Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Örgütlerde stratejik planlama sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Organizasyondaki tüm bireylerin katılımının sağlanması

Örgüt amaçlarının geliştirilmesi

Raporlama

Ölçülebilir hedeflerin belirlenmesi

Örgüt konumunun ve boyutunun belirlenmesi


2.Soru

“……………….” kavramı, gerçekte “planlanmış iletişim” anlamına gelmekte ve amacı belirlenmiş tüm stratejik iletişim çabaları, değişkenlerin hesaba katıldığı, kararların gerekçelere dayandırıldığı bir plan içermektedir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Stratejik iletişim

Kültürel iletişim

Örgütsel iletişim

Yapılandırılmış iletişim

Resmi iletişim


3.Soru

  1. Amaçlar esnek olmalıdır.
  2. Amaçlar belli bir zaman dilimini baz almamalıdır.
  3. Amaçlar iddialı olmamalıdır.
  4. Amaçlar ölçülebilir olmalıdır.


Yukarıda verilenlerden hangisi amaçların genel özelliklerindendir?
I, II

II, III

I, IV

I, III

II, IV


4.Soru

  • Belirli bir konuyla ilgili birtakım sonuçlara ulaşmak amacıyla verilerin toplanmasını ve bu amaçla yapılan her türlü sistematik çalışmayı içeren incelemedir.
  • Durum analizinde mevcut duruma, koşullara ve kuruma etki eden tüm iç ve dış faktörleri enine boyuna incelemenin ilk adımıdır.
  • Bir yandan problemin ortaya çıkarılmasına yardımcı olurken, diğer yandan problemin çözülmesine yönelik verilerin elde edilmesini sağlar. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda ifade edilen durum analizi basamaklarından biridir?


Kurum analizi

Araştırma

Paydaş analizi

SWOT analizi

Hedef kitle analizi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi strateji kavramını ifade eder?


Eyleme yönelme

Performans ölçümü

Geri besleme

Kontrol

Bütçe


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir organizasyonun, hedef kitlesinin kendisine karşı tutumları itibariyle karşı karşıya kalabileceği temel olumsuz durumlardan biri değildir?


Hedef kitlenin organizasyona karşı düşmanlık beslemesi

Hedef kitlenin organizasyona karşı önyargılı olması

Hedef kitlenin organizasyona karşı sabırsız olması

Hedef kitlenin organizasyona karşı kayıtsızlık içerisinde olması

Hedef kitlenin organizasyon ve organizasyona ait ürün veya hizmetlerle ilgili bilgi sahibi olmaması


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler projesinin ya da programının hedeflenen amaçlar doğrultusunda başarısını ya da başarısızlığını ölçmek için yapılan araştırmalara verilen addır?


Değerlendirme araştırması 

Tutum ve kamuoyu araştırması 

Pazarlama araştırması 

Motivasyon araştırması 

Metin araştırması 


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cutlip, Center ve Broom tarafından geliştirilen modeldeki halkla ilişkiler kampanya sürecinin aşamalarından biridir?


Eyleme geçirme ve iletişim

Bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak

İkna etmek, eğitmek ve motive etmek

İstenilen fikir ve davranışa ilişkin kamuoyu oluşturmak

Hedef kitlelere erişmek için uygun yöntemlerden yararlanmak


9.Soru

Kurumun karşısında olan ve kolay kolay bu tavrını değiştirmeyen kişiler .................................. olarak adlandırılır. 

Yukarıdaki metinde boşluk bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Potansiyel hedef kitle

Marjinal hedef kitle

Kararsız hedef kitle

Destekleyen hedef kitle

Karşı hedef kitle


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler kampanyasında kullanılan medya iletişim araç ve taktikleri arasında yer almaz?


Kişiler arası iletişim

Örgütsel medya

Strateji medyası

Haber medyası

Reklam ve promosyon medyası


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler kampanyaları bağlamında bir kurumun dış hedef kitleleri arasında yer alır?


Ortaklar

Çalışanlar

Dağıtıcılar

Teknolojik

Sendikalar


12.Soru

Amaçların başarıya ulaşabilmesi için sahip olması gereken nitelikler kısaca .......... amaçları olarak ele alınıp incelenmektedir. Söz konusu amaçlar, SpesifikÖlçülebilirlik, Ulaşılabilirlik, Gerçekçilik, Uyumluluk, Hedeflenmiş, Zamanlanmış kelimelerinin kısaltmasıdır. Yukarıda boş bırakılan cümleye en uygun kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?


SMARRTT

GPS

SMUGU

IEEE

SMUGE


13.Soru

Ben kimim ve neredeyim” sorularına verilen cevap araştırmanın hangi aşamasında yer almaktadır?


Kurum Analizi

Paydaş analizi

Sektör analizi

Hedef kitle analizi

SWOT Analizi


14.Soru

Paydaş analizi genel olarak beş aşamadan oluşmaktadır. Bu sıralama aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralanmıştır?


