Girişimcilik Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

James Webb Young’un, yaratıcılık süreçleri sınıflaması dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi sınıflamanın dışında kalır?


Ham materyallerin toplanması

Zihinsel sindirim süreci

Konudan uzaklaşma (kuluçka)

Kontrol ve Geri Bildirim

Fikirlerin çıkması


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimci liderin özelliklerinden biri değildir?


Yönetim seçenekleri yaratabilmesi
Geçmiş ve bugüne dönük olması
Ekip çalışmasına önem vermesi
İnatçı ve ısrarcı olması
Tartışma ortamlarını desteklemesi

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde yaratıcılıkla ilgili olan iki kavram doğru bir şekilde verilmiştir?


Süreklilik-Benzerlik

Farklılık-İlişkilendirmek

Benzerlik-Süreklilik

Çeşitlilik-Azlık

Süreklilik-Eşsizlik


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik konusundaki liderlik, ile ilgili temel kişisel özelliklerdendir?


Kurallar yaratmak ve hedefler oluşturmaktır.

İş yapmak için yeni ürünlerin, servislerin ya da yolların geliştirilmesini sağlayan
kıvılcımdır.

Başarılı olabilmek için çok çalışmaya, planlama ve fikir üretmenin de katılması
gerekmektedir

Değişen pazar ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilme yeteneğidir

Kurallar yaratmak ve hedefler oluşturmaktır.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik kavramını ilk olarak kullanan yazarlardan biridir?


Gifford

Naisbitt

Rosabeth

Kanter

Walkner


6.Soru

Girişimci ile yönetici farkı hangi şıkta verilmiştir?


Planlayan-Yöneten

Değişim Ajanı-Vizyon Sahibi

Poplem Yaratan-Çözüm Bulan

Geleceği Hayal eden-Planlayan

Fırsat Kovalayan-Geleceği Hayal Eden


7.Soru

Genellikle geçmişin sorunlarını çözmekle ilgili olan şimdiye kadar yeterli düzeyde çözülmemiş ve giderilememiş ihtiyaçlar üzerine giderek bu sorunları ve ihtiyaçları daha iyi, kolay ve ucuz çözen bundan önceki çözümlerinde çöpe gitmesini sağlayan inovasyonlara ne ad verilir?


Yıkıcı inovasyon

Tersine inovasyon

Operasyonel inovasyon

Açık inovasyon

Kapalı inovasyon


8.Soru

İnovasyonda iyi fikir nereden çıkar?


Her yerden çıkabilir

Yöneticiden çıkar

Çalışandan çıkar

İşletme içinden çıkar

İşletme dışından çıkar


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimci olmanın sağlayacağı ödüllerdendir?


Yaratım süreci

Yaratım süreci

 Risk

Getiri

Motivasyon


10.Soru

Bir kurumdaki bütün personelin tek tip kıyafet giymesi, aynı okuldan mezun olması, işe başladıktan sonra aynı eğitimi alması girişimcilik ile ilgili hangi kavrama aykırı bir durum oluşturur?


Yaratıcılık

Farklılık

İlişkilendirmek

Geri beslemek

Sürece bırakmak


11.Soru

I. Her ikisi de öncü ve yenilikçiğe odaklıdır.

II. Her ikisi de fırsatları kovalar ve katma değeri yüksek ürünler yaratmaya odaklıdırlar.

III. Her ikisi de risk alırlar.

IV. Kaynakları etkili ve verimli kullanabilirler.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri girişimci ve iç girişimcinin ortak özelliklerindendir?


I ve II

I ve IV

I, II ve III

I, II, ve IV

I, II, III ve IV


12.Soru

Bir fikrin bir müşterinin sorununu çözmesi, ihtiyacını gidermesi ve müşterinin bu ürünü alması inovasyon zorluklarından hangisinin kapsamında yer alır?


