Hücre Kimyası Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir maddenin durumuna göre sahip olduğu enerjiye ne denir?


Mekanik enerji

Manyetik enerji

Potansiyel enerji

Elektrik enerjisi

Isı enerjisi


2.Soru

Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi elektronların bir molekül veya atomdan bir diğerine transferidir?


Oksidasyon – Redüksiyon Reaksiyonları

Grup Transfer Reaksiyonları

Hidrolitik Kırılma Reaksiyonları

Non-Hidrolitik Kırılma Reaksiyonları

İzomerizasyon ve Yeniden Düzenlenme


3.Soru

Optikçe aktif bileşiklerin düzlem polarize ışığı ne ölçüde çevirdiğini ölçmek için kullanılan cihaza ne denir?


Polarimetre

Özgül Çevrilme

Rasemik

Optikçe aktif bileşik

Optik çevrilme


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hücreler arası etkileşimden sorumlu kalsiyum bağımlı hücre-yapışma proteinleridir?


İntegrin

Selektin

Kadherin

Fibronektin

Proteoglikan


5.Soru

I.Bitkiler
II.Hayvanlar
III.Arkealar
IV.Algler
Yukarıda verilen türlerden hangisi veya hangileri ökaryotik hücredir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I, II ve III

I, II ve IV


6.Soru

Aerosol kolloid türü için sırasıyla dağılan faz ve dağılma ortamı seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Katı-Gaz

Katı-Sıvı

Sıvı-Gaz

Gaz-Katı

Katı-Katı


7.Soru

Pillerde depolanmış enerji hangi enerji türüne örnektir?


Kimyasal enerji

Isı enerjisi

Potansiyel enerji

Kinetik enerji

Elektrik enerjisi


8.Soru

Duyusal sinir hücre zarının önemli bir yapısal bileşen olan glikolipit yapısındaki molekül aşağıdakilerden hangisidir?


N-asetil-D-galaktozamin

İzoprenin

Sfingozin

Hiyaluronik asit

Elastin


9.Soru

"Su molekülünün başka bir su molekülü ile hidronyum ve hidroksit iyonu oluşturduğu tepkimeye denir."

Yukarıda açıklaması verilen durum aşağıdakilerden hangisidir?


Otoprotoliz

Hidroliz

Alkaloz

Asidoz

Nötralleşme


10.Soru

Hücre çekirdeğini ilk olarak keşfeden bilim insanı hangisidir?


Robert Hooke

Theodor Schwann

Antonie van Leeuwenhoek

Robert Brown

Matthias Schleiden


11.Soru

Aşağıda verilen asitlerden hangisinin asidik özelliği diğerlerinden fazladır?


Perklorik asit

Hidroklorik asit

Nitrik asit

Asetik asit

Karbonik asit


12.Soru

Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisinin asitlik derecesi en yüksektir?


H2SO4

H2O

NH3

HCN

CH3COOH


13.Soru

Reaksiyon tanımı, elektron transferi olan enzim sınıfı hangisidir ?


Transferazlar

Hidrolazlar

Liyazlar

Oksidoredüktazlar

Ligazlar


14.Soru

Bir canlıda anabolik olaylar katabolik olaylardan çok daha az ve yavaş düzeyde gerçekleşiyorsa, bu canlı için yaşamının hangi evresinde olduğu söylenebilir?


Doğum evresi

Bebeklik evresi

Yetişkinlik evresi

Yaşlılık evresi

Ölüm evresi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kiral moleküllerden biri değildir?


DNA

Glisin

Sarmal deniz kabukları

İnsan vücudu

Hanım eli


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bitki hücresinin hayvan hücresinden farklarından biri değildir?


Selüloz hücre duvarı olarak bulunur.

Sentrozom yoktur.

Depo karbonhidratı nişastadır.

Plastidler yoktur.

Merkezi vakuol vardır.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi biyokimyasal reaksiyon kategorisine dahil değildir?


Oksidasyon-redüksiyon reaksiyonları

Grup-transferi

Hidrolitik kırılma (Hidroliz)

İzomerizasyon ve yeniden düzenlenme

Polimerizasyon


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal tepkimelerin hızını artıran biyomoleküllerdir?


Pirüvat

Etanol

Yağ

Enzim 

Su


19.Soru

Standart serbest enerji değişiminin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Deney koşullar altında bir reaksiyonda başlangıçtan denge durumuna kadar ki süreçte meydana gelen enerji değişimidir.

A ve B gibi iki molekülün geriye dönüşlü bir reaksiyonda meydana gelen enerji değişimidir.

Reaksiyon ortamının asidik olması koşulunda bir reaksiyonda başlangıçtan denge durumuna kadar ki süreçte meydana gelen enerji değişimidir.

1 atm basınç, 25°C sıcaklık ile reaktant ve ürün konsantrasyonlarının 1 M olduğu durumdaki reaksiyondaki enerji değişimidir.

pH’ın 7.0 olması koşulunda bir reaksiyonda başlangıçtan denge durumuna kadar ki süreçte meydana gelen enerji değişimidir.


20.Soru

Eğer bir alkan grubu 4 adet C atomu içeriyorsa, aşağıdaki isimlerden hangisi ile anılır?


Propan

Bütan

Pentan

Hekzan

Heptan