Halkla İlişkiler Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 İki yönlü simetrik modelin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


Kuruluşla hedef kitlesi arasındaki arabuluculuk rolünü üstlenme 
İkna etme niyeti olmaksızın bilgi yayma 
Bilimsel iknayı kullanma 
Propaganda yapma 
Dinleme yerine anlatma şeklini tercih etme 

2.Soru

Sigara satışlarının artırılmasıyla ilgili yaptığı kampanyalarla da bilinen ve halkla ilişkilerin babası olarak kabul edilen uygulamacı aşağıdakilerden hangisidir?


Ivy Lee
Edward Bernays
Taylor Barnum
George Washington Hill
George Creel

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde 2000 yılından sonra kurulan, halkla ilişkilerle ilgili kurumlardan biridir?


Devlet Planlama Teşkilatı
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
İzmir Halkla İlişkiler Derneği
Başbakanlık İletişim Merkezi
Bursa Halkla İlişkiler Derneği

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kuruluşun dikkate alması gereken, ortak beklentileri olan, kuruluşla doğrudan ya da dolaylı bağı olan insan toplulukları anlamında kullanılan terimdir?


Kamu oyu

Hedef kitle

Halk

Proaktif kitle 

Demografik kitle


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kampanyanın başarısız olmasında etkendir?


Sistematik kampanya planlaması ve uygulaması
Kampanya planında kitleden ziyade amacın öncelenmesi
Önceliği olan kitlenin ihtiyaçlarının, amaçlarının ve olanaklarının değerlendirilmesi
Her öncelikli kitle için uygun medyanın seçimi
Kitle iletişim araçları ve bireylerarası iletişimin tamamlayıcı rollerinin dikkate alınması

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler uzmanının, dış halkla ilişkiler araçlarıyla ilgili bilgi sahibi olması gereken konulardan biri değildir?


Medya Kurumunun Yayın Politikası
Hedef Kitlelere Ulaşma Oranı
Halkla İlişkiler Mesajlarının Yayınlanma Şansı
Halkla İlişkiler Materyallerinin Teslim Zamanlaması
Medya Kurumunun Finansal Durumu

7.Soru

 Propaganda ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Temelinde karşılıklı kabul ve anlayış bulunmaktadır. 
Tek yönlü olarak yürütülebilir. 
Temel amacı, düşünceleri biçimlendirmek ve bilinci yönetmektir. 
 Hedef kitleden gelen tepkilere kapalıdır. 
Mesajın doğru olması zorunlu değildir. 

8.Soru

Organizasyonun iç ve dış durum değerlendirmesinin yapıldığı analize ne ad verilir?


Vizyon
Hedef
SWOT
Misyon
Strateji

9.Soru

Yoğun gündeme sahip kurumlar iç halkla ilişkiler faaliyetlerinde basılı araçlara, yani ………………….. ihtiyaç duyarlar. Boşluğu doldurunuz.


kuruluş yayınlarına
kuruluş tarihine
kuruluş törenlerine
kuruluş yerine
kuruluş yönetmeliğine

10.Soru

Okul yaptırma, öğrencilere burs verme, yaşanabilir bir çevre oluşturma gibi hayırseverlik çalışmaları halkla ilişkilerin uygulama alanlarından hangisine örnek olarak verilebilir?


Medya ilişkileri

Lobicilik

Kurumsal sosyal sorumluluk

Etkinlik yönetimi

Konu/Sorun yönetimi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların ailelerine yönelik bir iç halkla ilişkiler faaliyeti olabilir?


Basın gezisi
Kitap
Broşür
Piknik
Extranet

12.Soru

I. Kurumun yaptığı işleriII. Kurumun etkinlikleri ve çalışanlara yönelik haberleriIII. Toplum, sektör ve dünya gündemindeki haberleriIV. Yalnızca kurumu ilgilendiren etkinlik ve haberleriSanal Haber Bültenleri ve Elektronik Dergiler halkla ilişkiler alanında yukarıdaki haberlerden hangilerini sunmak için kullanılır?


Yalnız IV
I ve II
I ve III
I,II ve III
Yalnız II

13.Soru

I. İletişimII. Yönetim III. Kamuoyu  Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkiler ile ilişkili kavramlardandır?


Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

14.Soru

Halkla ilişkiler kampanyalarında araştırmadan sonra gelen aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Hedefler

Hedef Kitle

İletişim Strejisi

Planlama

Faaliyet Programı


15.Soru

Bireylerin ve kuruluşların, kendi çıkarları doğrultusunda karar alınmasını sağlamaya yönelik çalışmalarına ne ad verilir?


Sosyal sorumluluk
Sponsorluk
Etkinlik yönetimi
Kriz yönetimi
Lobicilik

16.Soru

Kısa vadeli hedeflere ulaşmada kullanılan kararlar ve aksiyonlar hangisidir?


Amaç

 

Misyon

 

Vizyon

 

Taktik

 

Politika


17.Soru

SWOT analizi Rope halkla ilişkiler planının hangi aşamasında yer alır?


Programlama

 

Hedefleme

 

Araştırma

 

Değerlendirme

 

Tüm aşamalarda


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde iç hedef kitle olarak değerlendirilir?


Hissedarlar
Basın
Marjinal hedef kitleler
Müşteriler
Kanaat önderleri

19.Soru

 Propaganda ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Temelinde karşılıklı kabul ve anlayış bulunmaktadır. 
Tek yönlü olarak yürütülebilir. 
Temel amacı, düşünceleri biçimlendirmek ve bilinci yönetmektir. 
 Hedef kitleden gelen tepkilere kapalıdır. 
Mesajın doğru olması zorunlu değildir. 

20.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi halkla ilişkiler kampanyalarının planlanması ve uygulanmasında çok kullanılan misyon kavramını açıklar?


Yazılı ifade edilen konsepttir.
Stratejiyi destekleyen organizasyonun en önemli isteğidir.
Amaçlara ulaşmak için kaynakların dağıtım planıdır.
Kısa vadeli hedeflere ulaşmak için kullanılan kararlar ve aksiyonlardır.
Karar vermede kullanılan resmi ve gayri resmi kurallardır.