Halkla İlişkiler Final 31. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Bütçeyi iyi planlamak” doğru stratejinin aşağıdaki 7 önerisinden hangisi ile bağlantılıdır?


Bütünü düşünün

Hedef kitleye odaklanın

Bağlantıyı kaybetmeyin

Kaynaklar konusunda gerçekçi olun

Esnek olun


2.Soru

Kurumlarda, örgüt içi ve dışı ilişkiler, örgütsel iletişim, örgütsel performans vb. konular ve süreçlerin, amaçlara uygun biçimde işlememesi bir engel oluşturmakta ve krize zemin hazırlamaktadır. Tanımlanan bu sorun, krize kaynaklık eden iç çevre faktörlerinden hangisinin içine girer?


Örgütlerin kendi yaşam eğrilerinde/ evrelerinde bulundukları yer.
Uygun politika ve eylemleri de içeren, sağlam inançların ve kurum kültürü bulunmaması.
Merkezileşme durumu ve derecesinin artması.
Örgütlerdeki hiyerarşik yapılanmalardan kaynaklanan problemler.
Örgüt yapısının ne derece esnek olduğu.

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi proaktif süreç kavramını açıklamaktadır?


Sorun ortaya çıkıp kuruluşu tehdit etmeden bunu öngörmek ve gerekli tedbirleri almak

Karşılıklı yarara dayalı idari ve yerel toplum ilişkilerini inşa eden ve sürdüren bir alan

Kuruluş hissedarlarının güvenini artırmak

Kuruluşa ilgiyi arttırmak için mesajların ücretsiz bir şekilde medya aracılığı ile yayılması

Kriz yönetim sürecinde hedef kitle ve medyayla iyi ilişkiler geliştirme


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın bileşenlerinden biriisi değildir?


Finansal durum
Çalışma çevresi
Dış çevre
Liderlik
Sosyal sorumluluk

5.Soru

Herhangi bir gruba dahil bireylerin tartışarak, bir konuda birbirleri üzerindeki karşılıklı etkileşimleri sonucu ortaya çıkan kanaatler olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kamuoyu

Odak grup

Propaganda

Özdeşleştirme

Halkla ilişkiler


6.Soru

Kurumsal itibar yönetiminde kimlik analizinin amacı nedir?


Kurumsal anlamda sahip olunan kimlik sisteminin, kurumun kendi kavramları ile uyumlu olup olmadığına karar vermektir.
Kurum içi çalışanlarının kimlik bilgilerinin gözden geçirilerek kurumun beklentilerine uygunluğunun değerlendirilmesidir.
Dış çevrenin kurumu nasıl algıladığını belirlemek.
Çalışanların kurumu nasıl algıladığını belirlemek.
Kurumun dış çevresini nasıl algıladığını belirlemek.

7.Soru

Hem kurumsal kavramının hem de kurumsal itibarın nasıl yönetileceğinin anlaşılmasını sağlayan itibar nitelikleri aşağıdakilerden hangisi değildir?


Katı kurumsal yönetim

Finansal sağlamlık

Yetenekli personel

Ürün ve hizmet kalitesi

Yenilikçilik


8.Soru

"Kişilerin ya da özel çıkar gruplarının siyasal karar alma sürecini etkileme amacına yönelik girişimleri” olarak nitelendirilmektedir. Çalışmalar, kongre ya da parlamento üyelerini ikna etmeye çalışmak, haklı bir dava peşinde olduğuna dair gerekli bilgi ve doküman sağlamak, temsilcilerine destek sözü vermek gibi aktivitelerle sürdürülür. " Yukarda verilen açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


Sponsorluk
Lobicilik
Sosyal sorumluluk
Ürün destekleme
Sponsorluk ve Reklam

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi imaj ve itibar arasındaki farklardan biri değildir?


İtibarın geçici ve yüzeysel bir özellik gösterebilmesi
İtibarın uzun vadede oluşması
İtibarın, bütün imajların toplamını temsil etmesi
İtibarın kompleks ve belirsiz bir yapısının olması
İmaj oluşturmak, itibar oluşturmanın ilk basamaklarından olması

10.Soru

Pazarlama kavramının temelini oluşturan olgular aşağıdakilerden hangisidir?


