Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Modern yönetim anlayışında şeffaflığa vurgu yapan halkla ilişkiler ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Yaygın sorumluluk

Açıklık

İki yönlü ilişki

İnandırıcılık

Sabırlı çalışma


2.Soru

İletişimde strateji, planlanan halkla ilişkiler kampanyasının hedefine ulaşması için izlenmesi gereken yoldur ve bu yolda dört unsura dikkat etmek gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu dört unsurdan birisi değildir? 


Kurum/kuruluşun kapasitesi 

Rakiplerin beklentileri 

Hedef kitlenin kurumdan beklentileri 

Kurum/kuruluşun yetenekleri ve esnekliği 

Fırsatlar ve tehditler 


3.Soru

Halkla ilişkiler ve reklam amaçlarına hizmet etmesi amacıyla düzenlenen basın toplantısı, mağaza açılışı, ürün sunumu gibi bir kişi ya da kurumun düzenlediği olaya ne ad verilir?


Pazarlama

Etkinlik Pazarlama

Etkinlik

Major Etkinlik

Hallmark/Yöresel Etkinlik


4.Soru

Aşağıdaki yazarlardan hangileri SWOT analizinde ürün ya da markanın cevaplaması gereken soruları belirlemiştir?


Canfield, Cutlip, Bobbitt, ve Sullivan,

Sullivan, Fulginiti, Canfield,ve Thill,

Bovee, Thill, Dovel ve Wood,

Gregory, Reddi, Cutlip ve Smith

Fulginiti, Bagin, Heath ve Wood


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi major etkinliklere örnek olarak gösterilebilir?


Rio Festivali

Altın Safran Film Festivali

Manisa Mesir Macunu Festivali

Mevlana’yı Anma Etkinlikleri

Nobel Ödül Töreni


6.Soru

''Planlanan etkinliğin, hedefine uygun ve hedefe ulaşabilmek için yönetilmesi gerekir.'' 

Yukarıdaki cümleden yola çıkarak  etkinlik yönetiminde başarıyı arttıran püf noktalarından hangisine ulaşılır?


Mekan keşfi

Detay yönetimi

Hedef odaklı yaklaşım

Empati

Kontrol Listesi


7.Soru

Bir halkla ilişkiler çalışmasının uygulama planı içinde yer alan ..., görev dağılımını yansıtan grafik anlatımıdır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Uygulama takvimi

Bütçe

Uygulama planı

Uygulama kontrol listesi

Uygulama şeması


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler yöneticisinin medya ile ilişkilerini geliştirirken ve korurken dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?


Kötü haberler verilmemeli

Ulaşılabilir olunmalı

Şeffaf olunmalı

Adil olunmalı

Sorular cevaplandırılmalı


9.Soru

Kurumla epey bir süredir ilişkisi olan ve dolayısıyla bu ilişkinin etkisinde kalan, fakat ilişkiden ne kadar etkilendiğinin farkında olmayan topluluk, grup ve bireylere ne denilmektedir?


hedef kitle olmayanlar

hedef kitle haline gelenler

bilinçli hedef kitle

aktif hedef kitle

karşı hedef kitle


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler stratejisinin özellikleri oluşturan unsurlardan biri değildir?


Mutlaka bir temaya (konsepte) dayalı olmalıdır. 

Ne zaman başlayıp ne zaman biteceği baştan belirlenmelidir. 

İletişim planı ile görev dağılımı arasında bir ilişki olmalıdır.

Dayandığı temanın kaynağını araştırma verileri ile kanıtlayabilmelidir. 

Ölçümleme ve değerlendirmede geçerli olacak ölçütler ortaya konmuş olmalıdır. 


11.Soru

“İletişim” olarak da bilinen halkla ilişkiler kampanya aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Uygulama

Analiz

Bilgi toplama

Plan yapma

Karar alma


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, organizasyondaki tüm bireylerin katılımını zaruri gören, faalyetlerin tamamında paydaşların örgüt içi sorumlulukları paylastığı bir sistem gerçek kılmayı hedefleyen  çabaların bütününe verilen isimdir?


Kampanya Yönetimi

Kurumsal Hedef

İşletme Kültürü

Stratejik Planlama

Halkla İlişkiler


13.Soru

Halkla ilişkiler konusunda danışmanlık işlevini ilk kez ortaya çıkaran, çalışmalarında kuruluşların yönetim birimlerinin politikalarını, ne şekilde uygulaması hâlinde kamu-oyunu etkileyebileceklerini belirten yazar aşağıdakilerden hangisidir?


Andrew Jackson

Enrico Barone

Edward Bernays

Maffeo Pataleoni

George J. Stigler


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Halkla ilişkilerin nihai amacıdır?


İki Yönlü İlişki

İnandırıcılık

Olumlu imaj yaratmak

Dürüstlük

Açıklık


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dijital halkla ilişkilerin faydalarından birisi değildir? 


Kurumsal sosyal medya hesapları için içerik üretmek 

Hizmet, ürün ya da kampanyalarla ilgili olarak diyaloğa açık bir ortam yaratmak 

Rakiplerin kampanya stratejilerini öğrenmek ve ona göre strateji belirlemek 

Kurum ve hedef kitle arasında sinerji oluşturacak yeni bir ilişki başlatmak 

Kurumların online görünürlüğünü ve tanınırlığını artırmak 


16.Soru

Genel olarak hedef kitleye verilecek mesajları ve bu mesajların iletilmesinde kullanılacak teknikleri içeren ....................nin amacı; faaliyetlerle ilgili iç ve dış hedef kitleleri bilgilendirmek, bu kitleleri faaliyetleri desteklemeleri ve onaylamaları için ikna etmek, yönelimlerin harekete dönüşmesi için gerekli beceriler konusunda hedef kitlelere yol göstermektir.

Yukarıdaki metinde boşluk bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Pazarlama stratejisi

İletişim stratejisi

Marka stratejisi

Medya stratejisi

Rekabet stratejisi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kriz sırasında medyayı yönetmede benimsenmesi gereken kurallardan biri değildir?


Kurumun çıkarları ile uyuştuğu sürece medya ile mümkün olduğu kadar tam bir iş birliğine gitmeli

Medyaya söylenenler veya verilenler üzerinde serbest bir denetim sürdürmeli

Sağlam bilgilere sıkı sıkıya sarılarak, kararsız görünmekten, gereksiz ve fazla konuşmaktan kaçınılmalı

Yerine getirilemeyecek hiçbir söz verilmemeli

İnisiyatifi mümkün olduğu kadar hızlı ele geçirmeli


18.Soru

Halkla ilişkiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Halkla ilişkilerde esas olan tek yönlü iletişimdir.

Halkla ilişkiler sistematik olarak 19. Yy’ın ikinci yarısından itibaren ele alınmıştır.

Hedef kitleye doğru mesajların doğru biçimde aktarılması gerekmektedir.

Paydaşlar nezdinde güvenilir algısı oluşturma açısından önemli rolleri vardır.

Amaç kurumun hedef kitle tarafından algılanma biçimini kontrol etmek ve yönetmektir.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkinliklerin aşamalarından birisi değildir?


Araştırma

Tasarım

Değerlendirme

Analiz

Uygulama


20.Soru

Bir okulun, bilgi iletişim teknolojileri konusuna öncelik verme kurumsal kararına bağlı olarak, okulun çalışanlarının tamamına bir yıl içerisinde bilgi teknolojilerini tanıtıcı eğitimler vermesi aşağıdakilerden hangisine örnektir? 


Amaç 

Taktik 

Hedef 

Strateji 

Planlama