1- Paydaşların kuruma etkilerinin ve kurumdan etkilenme düzeylerinin incelenmesi 2-Paydaşların istek ve beklentilerinin incelenmesi, 3-Paydaşların şikâyetlerinin incelenmesi, 4- Paydaşların tanımlanması, , 5-Paydaşların gelecek projelerden olası etkilenme düzeylerinin incelenmesidir.

1-Paydaşların istek ve beklentilerinin incelenmesi, 2-Paydaşların tanımlanması, 3-Paydaşların şikâyetlerinin incelenmesi, 4-Paydaşların kuruma etkilerinin ve kurumdan etkilenme düzeylerinin incelenmesi, 5-Paydaşların gelecek projelerden olası etkilenme düzeylerinin incelenmesidir.

1- Paydaşların gelecek projelerden olası etkilenme düzeylerinin incelenmesidir 2-Paydaşların istek ve beklentilerinin incelenmesi, 3-Paydaşların şikâyetlerinin incelenmesi, 4-Paydaşların kuruma etkilerinin ve kurumdan etkilenme düzeylerinin incelenmesi, 5-Paydaşların tanımlanması,

1-Paydaşların tanımlanması, 2-Paydaşların istek ve beklentilerinin incelenmesi, 3-Paydaşların şikâyetlerinin incelenmesi, 4-Paydaşların kuruma etkilerinin ve kurumdan etkilenme düzeylerinin incelenmesi, 5-Paydaşların gelecek projelerden olası etkilenme düzeylerinin incelenmesidir.

1-Paydaşların tanımlanması, 2-Paydaşların gelecek projelerden olası etkilenme düzeylerinin incelenmesidir, 3-Paydaşların şikâyetlerinin incelenmesi, 4-Paydaşların kuruma etkilerinin ve kurumdan etkilenme düzeylerinin incelenmesi, 5- Paydaşların istek ve beklentilerinin incelenmesi


15.Soru

Kuruluşun varoluş gerekçesi, temel ilkeleri, arzu edilen gelecek gibi bileşenler stratejik planlama sürecinin hangi aşamasının parçasıdır? 


Durum analizi 

Stratejik amaçlar ve hedefler 

Misyon, vizyon ve ilkeler 

Stratejiler ve taktikler 

Ölçme ve değerlendirme 


16.Soru

Rekabet düzeyinde halka ilişkiler, organizasyonun itibarını korumaya, geliştirmeye ya da yaratmaya yönelik programlar vasıtasıyla rekabetçi avantajlara ulaşmasında ve müşterilerle, distribütörlerle vb. arasında özel bir ilişki ağı kurulmasında organizasyonlara yardımcı olabilir. Bahsedilen bu durum günümüzde halkla ilişkilerin hangi rolü ile ilişkilidir?


Yaşayan organizma 

Stratejik yönetim

Yönetsel fonksiyon

Pazar analizi

Paydaş analizi 


17.Soru

  1. Kurumun a’dan z’ye tüm faaliyetlerine karşı duyarlılık geliştiren kişilerdir.
  2. Hemen her konuda aktif olan bu kişiler, toplumsal yarar bağlamında olabildiğince hassastırlar.

Yukarıdaki açıklamalar hangi hedef kitle türünü açıklamaktadır?


dış hedef kitle

marjinal hedef kitle

 her konuda aktif hedef kitle

 tek bir konuda aktif hedef kitle

gündemdeki bir konuyla ilgili aktif hedef kitle


18.Soru

I. Yürütülecek halkla  ilişkiler           kampanyasıyla           doğrudan      ilgili    olabilecek       bütün   topluluk, grup ve bireyleri belirlemek

II. Personel, araç-gereç       ve        mali    kaynakların    nasıl    ve        ne      kadar   kullanılacağıyla         ilgili    öncelikleri belirlemek,

III. Hedef kitleye uygun, anlaşılır          ve        ikna     edici    mesajları      hazırlamak,

IV. Farklı hedef   kitlelerin         hazırlanan       ortak   mesajı anlaması      zorlaşacak,    

V. Hedef kitleye uygun  iletişim           araçlarını        ve        yöntemlerini      saptamak

Yukarıdakilerden hangileri hedef kitlenin belirlenmesinin avantajları ile ilişkilidir?


I, II, III, V

I, II, III, IV, V

I, III, V

II, IV, V

IV ve V


19.Soru

Halkla ilişkiler alanında en sık başvurulan nitel araştırma yöntemlerinin hangisi önceden belirlenmiş bir konu hakkında, yine önceden belirlenmiş bir grup katılımcının düşüncelerini öğrenmek için planlanmış bir tartışmalar serisi olarak gerçekleştirilir?


Söylem analizi

Derinlemesine görüşme

Doküman incelemesi

Odak grubu çalışması

Anket çalışması


20.Soru

Çalışma hayatının düzenlenmesinde hem yasa yapıcılar hem de kurumlar üzerinde baskı kurup uygulayabilen örgütlere ne denir?


Sendikalar

Ortaklar

Çalışanlar

Dağıtıcılar

Bayiler