Hücre Kimyası Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Protein yapıda olmayan ancak enzim aktivitesi için gerekli olan moleküllere ne denir ?


Kofaktör 

Koenzim

Katabolizma

NADH

ADP


2.Soru

Sulu çözeltilerinin tadı ekşi ve turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürenlere ne ad verilir?


Asit

Baz

Tuz

Hidroksit

Karbonat


3.Soru

"....., sadece metallerin sahip olabildiği, atomların dizilimine bağlı çekme veya itme hareketine dönüşebilen enerjidir."

Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


Isı enerjisi

Kimyasal enerji

Nükleer enerji

Manyetik enerji

Kinetik enerji


4.Soru

  1. Asidin asitle, bazın bazla oluşturduğu yapılardır.
  2. İyonik bileşiklerdir.
  3. Kuvvetli elektrolittirler.

Yukarıda tuzlarla ilgili olarak verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


5.Soru

Ökaryotik hücrelerde katı partiküllerin endositoz ile hücre içine alınmasına ne ad verilir?


Fagositoz

Pinositoz

Sitozol

Lizozom

Otofaji


6.Soru

Enantiyomerin tanımı hangi seçenekte yer almaktadır?


Aynı molekül formülüne sahip oldukları hâlde, atomların farklı bir sıra ile bağlı olduğu bileşiklere denir.

Bir moleküldeki atomların bağlanma düzeni aynı fakat uzaydaki yönlenişleri farklı olan izomer türlerine denir.

Ayna görüntüsü ilişkisi olmayan stereoizomerlere denir.

Birbirlerinin ayna görüntüsü olan ancak üst üste koyulduğunda çakışmayan stereoizomerlere denir.

Farklı molekül formülüne sahip olup atomların farklı bir sıra ile bağlı olduğu bileşiklere denir.


7.Soru

.......................... hidrojenli bileşiklerinde asitlik kuvveti, merkez atomun büyüklüğü arttıkça artar.

Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


"Periyodik tabloda farklı grupta bulunan elementlerin"

"Periyodik tabloda aynı grupta bulunan elementlerin"

"Metallerin"

"Ametallerin"

"Gazların"


8.Soru

Ayna görüntüsü olan fakat birbiri ile çakışmayan izomerler aşağıdakilerden hangisidir?


Diastereomerler

Enantiyomerler

Stereoizomerler

Kiral Moleküller

Yapı izomerleri


9.Soru

Ester hidrolizi aşağıdaki reaksiyon tiplerinden hangisine örnektir?


ATP enerjisi ile bağ oluşumu

Grup transferi

Non-hidrolitik kırılma

Hidrolitik kırılma

Oksidasyon - redüksiyon


10.Soru

‘?G°’ neyi ifade etmektedir?


Termodinamik

Serbest enerji değişimi

Standart serbest enerji değişimi

Atmosfer

Modifiye edilmiş standart serbest enerji değişimi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Desmozom da denilen zarlar arasında geniş aralıklı plaka şeklinde yapılara verilen addır.


Hemidesmozom

Macula Adherens

Zonula Adherens

Zonula Occludens

Gap


12.Soru

Aşağıdaki pH değerlerinden hangisi daha asidik bir maddeye ait olabilir?


3

6

7

10

12


13.Soru

Karınca ısırması sonucu oluşan acının kaynağı aşağıdaki yapılardan hangisidir?


metanoik asit

asetik asit

okzalik asit

bütirik asit

adipik asit


14.Soru

Yemek, pil vb. maddelerdeki depolanmış enerji aşağıdaki enerji türlerinden hangisine örnektir?


Kimyasal enerji

Isı enerjisi

Potansiyel enerji

Mekanik enerji

Elektrik enerjisi


15.Soru

Alkanlardaki bir veya daha fazla hidrojenin yerine yapıda hidroksil grubunun bulunması durumunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?


Alkol

Tiyol

Eter

Amin

Alkin


16.Soru

Enantiyomerleri ayırma yöntemlerinden hangisinde veya hangilerinde katı bir destek üzerine sabitlenmiş optikçe aktif bir yardımcı kullanılır?


Pasteur yöntemi

Enantiyomerleri diastereomere çevirmek

Kiral kramatografik yöntem

Pasteur yöntemi ve Enantiyomerleri diastereomere çevirmek

Enantiyomerleri diastereomere çevirmek ve Kiral kramatografik yöntem


17.Soru

a. Doğrusal yolak b. Halkasal yolak c. Sarmal yolak I. Sitrik asit döngüsü II. Serin sentezi III. Yağ asiti sentezi Yukarıda metabolik yolakların şekilleri ve bunlara ait örnekler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde yolak şekli ile örneği doğru olarak eşleştirilmiştir?


a-I; b-II; c-III

a-I; b-III; c-II

a-II; b-I; c-III

a-II; b-III; c-I

a-III; b-II; c-I


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Okzalik asit'in formülüdür?


N ≡ N(g)

–C=O

trans- HOOC HC CH COOH

cis- HOOC HC CH COOH

HOOC COOH


19.Soru

Bir reaksiyonun dengeye ulaşana kadar enerji saldığını gösteren K'eq ve ?G°' değerleri sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


1.00 ve 0

> 1.0 ve < 0

< 1.0 ve > 0

 < 0 ve > 1.0

> 0 ve < 1.0


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, "katabolizma" ile ilgili yanlış bilgi içermektedir?


Redüksiyon reaksiyonları ile karakterize edilir.

Degradatif bir yolaktır.

Besinlerdeki potansiyel enerjiyi serbest bırakır.

Enerji ATP formunda tutulur. 

Serbest enerji salınımı ile karakterize edilir.