Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki sorulardan hangisi Bovee ve arkadaşlarına göre, SWOT analizinde ürün ya da markanın zayıf yönlerini bulmaya yöneliktir?


Yeterli finansal kaynağımız var mı?

Özel teknolojilere sahip miyiz?

Yeni bir Pazar bölümüne girebilir miyiz?

Yönetimsel problemlerimiz var mı?

Muhtemel bir ekonomik krize karşı dayanıklı mıyız?


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basın bülteni hazırlanırken yedi unsur formülüne göre sorulması gereken unsurlar arasında yer alır?


Dezavantajlar nelerdir?

Niçin?

Nasıl?

Haberin kaynağı kimdir?

Ne zaman?


3.Soru

Maslow'a göre gereksinimlerin hiyerarşik yapısında en aşağıda hangisi yer almaktadır?


Saygı

Güvenlik

Kendini gerçekleştirme

Sevgi-ait olma

Fizyolojik


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmanın özellikleri arasında yer alır?


Kökleri sosyoloji, antrolopoloji, eğitim, sağlık, hukuk, toplum hizmeti, gazetecilik gibi uygulama alanlarına kadar uzanmaktadır.

Gerçekliği değişkenler ve değişkenler arasındaki ilişkiler açısından kavramsallaştırır.  Örneklem
yani araştırmanın gerçekleştirildiği nüfus, her zaman nitel araştırmalardakinden büyüktür.
Bu örneklemden elde edilen sonuçlardan genellemelere varılır. Nicel araştırmalar verileri
bağlamından kopararak analiz eder. Verilerin çözümlenmesi için gelişmiş ve sistemli teknikler
kullanılır (Punch, 2005, s.228). Nicel araştırmalar nesnel olduğunu öne sürerler.

Ölçmeye dayanır ve bu nedenle de araştırma soruları, kavramsal çerçeve ve araştırma tasarımı önceden planlanır.

Verileri bağlamından kopararak analiz eder ve verilerin çözümlenmesi için gelişmiş ve sistemli teknikler
kullanılır.

Nesnel olduğu öne sürülmektedir.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler kampanyasında uygulama aşamasının beş temel amacından birisidir?


Davranış ölçme 

Bilinirliği artırma 

Algı değişikliği yaratma 

Mesajla ikna etme 

Mesaja maruz bırakma 


6.Soru

Halkla ilişkilerin danışmanlık işlevini ilk kez ortaya çıkaran ve çalışmalarında kuruluşların yönetim birimlerinin politikalarını, ne şekilde uygulanması konusuna değinen kimdir?


Ivy Lee

Edward Bernays

Barnum

Betül Mardin

Alaaddin Asna


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler kampanyalarında değerlendirme aşamasında izlenecek adımlardan biri değildir?


Değerlendirme verilerinin amacı ve kullanım şekli hakkında fikir birliğine varılmalıdır.

Değerlendirme ve araştırmanın programın temel aşamaları olduğu konusunda kurumsal
onay alınmalıdır.

Birim içinde değerlendirme araştırmaları üzerinde uzlaşma sağlanmalıdır.

Program hedefleri hayal gücüne dayalı soyut kavramlarla belirlenmelidir.

En uygun değerlendirme ölçütleri belirlenmelidir.


8.Soru

  • Daha geniş olarak bir hikâye veya bunun gibi elementleri oynanabilecek bir forma şekillendirme olarak tanımlanabilir.
  • Esere veya performansa bir yapı verir.

Yukarıda özellikleri verilen unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Etkileşim

Kişisel kabul

Dramaturji

Deneyim-yönelme

Halkla ilişkiler


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi metnin açık anlamının incelendiği, gizli ve örtük anlamların kapsam dışında tutulduğu yöntemdir?


Anket

Derinlemesine görüşme

Odak grup çalışmaları

İçerik analizi

Mülakat


10.Soru

Kontrollü ve kontrolsüz medya olmak üzere halkla ilişkiler yönetiminin ilişki kurduğu iki tür medya vardır. Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz medyaya örnek gösterilebilir?


