Girişimcilik Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ken Robinson yaratıcı düşüncenin  kaç aşamalı bir model olduğunu savunmuştur?


4

5

6

7

8


2.Soru

  1. Aşırı bürokrasi
  2. Aşırı departmanlaşma
  3. Departmanlar arası izolasyon
  4. Türdeş proje ekipleri

Yukarıdaki faktörlerden hangisi ya da hangileri işletmelerde yaratıcılığı engeller?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV


3.Soru

I. Geleneksel işletme yönetimi yöntemlerinin yetersiz kalması

II. Yetenekli çalışanların işletmelerden ayrılarak küçük ölçekli girişimciler haline gelmesi

III. Artan uluslararası rekabet

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri girişimciliğin artan öneminin sebeplerindendir?


Yalnızca I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düzeyine göre inovasyon çeşitleri arasında yer alır?


Kapalı

Açık

Radikal

Tersine

Operasyonel


5.Soru

Timmons Girişimcilik Sürecinin odaklandığı temel bileşenler aşağıdakilerden hangisidir?


Rol Modeller

Toplumsal Süreçler 

Fırsatlar, Girişimci ve KaynaklarEkonomik Koşullar

Girişimcilerin Kişilik Özellikleri


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik konusundaki tutku, ile ilgili temel kişisel özelliklerdendir?


Bir girişimciye başlangıç yaptırtan ve onu o şekilde tutan faktördür

İş yapmak için yeni ürünlerin, servislerin ya da yolların geliştirilmesini sağlayan
kıvılcımdır.

Başarıya ulaşmak için duyulan normalin üzerinde güçlü bir arzudur

Değişen pazar ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilme yeteneğidir

Kurallar yaratmak ve hedefler oluşturmaktır.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde yaratıcılıkla ilgili olan iki kavram doğru bir şekilde verilmiştir?


Azlık-Benzerlik
C¸eşitlilik-Ayrıklık
Farklılık-İlişkilendirmek
Seçicilik-Eşsizlik
Aynılık-Süreklilik

8.Soru

Moore’un girişimcilik süreci modeline göre girişimcilerin özelliklerini ifade eden aşağıdaki unsurlardan hangisi sosyal faktörler kapsamında değerlendirilebilir?


Ağlar

Kişisel değerler

Strateji

Eğitim

Deneyim


9.Soru

Müşteriye değer, girişimciye ka^r, topluma fayda sağlayacak, ürün ve hizmete dönüşebilecek fikirlere ne ad verilir?


Y aratıcılık
İş fikri
İnovasyon
Y enilik
Girişimcilik

10.Soru

İç girişimcilik ile ilgili aşağıdaki modellerden hangisi deneyselliğe açık ve resmi hiyerarşinin ardında çok fazla sosyal ağ bulunan, güvenilir şirket kültürünün olduğu yerlerde başka bir deyişle birçok yöneticinin “evet” diyebileceği bir ortamda iyi bir biçimde yürüyeceği görüşü bulunmaktadır?


Adanmış model

Fırsatçı model

Geliştirici model

Kolaylaştırıcı model

Üretici model


11.Soru

Beynin hem sağ hem de sol tarafının birlikte kullanıldığı yaratıcılık aşaması hangisidir?


Fikirlerin değerlendirilmesi ve seçimi

Hazırlık

Kuluçka

Yaratıcılıkların çıkması

Faydalı model


12.Soru

Süreç olarak bir fikri pazarlanabilir bir mal ya da hizmete, geliştirilmiş bir imalat ya da dağıtım yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmeye ne ad verilir?


Misyon

Yenilikçilik

Organizasyon

Vizyon

Strateji


13.Soru

İç girişimcilik uygulamalarını arttırmak için şirketler aşağıdakilerden hangisinden kaçınılmalıdır?


Fiziksel alt yapıyı daraltmak

Çalışanlar için bürokrasiyi azaltmak

Piyasaya yeni fikir getirmek için çabalamak

Yapılan faydalı yenilikleri ödüllendirmek

Yenilikçi personeli bu alanda teşvik etmek


14.Soru

İç girişimcilik ile ilgili yapılan ilk kuramsal açıklamalara dayalı olarak, iç girişimcinin tamamladığı çalışmanın sonucunda kazancı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Elde edilen getirinin bir bölümü

Kazandırılan zamanın izin olarak kullandırılması

Eğitsel giderlerin karşılanması

İşteki pozisyonunda yükselme

İçsel motivasyon


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir girişimcinin kişisel özellikleri arasında yer almaz?


yaratıcılık

kendini adama

takım çalışmasına yatkınlık

kararlılık

esneklik


16.Soru

Roger Von Oech, fikirlerin yaratılma sürecinde hangi aşamaları kabul eder?


Hayal etme- Uygulama

Sorun-uygulama

Hazırlık-Kuluçka

Aydınlanma- Gerçekleşme

Yaratıcı kıvılcım-Fikirlerin Değerlendirilmesi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimci düşüncenin ana bileşenlerinden değildir?


Öncü olma

Yenilikçi ve yaratıcı olma

Risk alma

Esneklik

Rekabetçi düşünme


18.Soru

İlk kez Vijay Govindarajan tarafından ortaya atılan inovasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?


Operasyonel inovasyon

Kapalı inovasyon

Açık inovasyon

Tersine inovasyon

Yıkıcı inovasyon


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapıldığı alana ve konusuna göre inovasyon çeşitleri arasında yer alır?


Radikal 

Adımsal 

Yıkıcı

Operasyonel

Açık


20.Soru

“Atım, arabam o halde üç şeyim var” üçüncü şey ise “at arabasıdır”. Çin atasözü aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnek olabilir?


Yaratıcılık
Farklılık
Farkındalık
Verimlilik
Etkililik