Genel Muhasebe 1 Ara 24. Deneme Sınavı

Toplam 17 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hesap Planında Borç Senetleri Hesabının kodu 321 ise bu hesap kodundaki ilk rakam olan "3" ne anlama gelmektedir?


Borç senedinin kısa vadeli olduğu
Borç senedinin işletmeye ait olduğu
Borç senedinin geri ödemesinde nakit dışı bir varlık kullanılması gerektiği
Borcun teminatlı olduğu
Borcun maliyet unsuru olduğu

2.Soru

"Bilançoda, 31 Aralık tarihi itibari ile mevcut olan .................. gösterilirken gelir tablosunda, 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen .................. kâr ve zarar olarak sunulmaktadır." Yukarıdaki boşluklara hangi seçenekteki ifadeler yazılmalıdır?


varlık ve kaynaklar; faaliyetlerin sonucu
satışlar ve gelirler; maliyetler ve giderler
nakit girişleri; nakit çıkışları
finansal işlemler; finansal durum
işletmenin sahip oldukları; işletmenin borçları

3.Soru

Vergi usul kanunu' na göre tutulması zorunlu tasdike tabi olmayan defter aşağıdakilerden hangisidir?


Envanter Defteri
Yevmiye Defteri
Defteri Kebir
İşletme Hesabı Defteri
Kasa Defteri

4.Soru

Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri ve geçmiş dönemler kârı (zararı) ve dönem net kârı (zarar) kalemlerinin her birinin dönem başı tutarını, dönem içinde kalemlerde meydana gelen azalışları, artışları ve dönem sonu kalanını ayrı ayrı gösterecek biçimde düzenlenen tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Gelir Tablosu

Fon Akım Tablosu

Finansal Durum Tablosu

Öz Kaynaklar Değişim Tablosu

Kapsamlı Gelir Tablosu


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1.sınıf işletmelerin tutmak zorunda oldukları defterlerden birisidir?


Yabancı defterler

Genel kurul toplantı defteri

Defteri kebir

Karar defteri

Genel kurul müzakere defteri


6.Soru

A işletmesi 01.01.2015 yılında ömrünün sınırsız olduğu kabul edilerek kurulmuştur. İşletmenin sınırsız olan ömrünün 01.01.2015-31.12.2015 ve 01.01.2016-31.12.2016 şeklinde bölümlere ayırabilmesi için aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisini uygulaması gerekir?


Tutarlılık
İşletmenin sürekliliği
Dönemsellik
İhtiyatlılık
Maliyet esası

7.Soru

Türkiye'de Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra zorunlu olarak uygulanmaya başlandığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?


1989
1992
1993
1994
1999

8.Soru

Türkiye’de 1994’te yürürlüğe giren Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği kapsamında yer alan ve finansal durum tablosunun düzenleme esaslarını belirleyen temel ilkeler aşağıdakilerden hangisidir?


Bilanço ilkeleri
Muhasebe standartları
Muhasebenin temel kavramları
Gelir tablosu ilkeleri
Finansal raporlama ilkeleri

9.Soru

Kasa tediye fişinde aşağıdaki hesaplardan hangisi daima alacaklıdır?


Ticari Mallar Hesabı
Bankalar Hesabı
Alacaklar Hesabı
Borçlar Hesabı
Kasa Hesabı

10.Soru

İşletmenin mal varlığını oluşturan çeşitli unsurlardaki ekonomik faaliyetin sonucunu oluşturan unsurların değişimlerinin para ile ifade edilerek kaydedildiği çizelgeye ne ad verilir?


Hesap
Mizan
Yevmiye defteri
Muhasebe fişi
Mutabakat cetveli

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin performansını gösteren finansal tablodur?


Nakit akış tablosu
Gelir tablosu
Bilanço
Öz kaynak değişim tablosu
Satışların maliyeti tablosu

12.Soru

153 Ticari Mallar hesabının kodlamasında 1 (bir) aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Hesap grubu
Büyük Defter hesabı
Hesap sınıfı
Küçük Defter hesabı
Hesap açıklaması

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların hazırlanmasındaki varsayımlardan biri değildir?


İşletmenin sürekliliği
Muhasebenin tahakkuk esası
Önemlilik ve birleştirme
Tutarsız sunum
Netleştirme

14.Soru

Muhasebenin bugünkü şekli olan çift yanlı kayıt sistemi ilk defa hangi tarihte ve nerede kullanılmıştır?


1920-Belçika

1926-İtalya

1015-Almanya

1926-Fransa

1920-İngiltere


15.Soru

Varlık ve kaynak unsurları toplamlarının her zaman birbirine eşit olduğu, finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Nakit Akış Tablosu

Gelir Tablosu

Fon Akım Tablosu

Öz kaynak Değişim Tablosu

Finansal Durum Tablosu


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından birisi değildir?


Süreklilik kavramı
Özün önceliği kavramı
İhtiyatlılık kavramı
Kalite kavramı
Sosyal sorumluluk kavramı

17.Soru

Seçeneklerden hangisi "Gelir Tablosu" ile ilgili hatalı bilgi içermektedir?


Gelir Tablosu, bir işletmenin performansı hakkında bilgi veren temel kaynaktır,

Gelir tablosunda yer alan tutarlar, bir sonraki yıla aktarılır,

Kapsamlı gelir tablosunda hasılat ve hasılatın maliyeti yer alır

Gelir tablosuna “Finansal Performans Tablosu” adı da verilir

Gelir tablosunda sadece kâr veya zarara ilişkin rakam değil aynı zamanda kâr veya zararın oluşmasına etki eden tüm faaliyetler (satışlar, maliyetler, gelirler ve giderler) de gösterilmektedir.