Girişimcilik ve İş Kurma Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Anonim şirket

II. Komandit şirket

III. Limited şirket

IV. Kollektif şirket

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri "şahıs şirketleri" olarak adlandırılmaktadır?


I, IV

I, III

I, II

II, III

II, IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin işin fiilen kurulması aşamasında yaptığı işlemlerden biri değildir?


İş yerini kiralama
Promosyon yapma
Makine-ekipman satın alınması
Yasal kuruluş işlemleri
Personel temini

3.Soru

Birleşmeyi düşünen şirketlerin yetkili organları arasında birleşme koşullarını belirlemek üzere yapılan görüşmelerde hangisi yer almaz?


Birleşme türü (hukuki yapısı)

Birleşmenin değişim koşulları

Birleşme sonrası tasfiye işlemleri

Birleşme sonrası payların dağılımı

Birleşmenin taraflara yükleyeceği borç ve yükümlülükler


4.Soru

“İşi bırakma bildirimi” ile Vergi Dairesine başvurarak vergi mükellefiyetini sonlandırması gerekir. Ayrıca ilgili meslek odası ve Ticaret odasından da kaydının sildirilmesi gerekir." bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


Yeni bir şirket kurulması
Şahıs işletmesinin kapatılması
Mevcut şirketin genişletilmesi
Şirketin el değiştirmesi
Tadilat sebebiyle kapatılması

5.Soru

Girişimcilerin ortaya çıkışında ______________ ön plana çıkaran yaklaşımlar, pazar mekanizmalarını ve devlet/hükümet politikalarının etkisinin önemini vurgulamışlardır.


İçsel faktörleri

Deneysel faktörleri

Algısal faktörleri

Çevresel faktörleri

Etkisel faktörleri


6.Soru

Birinci sınıf gayrisıhhi müessesenin ruhsatları kimler tarafından verilmektedir ?


Çevre Bakanlığı

İl Sağlık Müdürlüğü

Toplum Sağlığı Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi

Çevresel Etki Değerlendirme Kurulu


7.Soru

Faaliyetlerine son verilen işletmenin tüm varlıklarının satılıp paraya çevrilmesi, alacakların tahsili ve borçların ödenmesinden sonra geriye kalan kısmını, ortaklar arasında dağıtılma işleminin bütününün tanımının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


Fesih

İflas

İnfisah

Rücu

Tasfiye


8.Soru

  1. Bir ülkede girişimcilik iklimin daha uygun hale getirilmek istenmesi - Kültürel özellikler üzerine odaklanılması ve var olan kültürün farklı kültürler ile ortak yönlerin neler olduğunun bilinmesi
  2. Sosyoekonomik yapının geliştirilmesi isteği - Endüstriyel yapıda yenilik süreçlerinin uygulanması ve geleneksel yapıdan kurtularak bölgesel fırsatlar yakalanması
  3. Her toplumun yapısal koşulları ile değer ve norm sistemlerinin değişkenlik gösterebilmesi - Her toplumun girişimcilik performanslarının benzer olması

Girişimcilik kültürüne ilişkin yukarıda verilmiş ve aralarında ilişki kurulmuş ifadelerden hangileri doğrudur?


I-II

II-III

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III


9.Soru

Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi İşletme Kuruluşu açmak isteyen bir girişimcinin yapması gereken son işlem aşağıdakilerden hangisidir?


Bildirim formu doldurur

İlgili belediyeden iş yeri açma izni alır.

Ustalık beldesi ibraz eder

Sicile kayıt yaptırır

Sicil ilan bedeli öder


10.Soru

Her bir franchisee, satışlarından elde ettiği cironun belli bir yüzdesini, franchisor bünyesinde oluşturulan genel reklam harcamaları havuzuna aktarmak zorundadır. Bu oran tanımlanmakla birlikte genellikle aşağıdakilerden hangisi olarak belirlenir?


%1-2

%3-4

%5

%8

%10


11.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Sosyal ve kültürel yapı ile ulusal altyapı koşulları makro düzeyde girişimcilik faaliyetlerini ve işletmelerin yapısını etkilemektedir.

Martinelli, gelecekteki girişimcilik ile ilgili araştırmaların disiplinler arası bir yaklaşımla ele almıştır.

Kültürel farklılıklar insan sermayesinin geliştirilmesinde son derece baskın bir
rol oynar.

Girişimcilik iklimini etkileyen faktörler pek çok ülkede benzer özellik gösterir.

Kültür ve girişimcilik arasındaki etkileşim bazı toplumlarda diğerlerine göre daha güçlü olabilir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecinde, bir kavram geliştirilmesi işlemleri kapsamında yer alır?


Portfolyo planlama
Vizyon geliştirilmesi
Müşteri ihtiyaç analizi yapılması
Rekabet analizi yapılması
Şekillendirme yapılması

13.Soru

Girişimciliğin, ekonomik kalkınma sürecinde yeni değer yaratması boyutunu ilk defa vurgulayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Peters

Hisrich

Schumpeter

Timmons

Kirby


14.Soru

I. Şirketin ticaret ünvanı

II. Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları

III. Ticaret Sicil Müdürlüğü tasdiki

IV. Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri limited şirket sözleşmesinde yer alması gereken kayıtlardandır?


I, II, III

II, III, IV

I, II, IV

I, IV

III, IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çin’de şirket kurma şekillerinden biri değildir?


Şirket ortaklığı
İş birliği ortaklığı
Sözleşmeli ortaklık
Kollektif şirket
Tamamen yabancı yatırımlı şirket

16.Soru

Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde, cari yıl kazançlarına ilişkin beyanname ne zaman verilir?


Takip eden yılın ocak ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar

Takip eden yılın mart ayının başından on beşinci günü akşamına kadar

Takip eden yılın şubat ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar

Takip eden yılın ocak ayının başından on beşinci günü akşamına kadar

Takip eden yılın aralık ayının başından on beşinci günü akşamına kadar


17.Soru

Aşağıdakilerin hangisi Anonim Şirketin özelliklerinden birisidir?


En az 10.000 tl sermaye ile kurulur

Ortakları sadece gerçek kişilerden oluşur

Tüzel kişiliğe sahiptir

Sınırsız sorumluluk söz konusudur

Ticaret Bakanlığından izin almadan kurulurlar


18.Soru

Franchising anlaşmasına göre, belli bir ürün/hizmet ya da süreci kullanma iznini alan işletmeye ne ad verilir?


Franchisee
Taşeron
Tedarikçi
Franchisor
Müşteri

19.Soru

Ekonomik, Kişilik, Sosyal, Teknolojik, Yasal                                                  Yukarıdaki girişimcilik iklimini etkileyen faktörlerden dörtlü bir grup yapılmak istense hangisi dışarıda kalır?


Ekonomik

Kişilik

Sosyal

Teknolojik

Yasal


20.Soru

  1. Yeni üretim metodu ve teknoloji sağlamak için birleşilebilir. 
  2. Vergi yasalarının sağladığı avantajlardan yararlanmak için birleşilebilir.
  3. Borçların aktarımı için birleşilebilir.
  4. Nakit sağlama isteği 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmenin birleşmelerinin nedenlerindendir?


I-II

I-II-III

II-III-IV

I-II-IV

II-IV