İhtiyaç ve istekler
İhtiyaç ve gelir
Duygu ve istekler
Sosyal statü ve istekler
Zaman ve mekan

11.Soru

Hangisi stratejik planlamada uygulanan kuralın doğru ifadesidir?


6 N 1 K

 

5 N 5 K

 

5 K 1 N

 

5 N 1 K

 

4 N 2 K


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nitel bir araştırma tekniği değildir?


Odak grup
Derinlemesine mülakat
Katılımcı gözlem
Anket
O¨rnek olay çalışmaları

13.Soru

Kamuyu bilgilendirme modeliyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


1900’lerden başlayarak 1929 buhranına kadar yoğun olarak kullanılmıştır.
Bu modelde iletişim kaynaktan hedef kitleye tek yönlüdür.
Temel işlevi kurumun faaliyetleri hakkında hedef kitlesine bilgi vermesidir.
Bu modelin öncü ismi Edward Bernays’tır.
Bu modelde halkla ilişkiler görevlisi bir gazeteci gibi çalışır.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak amacıyla yapılan araştırmalardan biri değildir? 


Çevreyi izleme amaçlı araştırmalar 
Medya ile ilgili araştırmalar 
İmaj araştırmaları 
İletişim araştırmaları 
Sosyal sorumlulukla ilgili araştırmalar 

15.Soru

İlk halkla ilişkiler danışmanı olarak kabul edilen ve halkla ilişkilerin tarihi gelişim dönemlerinden Yeşerme Aşaması’na damgasını vuran kişi kimdir?


Thomas Jefferson

Ivy Lee

Edward L. Bernays

Phineas Taylor Barnum

Dorman Eaton


16.Soru

Bir halkla ilişkiler kampanyasında, uygulamada neyin, nasıl ve hangi ölçüde gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi amacıyla yapılan bir çalışma aşağıdakilerden hangisidir?


Araştırma

 

Geliştirme

 

Planlama

 

Uygulama

 

Değerlendirme


17.Soru

Açıkça ve özgür biçimde katılmayı kabul etmediği sürece hiç kimsenin araştırmaya katılmaması gerektiğini belirten etik ilkeye ne ad verilir?


İradi onay ilkesi
Bilgilendirirerek alınan onay
Bilimsel yanıltma
Araştırma sahtekarlığı
Sanatsal etik

18.Soru

Kurumların sahiplerinin, ortaklarının veya yöneticilerinin, işletmelerini idare ederken, toplumun beklenti, istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, birey ve toplum yararını göz önüne alarak hareket etmesi, sosyal gereksinimlerin farkında olarak işletmeyi yönetmesine ne ad verilir?


İşletme farkındalığı
Lobi faaliyetleri
Risk faktörleri
Sosyal sorumluluk
Süreç yönetimi

19.Soru

Halk kavramı, halkla ilişkiler açısından hangi anlamda kullanılmaktadır?


Grup
Topluluk
Hedef kitle
Kalabalık
Yığın

20.Soru

Jowett ve O’Donnell'in "Propaganda" tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?


Halkla ilişkiler uygulamalarının başlangıç dönemlerinde, propaganda amaçlı bazı çalışmalar yürütülmüştür.
Propaganda; bilinçli ve sistematik olarak algıları biçimlendirme, kavrayışları yönlendirme ve propagandacının istediği amaca ulaşmasına yardımcı olacak bir tepkinin elde edilmesi için davranışları yönetme çabasıdır .
Halkla ilişkilerin bir propaganda işlevi olarak hizmet etmektedir.
Günümüzde de, halkla ilişkiler adıyla yapılan bazı çalışmalarda halkla ilişkilerin özünden sapıldığını ve propaganda amacına yönelindiğini görmek mümkündür.
Halkla ilişkileri açık veya örtülü propaganda olarak nitelendirmek, halkla ilişkilerin özünü gözardı etmek olacaktır.