İyi fikir bulmak

Yeniden denemek

Müşteriyi yakalamak

Rakipleri yenmek

Maliyet baskısı


13.Soru

Bir ülkede yenilikleri üretip insanlığa sunmayı planlayan bir siyasetçi için o toplumla ilgili en önemli koşul aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Merkezden yönetimi sağlama

Eğitimi standartlaştırmayı sağlama

Yenilikçilik kültürünü yaratma

Araştırma kültürünü yaratma

Girişimci kültürü yaratma


14.Soru

Aşağıdaki iç girişimcilik tanımlarından hangisi yanlıştır?


Büyük kurumlar içerisindeki girişimcilik

Faaliyet halindeki bir organizasyon içerisinde yaratılan teşebbüslerle ilişkili girişimcilik

Şirket içerisindeki girişimcilik

Yeni ürünler veya hizmetlere yönelik fikirlerin ortaya çıkarılması ve bu fikirlerin kazançlı ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi için yeni bir işletmenin kurulması

Mevcut bir kurum içerisinde bir veya daha fazla çalışan tarafından firma için önemli bir yeniliğin ortaya çıkarılması ve uygulanması


15.Soru

İnovasyon yönetim kültürünü açıklarken kullanılan ilkeler aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerinden doğru verilmiştir?

  1. İnovasyonun yönetimi için heyecan verici bir vizyon belirlemek gerekir.
  2. İnovasyon yönetiminde örgütleme hiyerarşik olmamalıdır.
  3. İnovasyon yönetiminde örgüt yaşam boyu eğitim almalıdır.


Yalnız 1

Yalnız 3

1 ve 3

1, 2 ve 3

Hiçbiri 


16.Soru

Pinchot’ a göre iç girişimcilik nedir?


Küçük, orta ya da büyük ölçekli organizasyonlarda girişimci uygulamalardır.

Var olan örgütü, risk alma, yenilik-aktif rekabet davranışları ve satışlar yoluyla harekete geçirmektir.

Hayalperest herhangi bir kişinin ya da kişilerin yaptığı iştir. Bu kişiler yenilik yaratmak için sorumluluk üstlenmişlerdir.

İşletmelerin yeni piyasalar ve yeni ürünler bulmak için kullandığı önemli bir yöntemdir.

Şirket içerisindeki yenilik kavramı, yeni fikir veya davranışların üretilmesi, uygulanması ve geliştirilmesidir.


17.Soru

İnovasyon çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde ya da hangilerinde doğru sıralanmıştır?

  1. Düzeylerinde göre: Radikal – Adımsal – Yıkıcı (Artırımsal)
  2. Yapılış şekline göre: Kapalı – Açık – Tersine
  3. Yapıldığı alana ve konusuna göre: Operasyonel – Pazarlama – İş modeli – Tasarım ve Çözüm


Yalnız 1

1 ve 2

1 ve 3

1,2 ve 3

Hiçbiri 


18.Soru

İç girişimciliği, kurulu işletmelerin yeni piyasalar ve yeni ürünler bulmak için önemli bir yöntem olarak tanımlayan yazar kimdir?


John Naisbitt

Rosabeth Moss Kanter

Atılhan Naktiyok

H. Arthur Kuriloff

F. Donald Kuratko


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimci ve iç girişimcinin benzer özelliklerinden biridir?


Girişimci geliştirici, iç girişimci ise güçlendiricidir.

Girişimcinin savaşı pazara yönelik, iç girişimcinin savaşı ise şirket kültürüne yöneliktir.

Girişimci pazardaki engellerin üstesinden gelmeye çalışırken, iç girişimci daha iyiye yönelik şirket içi engellerin üstesinden gelmeye çalışır

Girişimcinin çoğu zaman kaynakları sınırlıdır, kendisi fon yaratmak zorunda kalır. İç girişimci ise var olan fonları kullanır.

Her ikisi de yeni ürünler, yeni süreçler ve yönetim teknikleri konusunda farklılığı yakalamaya çalışırlar.


20.Soru

Yaratıcılık süreçleri düşünüldüğünde sorunun ve malzemelerin belirgin olduğu durumlarda bireyin üst bilinç ve alt bilincinin devreye girdiği çözüme ulaşma çabaları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?


Hazırlık

Yaratıcılıkların çıkması

Kuluçka

Fikirlerin değerlendirilmesi ve seçimi

Uygulama