refahın artması
Devlet yatırımlarının artması
Gelirin artması
Riskin artması

5.Soru

İnternetin işletme süreçlerinde yer almasıyla birlikte uluslararası etkileşimin artması ve ülkeler arasında var olan sınırların yok olması eğilimine girmesi durumu aşağıdaki hangi genel çevre bileşenlerinin etkileşimine örnektir?


Sosyokültürel çevre ile teknolojik çevre
Sosyokültürel çevre ile ekonomik çevre
Siyasal - yasal çevre ile teknolojik çevre
Siyasal - yasal çevre ile doğal çevre
Teknolojik çevre ile küresel çevre

6.Soru

İşletmenin sadece sahibi ya da hissedarlarının çıkarlarını değil, sorumlu olduğu çeşitli grupları da göz önünde bulundurduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Psikolojik yaklaşım

Sosyal sorumluluk yaklaşımı

Paydaş yaklaşımı

Firmalar yaklaşımı

Gruplar yaklaşımı


7.Soru

Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını giderme özelliğine ne ad verilir?


Fayda

Maliyet

Performans

Çıktı

Değer


8.Soru

Hangisi işletmelerin sektörel çevresinin temel bileşenlerinden değildir?


Rakipler ve rekabet
Müşteriler
Tedarikçiler ve stratejik ortaklıklar
Yasal düzenleyiciler ve çıkar grupları
Ekonomik aktörler

9.Soru

Aşağıdaki özelliklerden hangisi, işletmelerin sosyo-kültürel çevresinde yer alan demografik özelliklerden biri değildir?


eğitim seviyesi

etnik yapı

gelir durumu

ortalama yaş

faiz oranı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş etiği konusunda ki yaklaşımlardan biri değildir?


İnnovasyon yaklaşımı
Faydacılık yaklaşımı 
Haklar yaklaşımı
Adalet kuramı yaklaşımı
Bütünleşik sosyal sözleşme kuramı

11.Soru

Kurulmak istenen işletmenin üreteceği mal/hizmetin maliyeti, satış fiyatı, müşteri beklentileri ve kurulacağı yer ile ilgili yapılan araştırmaların tümüne ne ad verilir?


Örgütsel araştırma

Finansal araştırma

Ekonomik araştırma

Fizibilite çalışmaları

Teknik araştırma


12.Soru

“İşletmelerin ürettiği her ürün ve hizmet mutlaka bir ihtiyacı giderir, bir isteği karşılar.” İfadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini vurgular?


Üretim

Fayda

Kar

Hizmet

Pazar


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin başarısının temel göstergeleri arasında yer almaz?


Verimlilik (Prodüktivite)

 

Kârlılık (Rantabilite)

 

Etkililik

 

Yenilikçilik

İşletmecilik


14.Soru

Maliyetleri düşürmek
Karar süreçlerini hızlandırmak
Verimliliği arttırmak
İletişimle ilgili sorunları azaltmak
Sonuç odaklı bir işletme haline gelebilmek

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri işletmelerin küçülme kararı alması üzerinde etkilidir?


Yalnız I.

I. ve II.

I., II. ve III.

I., II., III. ve IV.

I., II., III., IV. ve V.


15.Soru

Önceden belirlenmiş bir süre içinde ve yapılması gereken işlerin nasıl ve hangi bütçe içinde yapılacağını gösteren plan türü aşağıdakilerden hangisidir?


Yatırım projesi

Ön araştırma

Fizibilite çalışması

Ekonomik araştırma

Teknik araştırma


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin iç çevresinde bulunan unsurlardan biri değildir?


Misyon

Temel yetenekler

Tedarikçiler

Vizyon

Örgüt kültürü


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özellikle belirli bir büyüklükte olan işletmelerin iş etiği yönetiminde çok kullandığı yaklaşımlardan birisi değildir?


Misyon ve/veya değerler bildirgesi

Etik kodlar

Risk analizi ve yönetimi

Yönetim sözleşmeleri

Denetim, hesap verme ve raporlama


18.Soru

Belirli bir işletme, meslek grubu veya endüstri içinde etiksel açıdan çalışanlardan/üyelerden beklenen ve istenen davranış türlerini açıklayan bildirgelere ne ad verilir?


Etik kod

Vizyon bildirgesi

Misyon bildirgesi

Örgüt kültürü

Strateji


19.Soru

Çalışmak ve çalışkan olmak aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?


Temel değer

İkincil değer

Demografik özellik

Ekonomik çevre

Siyasal-yasal çevre


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu işletmelerin özellikleri arasında yer almaz?


Üretim sadece ev sahibi ülkede yapılır.
Ülke birimleri, belirli bir bağımsızlık içinde çalışır.
Sermaye sahipliği ikiden fazla ülkeye yayılmıştır.
Birimin tepe yöneticileri genel merkezden görevlendirilir.
İhtiyaç duyulan finansman uluslararası sermaye piyasalarından sağlanır.