Kurumun reklam metinleri

Televizyon kanalları

Çalışanlara yönelik çıkartılan gazete ve diğer yayınlar

Web sayfası

Konuşma metinleri


11.Soru

"Halkla ilişkiler çalışmaları bir kurumda sadece halkla ilişkiler birimlerinin yapacağı işler değildir. Halkla ilişkiler sorumluluğu kurumun yöneticisinden, sekreterine, işçisine, danışmadaki görevlisine kadar herkesin sorumluluk duyması gereken bir iştir." şeklinde ifade edilen halkla ilişkiler ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Dürüstlük

İnandırıcılık

Sabırlı çalışma

Yaygın sorumluluk

İki yönlü ilişki


12.Soru

Halkla ilişkiler uzmanlarının, halkla ilişkiler araçlarını bünyesinde barındıran İnternet uygulamalarında özellikle dikkat etmeleri gereken üç özellik bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinde  bu özellikler doğru olarak verilmiştir?


Sızdırma-Şeffaflık-Temsilcilik

Kısıtlı sayfalar-Tek yönlü yapılanma-Kapı tutucular

Etkileşim-Dolaylı yapılanma-Şeffaflık

Yatay ve dikey etkileşim-Sızdırma-Şeffaflık

Dolaylı erişim-Sızdırma-Temsilcilik


13.Soru

 “Çalışanlara yönelik yapılan yüzyüze toplantılar, kurum içine yönelik hazırlanan haber bültenleri/gazeteler/dergiler, bülten panoları, elektronik posta” gibi iletişim hangi kategoriyi ifade eder?


Çalışanlara yönelik hazırlanan araçlar

Özel olaylara yönelik  hazırlanan araçlar

Yatırımcılara yönelik hazırlanan araçlar

Müşterilere yönelik hazırlanan araçlar

Dış hedef kitleye yönelik hazırlanan araçlar


14.Soru

Halkla ilişkilerin hizmet ettiği iki temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Moral yükseltme ve kamuoyunun desteğinin kazanmasına

Doğru mesajların üretilmesine ve doğru biçimde aktarılmasına

Ortaya çıkabilecek yanlış anlamaların önüne geçmek ve kuruluşun itibarının zedelenmesini önlenmesine

Kriz durumlarında iletişim eylem senaryolarını hazırlamak ve stratejik iletişim planı hazırlanmasına

Kurum/ürüne ve hedef kitleye


15.Soru

Belirlenen hiyerarşik düzendeki amaçların başarıya ulaşabilmesi için sahip olması gereken bir takım özellikler bulunmaktadır. Amaçların sahip olması gereken nitelikleri özetleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Aida

Swot

Smarrtt

Relevant

Achievable


16.Soru

Bir halkla ilişkiler kampanyasına girişmeden önce bir takım ölçütler belirlemeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütlerden biri değildir?


İmaj duygusu

Gerçekleştirilen yeni bağlantılar 

Sunulan hizmetlere yönelik artan talep oranı 

Medyada ne kadar yer alındığı 

Web sitesinin aldığı hit ve ziyaretçi sayısı 


17.Soru

Kampanyaların ölçme ve değerlendirme aşamasında genel olarak medyada kurumla ilgili olarak çıkan haberlerin analizinde, müşterilerin adının medyada kaç kez geçtiğini saptama ya da halkla ilişkiler birimlerinin hazırladığı mesajların basında nasıl yer aldığını belirlemede kullanılan ve kayıtlı metinlerin çözümlemesine yönelik yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 


Anket 

Derinlemesine görüşme 

Tarama 

Etnografi 

İçerik analizi 


18.Soru

Aşağıda halkla ilişkiler stratejileri için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Başlangıç ve bitiş zamanları baştan belirlenmelidir.

Olası kriz durumları için de hazırlıklı olunmalıdır.

Görev dağılımı olmalıdır.

İletişim planı ile stratejik hedefler birbirinden ayrı olarak ele alınmalıdır.

Belirli bir temaya dayanmış olmalıdır.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin kurum içine yönelik iletişim araçlarındandır?


Basın resepsiyonu

Basın toplantısı

Kuruluş gazetesi

Halkla ilişkiler amaçlı film

Televizyon programı


20.Soru

Hangisi çalışanlara yönelik iletişim araçlarından biri değildir?


Yüz yüze toplantılar

Bülten panoları

Web sayfası

Evlere yapılan tanıtım amaçlı ziyaretler

Kurum içine yönelik haber bültenleri